Zasada pierwszenstwa ograniczonych praw rzeczowych ujawnionych w ksiedze wieczystej
44%
off

Zasada pierwszenstwa ograniczonych praw rzeczowych ujawnionych w ksiedze wieczystej

By (author) 

Free delivery worldwide

Available. Dispatched from the UK in 3 business days
When will my order arrive?

Description

KsiÄgi wieczyste (jako rejestry publiczne) peÅnia w obrocie cywilnoprawnym doniosÅÄ rolÄ. Przez ujawnianie stanu prawnego nieruchomoÅci, tworzÄ podstawy bezpiecznego obrotu prawnego. Sposób ujawnienia stanu prawnego nieruchomoÅci w tych rejestrach ustawodawca poddaÅ zasadom, które wynikajÄ przede wszystkim z regulacji ustawy o ksiÄgach wieczystych i hipotece z dnia 6 lipca 1982 r. Ustawa ta znajduje doprecyzowanie w przepisach aktu wykonawczego, jakim jest rozporzÄdzenie Ministra SprawiedliwoÅci z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zakÅadania i prowadzenia ksiÄg wieczystych w systemie teleinformatycznym. Przepisy wymienionych aktów prawnych Åluza urzeczywistnieniu zasad materialnoprawnych, w tym zasady pierwszeÅstwa ograniczonych praw rzeczowych ujawnionych w ksiÄdze wieczystej. Niniejsze opracowanie poÅwiÄcono zarówno tej zasadzie, jak i zasadom procesowym postÄpowania wieczystoksiÄgowego.Autor, dr Daniel Jakimiec, absolwent studiów magisterskich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu ÅlÄskiego w Katowicach oraz studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu GdaÅskiego. W trakcie studiów doktoranckich wyróżniony stypendium dla najlepszych doktorantów. Dr Daniel Jakimiec jest referendarzem sadowym zatrudnionym w wydziale cywilnym, a wczeÅniej także w wydziale ksiÄg wieczystych oraz w sekcji windykacji należnoÅci sadowych i wykonywania orzeczeÅ w ramach wydziaÅu karnego. W przeszÅoÅci asystent sÄdziego w wydziale rodzinnym i dla nieletnich oraz w wydziale karnym i w wydziale pracy sadu rejonowego. ByÅ wolontariuszem ÅwiadczÄcym pomoc prawna podopiecznym OÅrodka Pomocy SpoÅecznej w Chojnicach.Autor szeregu artykuÅów naukowych oraz monografii.show more

Product details

  • Paperback | 110 pages
  • 143 x 205 x 21mm | 160g
  • Rozpisani.pl
  • Warszawa, Poland
  • Polish
  • 1. Auflage.
  • 8394671438
  • 9788394671433