Zawsze obcy

Zawsze obcy

By (author) 

List price: US$18.26

Currently unavailable

We can notify you when this item is back in stock

Add to wishlist

AbeBooks may have this title (opens in new window).

Try AbeBooks

Description

Katowice i ÅlÄsk w ogóle, oprócz WrocÅawia i okolic, kojarzÄ siÄ doÅÄ stereotypowo: kopalnie, przemysÅ ciÄżki i rodowici mieszkaÅcy, którzy âgodajomâ. ZupeÅnie inny obraz tego regionu Polski wyÅania siÄ z powieÅci âZawsze obcyâ Henryka Tomanka. JeÅli chcesz siÄ dowiedzieÄ, kim byli tajemniczy minnesingerzy, czym na ÅlÄsku zajmowaÅa siÄ loża masoÅska, jak wyglÄdaÅy Katowice w okresie miÄdzywojnia, to w tej ksiÄżce znajdziesz odpowiedzi. DziÄki niej odbÄdziesz fascynujÄcÄ podróż w czasie, poznajÄc ludzi i miejsca, których już nie ma. Henryk Tomanek â urodzony w 1942 r., mieszka w Katowicach, w poÅudniowej dzielnicy miasta â Ligocie. Absolwent VII Liceum OgólnoksztaÅcÄcego w Katowicach Ligocie, studia wyższe ukoÅczyÅ na Politechnice ÅlÄskiej.Od ponad czterdziestu lat pracuje w jednym z gliwickich instytutów jako gÅówny specjalista oraz redaktor naczelny czasopisma naukowo-technicznego âPrzetwórstwo Tworzywâ.Przez wiele lat zaangażowany w dziaÅalnoÅÄ harcerskiego hufca w Katowicach Ligocie (do jego likwidacji). Od 35 lat żegluje wraz z żonÄ po jeziorach mazurskich. Zainteresowany ÅlÄskiem, jego zÅożonÄ przeszÅoÅciÄ, historiÄ i kulturÄ. TematykÄ tÄ realizuje od lat w Kole ZwiÄzku GórnoÅlÄskiego w Katowicach Ligocie. W ramach tej dziaÅalnoÅci opublikowaÅ m.in. artykuÅ pt. âCzy można lubiÄ ÅlÄzaków?â. âZawsze obcyâ to jego pierwsza pisarska próba, w 2009 r. wydaÅ wÅasnym nakÅadem tomik zatytuÅowany âAteny Nowe. TrzydzieÅci siedem lat pisarstwa pokÄtnego 1972-2009 albo też nietypowy zapis historii pewnego Instytutuâ â zbiór żartobliwych wierszy dedykowanych koleżankom i kolegom z instytutu.âZawsze obcyâ to powieÅÄ o tematyce âgórnoÅlÄskiejâ, opisujÄca losy niemieckiego i polskiego GórnoÅlÄzaka w latach 1938-1952, na tle dramatycznych wydarzeÅ II wojny Åwiatowej, zmian powojennych i ich skutków. Jest to próba pokazania wielkich procesów dziejowych z perspektywy zwykÅych ludzi, w tym m.in. bolesnego zderzenia GórnoÅlÄzaków z powojennÄ rzeczywistoÅciÄ PRL-u, z nieprzyjaznym stosunkiem polsko-komunistycznych wÅadz, z zupeÅnym brakiem rozeznania tych wÅadz w ÅlÄskich dziejach, specyfice relacji polsko-niemieckich, odmiennoÅciach kulturowych i cywilizacyjnych. OpowieÅÄ ta, to też próba zwrócenia uwagi, że ÅlÄzacy nie wyroÅli w tradycji jagielloÅsko-sarmackiej ani w kulturze uksztaÅtowanej w ziemiaÅskich dworach i szlacheckich zaÅciankach, że żyli w innym krÄgu kulturowym, czytali inne ksiÄżki. To próba spojrzenia na relacje polsko-niemieckie na Górnym ÅlÄsku z punktu widzenia GórnoÅlÄzaków, także GórnoÅlÄzaków niemieckich.show more

Product details

  • Paperback | 570 pages
  • INFOMAX E.
  • Poland
  • Polish
  • 8389476827
  • 9788389476821