Siyakwati Kufundza: Gr 7: Teacher's Guide

Siyakwati Kufundza: Gr 7: Teacher's Guide

Currently unavailable

We can notify you when this item is back in stock

Add to wishlist

AbeBooks may have this title (opens in new window).

Try AbeBooks

Description

Si yakwati Kufundza luhlelo lwetincwadzi tesiSwati letigcugcutela bafundzi kutsi basebente ngekutimisela, bakwati kucabanga ngalokujulile baphindze bandzise lwati lwabo lwekusebentisa lulwimi. Loluhlelo lwetincwadzi lwakhiwa esisekelweni seSitatimende seKharikhulamu Lesibuketiwe, futsi lukhutsata kutsi bafundzi badlale indzima nakucociswa ekilasini, balalele, bafundze, basombulule tinkinga baphindze batsatse tincumo Ietifanele. Loluhlelo lwetincwadzi lubuketa tihloko letehIukene letiphatselene netimphilo tebafundzi. lmisebenti ifaka ekhatsi kucocisana, emaprojekthi, kubhalela tinjongo letitsite nekubhala kwekutakhela. Emabanga 7-9.show more

Product details

  • Paperback
  • Juta Gariep
  • Cape Town, South Africa
  • Tswana
  • 1869034635
  • 9781869034634