Westerplatte

Westerplatte

By (author) 

List price: US$85.34

Currently unavailable

Add to wishlist

AbeBooks may have this title (opens in new window).

Try AbeBooks

Description

Najnowsza dwutomowa monografia Westerplatte, t. 1 Reduta w budowie 1926-1939 i t. 2. Reduta wojenna 1939 Andrzeja Drzycimskiego stanowi zwieÅczenie jego ponad trzydziestoletnich zainteresowaÅ badawczych tematykÄ jednego z najwiÄkszych polskich symboli żoÅnierskich XX wieku. NawiÄzuje ona do wczeÅniejszych ksiÄżek tego autora: Major Henryk Sucharski (1990) i Westerplatte 1939. Przed szturmem (2009). Po zakoÅczeniu pierwszej wojny Åwiatowej decyzjami Ligi Narodów przekazano Polsce w wieczyste użytkowanie czÄÅÄ póÅwyspu znajdujÄcego siÄ na terytorium Wolnego Miasta GdaÅska. Na Westerplatte powstaÅ basen portowy przeznaczony do przeÅadunku amunicji i materiaÅów wybuchowych sprowadzanych z zagranicy na potrzeby polskiej armii i Wojskowa SkÅadnica Tranzytowa z kompaniÄ wartownicza. Kompania byÅa jedynym pododdziaÅem Wojska Polskiego poza granicami Drugiej Rzeczypospolitej. Tom pierwszy poÅwiÄcono sprawom organizacyjnym skÅadnicy oraz zasadom doboru kadry oficerskiej i podoficerskiej, a także znaczeniu zmieniajÄcych siÄ zaÅóg na Westerplatte. Natomiast przygotowaniom militarnym Niemiec do wojny z PolskÄ o GdaÅsk oraz siedmiu dniom walki polskiej zaÅogi poÅwiÄcono tom drugi. Monografia wykorzystujÄca bogatÄ dokumentacje źródÅowÄ polskÄ i niemieckÄ oraz relacje westerplatczyków stanowi rzetelne kompendium wiedzy zwiÄzanej z funkcjonowaniem skÅadnicy, uznawanej jako polityczny barometr miÄdzywojennej Europy.Andrzej Drzycimski, historyk, publicysta i rzecznik przewodniczÄcego NSZZ âSolidarnoÅÄâ, a nastÄpnie prezydenta RP Lecha WaÅÄsy, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP (1990-1994), zaÅożyciel i dÅugoletni prezes Fundacji ÅwiÄtego Wojciecha w Gnieźnie, doradca ds. komunikacji spoÅecznej, pracownik naukowy, wydawca, autor i wspóÅautor ponad dwudziestu ksiÄżek i źródeÅ dotyczÄcych public relations, najnowszej historii, pielgrzymek papieskich, âSolidarnoÅciâ i Lecha WaÅÄsy oraz stanu wojennego z ostatnio wydanym razem z nieżyjÄcym już Adamem Kinaszewskim Dziennikiem internowanego grudzieÅ 1981-grudzieÅ 1982 (2014). Z zakresu drugiej wojny Åwiatowej i GdaÅska wydaÅ: Polacy w Wolnym MieÅcie GdaÅsku 1920-1933 (1978), Major Henryk Sucharski (1990), Westerplatte. Przed szturmem (2009), Dziennik harcerza i âSzarotkiâ 1939-1944 (1986), którego fragment zamieszczono w miÄdzynarodowej antologii poÅwiÄconej wojnie We were young and at war (Londyn 2009), a wspólnie ze StanisÅawÄ Górnikiewicz album historycznych zdjÄÄ Wojna zaczÄÅa siÄ na Westerplatte (1979, 1980, 1989) oraz z Januszem Górskim najnowszy album fotograficzny Reduta Westerplatte (2014).show more

Product details

  • Hardback | 890 pages
  • 173 x 242 x 83mm | 2,134g
  • Fundacja Gdanska
  • GdaÅsk, Poland
  • Polish
  • 1. Auflage.
  • 8392993292
  • 9788392993292
  • 1,630,946