Simnandi IsiXhosa: Gr 10: Learner's Book

Simnandi IsiXhosa: Gr 10: Learner's Book

Currently unavailable

We can notify you when this item is back in stock

Add to wishlist

AbeBooks may have this title (opens in new window).

Try AbeBooks

Description

USimnandi isiXhosa luluhlu lweencwadi zenkqubo yokufunda ulwimi iwenkobe olubhalwe iwalinga kwizikolo ezikwimandla esemaphandleni nezisezidolophini ziititshala ezinamava. Lunencwadi yabafundi, incwadi katitshala kunye neNcwadi yokufunda. Zonke ezi ncwadi zilungiselelwe imfundo esekeke kwiziphumo (OBE). Incwadi yabafundi - le ncwadi yakhelwe phezu kweNkcazelo yeKharityhulamu yeSizwe eHlaziyiweyo (RNCS). Le nkcazelo igxininisa kakhulu kubuchule bolwini obufana nokwMamela, ukuThetha, ukuFunda nokuBukela, ukuCinga nokuQiqa, kunye nokwAkhiwa nokuSetyenziswa kolwini; imisebenzi isekwe kule miphumela yokufunda kunye nemigangatho yayo yokuhlola; incwadi katitshala - inika iingcebiso kwiintlobo ngeentlobo zokuhlola; inika iingcebiso nangeendlela zokulungiselela iklasi; inika utitshala iingcebiso ngokufundisa yonke imisetshenzana ekwincwadi yabafundi. Incwadi yokufunda - inamabali anomdla nakhuthaza abafundi ukufunda ulwimi IwesiXhosa Inemizobo exhasa amabali.
show more

Product details

  • Paperback
  • 165 x 230mm | 33g
  • Phumelela Books
  • Cape Town, South Africa
  • Xhosa
  • 1868934497
  • 9781868934492