UBuchule Bobomi Obusezandleni: Gr 2: Teacher's Guide

UBuchule Bobomi Obusezandleni: Gr 2: Teacher's Guide

Currently unavailable

We can notify you when this item is back in stock

Add to wishlist

AbeBooks may have this title (opens in new window).

Try AbeBooks

Description

Izakhono zobomi zakwa "Hands-on" zisisixhobo sokufundisa esiphangeleleyo kumabanga abasaqalayo. Oluqeqesho lunxamnye ne Kharityhyulam yesizwe ehlaziyiweyo, lugxininisa ekumiliseleni kubafundi umfuziselo ophiliyo, nokuphucula indlela yokucinga ngokuqiqayo nangokwakhayo. Ikhuthaza intlonipho kwizimo zeyantlikwano kwinkolo nakwinkcubeko yelo Mzantsi Afrika. Incwadi efundwa ngabantwana isebenzisa imeko zobomi ezokwenyani ukwenzela ukuba lemisebenzi yabo yaseklasini ibenako ukubanceda bafikelele kwiziphomo. Isikhokhelo sika Titshala sicacisa iziphumo kunye namanqanaba okuhlola emsebenzi ngamnye kunye nesikhokhelo kwindlela yokuhlola imisebenzi. Incwadi yokusebenza iqulathe imisebenzi enomtsalane, kwaye egxininisayo neyandisa izixhobo exikwi ncwadi yabafundi.
show more

Product details

  • Paperback
  • Cape Town, South Africa
  • Xhosa
  • 0702160628
  • 9780702160622