Uvulindlela: Gr 7: Learner's Book

Uvulindlela: Gr 7: Learner's Book

Currently unavailable

We can notify you when this item is back in stock

Add to wishlist

AbeBooks may have this title (opens in new window).

Try AbeBooks

Description

UVulindlela incwadi ebhalelwe abafundi bebanga lesikhombisa abakhuluma isiZulu njengolima lokuqala. Ihlelwe ngokwezinga eliphezulu ngokulandela imigomo yohlelo lokufunda nokufundisa olwesekwe emiphumeleni (OBE). Ilandela futhi nemigomo yeSitatimende esiBuyekeziwe soHlelo IweZifundo LukaZwelonke (RNCS). Lolu hlelo lokufunda nokufundisa iwesekwe kumigomo ethathelwe kuMthetho-sisekelo wezwe ethuthukisa uBulungiswa emphakathini, intando yeningi, Indawo ehlelekileyo nephephile. Amalungelo esiNtu, kanye nokuMbandakanyeka. Incwadi yabafundi: Kule ncwadi abafundi bathola imisetshenzana ezobasiza ukuthuthukisa ulimi iwabo; kunezithombe nemidwebo ehlaba umxhwele; isezingeni elilungele abafundi abakuleli banga. Incwadi kathisha: Yeseka uthisha ngezindlela angazisebenzisa ukuqhuba isifundo ngasinye; imelekelela ngezindlela angazilandela uma ehlola abafundi; ichazela uthisha ngendlela entsha yokufundisa nokuhlola (OBE); incwadi yokufunda; inezindaba eziningi ezihlaba umxhwele; leyo nayelo ndatshana inemibuzo esiza abafundi bakwazi ukuqondisisa Inezithombe zokwesekela lokho okufundwa ngakho.
show more

Product details

  • Paperback
  • Maskew Miller Longman Pty.Ltd ,South Africa
  • Cape Town, South Africa
  • Zulu
  • 063605523X
  • 9780636055230