Sownik Dysydentow

Sownik Dysydentow : Czoowe Postacie Ruchow Opozycyjnych W Krajach Komunistycznych W Latach 1956-1989

Free delivery worldwide

Available. Dispatched from the UK in 3 business days
When will my order arrive?

Description

Czo?owe postacie ruch?w opozycyjnych w krajach komunistycznych w latach 1956?1989

Zamys? stworzenia S?ownika ? encyklopedycznego zestawienia oko?o 1000 biogram?w najwybitniejszych przedstawicieli opozycji z by?ych kraj?w komunistycznych ? zrodzi? si? w listopadzie 1996 w Podkowie Le?nej na zorganizowanej przez O?rodek KARTA (wsp?lnie z Forum Europy ?rodkowo-Wschodniej przy Fundacji Stefana Batorego) mi?dzynarodowej konferencji uczestnik?w i badaczy ruch?w opozycyjnych z 14 kraj?w dawnego bloku sowieckiego w Europie. Spotkanie umo?liwi?o wymian? my?li i do?wiadcze? oraz pozwoli?o nawi?za? kontakty mi?dzy badaczami i dzia?aczami opozycji z r??nych kraj?w bloku sowieckiego. Zapocz?tkowano r?wnie? dyskusj? nad rol? by?ych dysydent?w we wsp??czesnym ?wiecie.

Kolejne spotkania po?wi?cone realizacji projektu odby?y si? 4 lipca 1997 w Warszawie, 12-14 marca 1998 w Moskwie, 4-5 lipca 1998 w Warszawie, 20-23 marca 1999 w Moskwie, 29?31 pa?dziernika 1999 w Sofii.

W pracach nad realizacj? S?ownika, koordynowanych przez O?rodek KARTA w Warszawie oraz O?rodek Bada?, Informacji i Upowszechniania ?Memoria?? w Moskwie, bior? udzia? o?rodki badawcze, organizacje pozarz?dowe i samodzielni badacze z Albanii, Armenii, Azerbejd?anu, Bia?orusi, Bo?ni, Bu?garii, Chorwacji, Czech, Estonii, Gruzji, Jugos?awii, Krymu, Litwy, ?otwy, Macedonii, Mo?dawii, Niemiec, Polski, Rosji, Rumunii, S?owenii, S?owacji, Ukrainy i W?gier.

S?ownik obejmuje okres 1956?1989, dopuszcza jednak pewne przesuni?cia granic chronologicznych wynikaj?ce ze specyfiki ruch?w dysydenckich w r??nych krajach. Pomini?ty zosta? jako odr?bny okres walki zbrojnej przeciwko wprowadzaniu systemu komunistycznego w Europie ?rodkowej i Wschodniej.


Struktura S?ownika

Poszczeg?lne rozdzia?y S?ownika zosta?y rozdzielone mi?dzy pa?stwa Europy Wschodniej i ?rodkowej oraz kraje, kt?re odrodzi?y si? lub powsta?y na terytorium by?ego Zwi?zku Radzieckiego (projekt nie obejmuje pa?stw komunistycznych le??cych poza granicami tego regionu, pomija te? Azj? ?rodkow? i Kazachstan). Ka?dy rozdzia?, przygotowywany przez partnera pracuj?cego w danym kraju, zawiera:
? artyku? wst?pny, charakteryzuj?cy cechy szczeg?lne opozycji w danym kraju;
? kalendarium najwa?niejszych wydarze?;
? biogramy najwybitniejszych przedstawicieli;
? glosariusz: adnotowany wykaz organizacji, ?rodowisk i przedsi?wzi?? opozycyjnych, instytucji oficjalnych oraz reali?w spo?eczno-politycznych w krajach komunistycznych;
? indeks osobowy i geograficzny;
show more

Product details

  • Hardback | 2 pages
  • 178 x 236 x 46mm | 1,719g
  • Warszawa, Poland
  • English, Polish
  • 1. Auflage.
  • 8388288849
  • 9788388288845