Zeladors de l'Institut Catalá de la Salut. Test

Zeladors de l'Institut Catalá de la Salut. Test

List price: US$27.15

Currently unavailable

Add to wishlist

AbeBooks may have this title (opens in new window).

Try AbeBooks

Product details

  • Paperback | 190 pages
  • 170 x 240mm | 339g
  • Catalan
  • 849924274X
  • 9788499242743

Review Text

FECHA DE PUBLICACIÓNjueves, 28 de mayo de 2009PERFIL DEL CANDIDATO- Opositors a les places de Zelador/a de l'Institut Català de la Salut.
- Preparadors i Acadèmies.
- Professionals sanitaris.CONTENIDOEl present manual pretén ser un instrument eficaç d'aprenentatge per a la preparació de les proves selectives d'ingrés a les places vacants de Zelador/a de l'Institut Català de la Salut.Conté qüestionaris de preguntes objectives tipus test amb respostes alternatives, sobre els temes recollits en el programa oficial publicat en el DOGC núm. 5369 de 29 d'abril de 2009.Elaborats per personal especialitzat, al llarg de les seves pàgines l'opositor trobarà un ampli nombre de preguntes que li facilitaran el repàs de la matèria i la preparació de l'oposició.DOCUMENTACIÓN- Barranco. Actuación de Enfermería ante el paciente quemado y otras patologías derivadas del calor. Satse-Jaén.
- Anne Griffin Perry, Patrice A. Potter. Enfermería Clínica: Técnicas y procedimientos. Editorial, Mosby Macourt Brace.
- Asenjo J, JM; "Iniciación a la Gestión de Enfermería". FUDEN. 1998
- Constitució Espanyola, de 27 de desembre de 1978
- Decret 266/2001, de 9 d'octubre, pel que s'estableixen la creació, l'organització i les funcions de les oficines d'atenció ciutadana
- Decret 360/1994, de 15 de desembre, del registre d'entrada i sortida de documents de l'Administració de la Generalitat de Catalunya
- Decret 914/1969, de 8 maig, pel qual és crea l'Arxiu General de l'Administració Civil
- Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió dels residus sanitaris de la Generalitat de Catalunya
- Dossier, Erb Olivieri. Fundamentos de enfermería: Conceptos, procesos y práctica. 4ª Ed. Interamericana McGraw-Hill. Madrid 1993.
- Enfermería médico-quirúrgica. L.S. Brunner. D.S. Suddarth . 7ª edición. Ed. Emalsa, S.A. 1992.
- Fundamentos prácticos en la práctica enfermera. Serie enfermería actual Ed. Fuden, Madrid 2001.
- Guía Técnica de manipulación manual de cargas del Instituto Nacional de seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT)
- Hernández Gálvez A., González Monte C., Borrás Moliner M.J., Vanaclocha H., Pastor Villalba E. Guía de recomendaciones para el control de la Infección Nosocomial. Ed. Generalitat Valenciana. Conselleria de Sanitat, 2003.
- http://www.gencat.cat/ics
- http://www.gencat.cat/salut/depsalut/pdf/terminologia2004.pdf
- J.A. Prole. Enfermería de Urgencias. Técnicas y Procedimientos. 3ª ed. Elsevier; 2005
- Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d'informació concernent a la salut i l'autonomia del pacient, i a la documentació clínica
- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals
- Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut Marc del personal estatutari dels serveis de salut
- Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'Arxius i Documents de Catalunya
- Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics
- Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol
- Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d'informació concernent a la salut i l'autonomia del pacient, i a la documentació clínica
- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic dels Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú
- Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica
- Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic
- Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l'Institut Català de la Salut
- Llei Orgànica 4/2001, de 12 de novembre, reguladora del Dret de Petició
- Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya
- Manual de procedimientos. Área Hospitalaria de Valme. Servicio Andaluz de Salud. Ed. Área Hospitalaria de Valme. Sevilla 2001.
- Manual de protocolos de enfermería. Hospital de la Axarquía. Unidad de Traumatología. 2ª Planta Ala Este. Servicio Andaluz de Salud. Ed. Hospital Axarquía. Marzo 2003.
- Manual de protocolos y procedimientos de enfermería. H.U. Virgen de la Victoria. Málaga, año 2000.
- Manual de Protocolos y Procedimientos Generales de Enfermería. Hospital Reina Sofía de Córdoba. Ed. Servicio Andaluz de Salud. Córdoba 2001.
- Martín Zurro, A. Cano Pérez J.F. Manual de Atención Primaria. Conceptos, Organización y Práctica Clínica. Ed. Doyma.1995.
- Normas y procedimientos. División de enfermería. Gerencia del Hospital de Gran Canaria. Dr. Negrín. Ed. Servicio Canario de Salud. 2003.
- Nota Técnica de Prevención 242: Ergonomía: análisis ergonómico de los espacios de trabajo en oficinas
- Pérez E. Auxiliar de Enfermería. 3ª ed. Mc Graw Hill; 2000
- Pineaut, R et col. Planificación Sanitaria. Edit Masson. Barcelona
- Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció
- Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball
- Reial Decret 487/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que comporti riscos, en particular dorsolumbars, per als treballadors
- Reial Decret 488/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al treball amb equips que inclouen pantalles de visualització
- Reial Decret 664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents biològics durant el treball
- Reial Decret 1465/1999, de 17 de setembre, pel que s'estableixen criteris d'imatge institucional i és regula la producció documental i el material imprès de l'Administració General de l'Estat
- Reial Decret 208/1996, de 9 de febrer, pel qual és regulen els serveis d'informació administrativa i atenció al ciutadà, l'última modificació dels quals s'ha produït per Reial Decret 951/2005, de 29 de juliol, pel qual s'estableix el marc general per a la millora de la qualitat en l'Administració General de l'Estat
- Reial Decret 263/1996, de 16 de febrer, pel qual és regula la utilització de tècniques electròniques, informàtiques i telemàtiques per l'Administració General de l'Estat
- Reial Decret 951/2005, de 29 de juliol, pel qual s'estableix el marc general per a la millora de la qualitat en l'Administració General de l'Estat
- Resolució PRE/1574/2003, de 15 de maig, per la qual és dóna publicitat als Estatuts de l'Agència Catalana de Certificació
- Resolució TRI/4240/2006, de 27 de novembre, per la qual és disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat per al període 2007-2010
- Serrano A,P. La planificación como instrumento para centrar la atención y dirigir la acción. Salud Pública y Educación para la salud. ICEPPS. 1996
- Word 2003: guía teórica y supuestos ofimáticos. Editorial CEP
show more