Temari Vol. I. Oposicions Cos Administratiu. Generalitat De Catalunya

Temari Vol. I. Oposicions Cos Administratiu. Generalitat De Catalunya

List price: US$75.02

Currently unavailable

Add to wishlist

AbeBooks may have this title (opens in new window).

Try AbeBooks

Product details

  • Paperback | 566 pages
  • 170 x 240mm | 951g
  • Catalan
  • 8498822998
  • 9788498822991

Review Text

FECHA DE PUBLICACIÓNmiércoles, 07 de mayo de 2008PERFIL DEL CANDIDATO- Aspirants a les places vacants d'Administratius de la Generalitat de Catalunya.
- Preparadors i acadèmies.CONTENIDOEl present manual constitueix un instrument eficaç d'aprenentatge per a la preparació de les proves selectives d'accés a les places vacants en el Cos Administratiu de la Generalitat de Catalunya. En aquest primer volum es recullen els temes 1 a 14 de conformitat amb allò que s'ha establert en el programa oficial publicat en el D.O.G.C. núm. 5119, de 25 d'abril de 2008.Elaborats per personal docent especialitzat i actualitzats fins data d'edició, en cadascun dels temes trobarà:- Referències a la normativa aplicada
- Quadres i gràfics explicatius
- Continguts totalment actualitzats.DOCUMENTACIÓN- Constitució Espanyola, de 27 de desembre de 1978
- Codi Civil, de 24 de juliol de 1889
- Decret 12/2007, de 16 de gener, de reestructuració del Departament de Justícia
- Decret 219/2005, d'11 d'octubre, de reestructuració del Departament de Salut
- Decret 289/2006, de 4 de juliol, de reestructuració parcial del Departament de Medi Ambient i Habitatge
- Decret 303/2004, de 25 de maig, de modificació de la denominació del Departament de Sanitat i Seguretat Social
- Decret 421/2006, de 28 de novembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya
- Decret 477/2006, de 5 de desembre, de reestructuració parcial del Departament de la Presidència
- Decret 478/2006, de 5 de desembre, d'estructura del Departament de la Vicepresidència
- Decret 480/2006, de 5 de desembre, de reestructuració del Departament de Governació i Administracions Públiques
- Decret 566/2006, de 19 de desembre, de reestructuració del Departament d'Economia i Finances
- Decret 570/2006, de 19 de desembre, d'estructuració del Departament de Treball
- Decret 572/2006, de 19 de desembre, de reestructuració parcial del Departament d'Acció Social i Ciutadania
- Decret 573/2006, de 19 de desembre, de reestructuració parcial del Departament de Medi Ambient i Habitatge
- Decret 659/2006, de 27 de desembre, de reestructuració del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural
- Decret Legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l'Estatut de l'Empresa Pública Catalana
- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
- Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya
- Decret 13/2008, 22 de gener, sobre accés, avaluació i sel·lecció de documents
- Decret 200/2007, de 10 de setembre, de reestructuració del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa
- Decret 243/2007, de 6 de novembre, d'estructura del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació
- Decret 269/2007, d'11 de desembre, de reestructuració del Departament d'Educació
- Decret 271/2007, d'11 de desembre, de reestructuració del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
- Decret 421/2006, de 28 de novembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya
- Decret 567/2006, de 19 de desembre, de reestructuració del Departament de Política Territorial i Obres Públiques
- Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística
- Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents
- Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'administració de la Generalitat de Catalunya
- Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
- Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern
- Llei Orgànica 2/1979, de 3 d'octubre, del Tribunal Constitucional
- Llei Orgànica 3/1981, de 6 d'abril, del Defensor del Poble
- Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial
- Llei 1/1981, de 25 de febrer, per la qual es crea el Consell Consultiu de la Generalitat
- Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics
- Llei 14/1984, de 20 de març, de Síndic de Greuges
- Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa
- Llei 3/1982, de 23 de març, del Parlament, del President i del Consell executiu de la Generalitat
- Llei 30/1992 , de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú
- Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern
- Llei 6/1984, de 5 de març, de Sindicatura de Comptes
- Llei 6/1997, de 14 d'abril, d'Organització i Funcionament de l'Administració General de l'Estat
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local
- Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General
- Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya
- Llei Orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les comunitats autònomes
- Reglament del Congrés dels Diputats, de 10 de febrer de 1982
- Reglament del Senat, Text Refós aprovat per la Mesa del Senat, escoltada la Junta de Portaveus, en la seva reunió del dia 3 maig de 1994
- Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local
- Tractat Constitutiu de la Comunitat Europea, signat a Roma el 25 de març de 1957
- Tractat de la Unió Europea, signat a Maastricht el 7 de febrer de 1992RECURSOS DIDÁCTICOS Per afavorir una bona i completa preparació d'aquestes oposicions, aquest text es presenta amb les següents notes característiques:
- Referències legislatives: a l'inici de cadascun dels temes; la seva finalitat és donar a conèixer als opositors les normes legals que els serveixen de fonament.
- Continguts totalment actualitzats a la data d'edició.
- Metodologia didàctica adaptada a les proves a superar.
show more