Ustawa o kinematografii. Komentarz
44%
off

Ustawa o kinematografii. Komentarz

By (author) 

Free delivery worldwide

Available. Dispatched from the UK in 3 business days
When will my order arrive?

Description

Rozwój spoÅecznoâgospodarczy i pojawiajÄce sie wraz z nim coraz to nowsze wyzwania, dÄżenia i potrzeby powodujÄ, ze dobra kultury, które stanowiÄ polskie dziedzictwo narodowe, maja szczególne znaczenie. WÅród tych dóbr istotne miejsce zajmuje sztuka filmowa, która odzwierciedla i dokumentuje zmiany w historii pokoleÅ. Z tych wzglÄdów w interesie paÅstwa polskiego jest roztoczenie nad niÄ mecenatu, który w sposób aktywny bÄdzie ja wspieraÅ na poszczególnych pÅaszczyznach. Wobec faktu, ze Polska jest paÅstwem prawa, zaÅ jej instytucje dziaÅajÄ, respektujÄc zasadÄ legalizmu (przewidziana w art. 7 Konstytucji RP), niezbÄdnym staÅo sie przyjecie aktu prawnego, który odpowiada wspóÅczesnym realiom sztuki filmowej. ZaÅożenie to â w ujÄciu generalnym â staÅo sie podstawa uchwalenia przez Sejm RP ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii. Niniejszy komentarz jest poÅwiecony wÅaÅnie tej ustawie.Autor, dr Daniel Jakimiec, absolwent studiów magisterskich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu ÅlÄskiego w Katowicach oraz studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu GdaÅskiego. W trakcie studiów doktoranckich wyróżniony stypendium dla najlepszych doktorantów. Dr Daniel Jakimiec jest referendarzem sadowym zatrudnionym w wydziale cywilnym, a wczeÅniej także w wydziale ksiÄg wieczystych oraz w sekcji windykacji należnoÅci sadowych i wykonywania orzeczeÅ w ramach wydziaÅu karnego. W przeszÅoÅci asystent sÄdziego w wydziale rodzinnym i dla nieletnich oraz w wydziale karnym i w wydziale pracy sadu rejonowego. ByÅ wolontariuszem ÅwiadczÄcym pomoc prawna podopiecznym OÅrodka Pomocy SpoÅecznej w Chojnicach.Autor szeregu artykuÅów naukowych oraz monografii.show more

Product details

  • Paperback | 100 pages
  • 143 x 205 x 20mm | 160g
  • Rozpisani.pl
  • Warszawa, Poland
  • Polish
  • 1. Auflage.
  • 8394671411
  • 9788394671419