Tri tuệ hoan hỷ
23%
off

Tri tuệ hoan hỷ : Bản in năm 2017

4.32 (1,033 ratings by Goodreads)
By (author)  , By (author)  , Translated by 

Free delivery worldwide

Available. Dispatched from the UK in 3 business days
When will my order arrive?

Description

Sách này cũng hướng đến cả những người có thể hiện nay chưa gặp bất ổn hay khó khăn gì, những người mà cuộc sống đang tiến triển một cách mãn nguyện và hạnh phúc. Đối với những cá nhân may mắn ấy, quyển sách sẽ có giá trị như một bài kiểm tra lại những điều kiện cơ bản của nhân sinh mà theo lăng kính Phật giáo có thể đã tỏ ra hữu ích, dẫu chỉ như phương tiện để khám phá và nuôi dưỡng một tiềm năng nào đó, mà có thể chính họ thậm chí đã không hề nhận biết.
Theo một số chiều hướng thì hẳn sẽ dễ dàng hơn khi chỉ cần sắp xếp những ý tưởng và phương pháp được bàn thảo trong những trang sau đây thành những tờ hướng dẫn đơn giản, như kiểu sách hướng dẫn sử dụng mà bạn nhận được khi mua một chiếc điện thoại di động chẳng hạn. Đại thể như là "Bước 1: Kiểm lại xem trong hộp có đủ những thứ sau đây...", "Bước 2: Mở nắp đậy khoang chứa pin ở phía sau máy.", "Bước 3: Lắp pin vào..."
Tuy nhiên, vì được đào tạo theo cung cách rất cổ truyền, nên từ tấm bé tôi đã thấm nhuần niềm tin rằng, một sự hiểu biết căn bản về các nguyên tắc - ta có thể gọi đó là kiến giải - là điều thiết yếu để rút ra được bất kỳ lợi ích thiết thực nào từ sự tu tập. Chúng ta nhất thiết phải hiểu được thực trạng căn bản của chính mình, để từ đó mới có thể nỗ lực thích hợp. Nếu không, sự tu tập của ta sẽ không đi đến đâu cả. Chúng ta chỉ đi loanh quanh một cách mù quáng, không nhận biết được bất kỳ điều gì về phương hướng hay mục đích.
Vì lý do đó, tôi thiết nghĩ phương thức tốt nhất hẳn là phải sắp xếp nội dung sách thành ba phần, theo mẫu mực của những bản văn Phật pháp cổ điển.
Phần Một khảo sát thực trạng căn bản của chúng ta: bản chất và nguyên nhân những dạng thức phiền não dị biệt đang tác động lên cuộc sống ta và tiềm năng của chúng trong việc đưa ta đến một sự nhận hiểu sâu sắc về bản thể của chính mình.
Phần Hai cung cấp sự chỉ dẫn tuần tự từng bước một qua ba phương pháp thiền tập căn bản để an định tâm thức, rộng mở tâm hồn và trau dồi trí tuệ.
Phần Ba được dành cho nội dung vận dụng những hiểu biết đạt được ở phần Một và những phương pháp đã trình bày ở phần Hai vào những vấn đề thường gặp về tâm lý, về thể chất hay các bất ổn cá nhân.
show more

Product details

  • Paperback | 378 pages
  • 152 x 229 x 20mm | 503g
  • Vietnamese
  • 1545499608
  • 9781545499603

Review quote

Sach nay cũng hướng đến cả những người co thể hiện nay chưa gặp bất ổn hay kho khăn gi, những người ma cuộc sống đang tiến triển một cach man nguyện va hạnh phuc. Đối với những ca nhan may mắn ấy, quyển sach sẽ co gia trị như một bai kiểm tra lại những điều kiện cơ bản của nhan sinh ma theo lăng kinh Phật giao co thể đa tỏ ra hữu ich, dẫu chỉ như phương tiện để kham pha va nuoi dưỡng một tiềm năng nao đo, ma co thể chinh họ thậm chi đa khong hề nhận biết.
Theo một số chiều hướng thi hẳn sẽ dễ dang hơn khi chỉ cần sắp xếp những y tưởng va phương phap được ban thảo trong những trang sau đay thanh những tờ hướng dẫn đơn giản, như kiểu sach hướng dẫn sử dụng ma bạn nhận được khi mua một chiếc điện thoại di động chẳng hạn. Đại thể như la "Bước 1: Kiểm lại xem trong hộp co đủ những thứ sau đay...," "Bước 2: Mở nắp đậy khoang chứa pin ở phia sau may.," "Bước 3: Lắp pin vao..."
Tuy nhien, vi được đao tạo theo cung cach rất cổ truyền, nen từ tấm be toi đa thấm nhuần niềm tin rằng, một sự hiểu biết căn bản về cac nguyen tắc - ta co thể gọi đo la kiến giải - la điều thiết yếu để rut ra được bất kỳ lợi ich thiết thực nao từ sự tu tập. Chung ta nhất thiết phải hiểu được thực trạng căn bản của chinh minh, để từ đo mới co thể nỗ lực thich hợp. Nếu khong, sự tu tập của ta sẽ khong đi đến đau cả. Chung ta chỉ đi loanh quanh một cach mu quang, khong nhận biết được bất kỳ điều gi về phương hướng hay mục đich.
Vi ly do đo, toi thiết nghĩ phương thức tốt nhất hẳn la phải sắp xếp nội dung sach thanh ba phần, theo mẫu mực của những bản văn Phật phap cổ điển.
Phần Một khảo sat thực trạng căn bản của chung ta: bản chất va nguyen nhan những dạng thức phiền nao dị biệt đang tac động len cuộc sống ta va tiềm năng của chung trong việc đưa ta đến một sự nhận hiểu sau sắc về bản thể của chinh minh.
Phần Hai cung cấp sự chỉ dẫn tuần tự từng bước một qua ba phương phap thiền tập căn bản để an định tam thức, rộng mở tam hồn va trau dồi tri tuệ.
Phần Ba được danh cho nội dung vận dụng những hiểu biết đạt được ở phần Một va những phương phap đa trinh bay ở phần Hai vao những vấn đề thường gặp về tam ly, về thể chất hay cac bất ổn ca nhan.
show more

Rating details

1,033 ratings
4.32 out of 5 stars
5 51% (529)
4 33% (344)
3 13% (130)
2 2% (22)
1 1% (8)
Book ratings by Goodreads
Goodreads is the world's largest site for readers with over 50 million reviews. We're featuring millions of their reader ratings on our book pages to help you find your new favourite book. Close X