Sống một đời vui
24%
off

Sống một đời vui : Kham pha bi quyết sống hạnh phuc

4.19 (6,603 ratings by Goodreads)
By (author)  , By (author)  , Translated by 

Free delivery worldwide

Available. Dispatched from the UK in 4 business days


When will my order arrive?

Available. Expected delivery to the United States in 9-12 business days.


Not ordering to the United States? Click here.

Description

Quyển sách này ra đời như một công việc khá đơn giản là sắp xếp thành một bản thảo tương đối hợp lý bao gồm tất cả các bài giảng trước công chúng của ngài Yongey Mingyur Rinpoche tại các trung tâm Phật giáo khắp nơi trên thế giới. (Cũng cần lưu ý rằng danh xưng Rinpoche - có thể tạm dịch là "bậc tôn quý"- trong tiếng Tây Tạng là một tôn hiệu được đặt trước tên của một bậc đại sư, tương tự như cách dùng của danh hiệu Ph. D (Tiến sĩ) ngay trước tên của một người được xem là chuyên gia trong nhiều ngành khác nhau của nền học thuật phương Tây. Theo truyền thống Tây Tạng, việc xưng hô với một bậc thầy được tôn xưng là Rinpoche thường không nêu tên mà chỉ dùng riêng danh hiệu này.)
Tuy nhiên, sự đời vẫn luôn là như vậy, những công việc đơn giản sau khi ra đời lại thường có khuynh hướng phát triển để vượt quá phạm vi ban đầu của chúng, trở thành những dự án lớn lao hơn nhiều. Bởi vì hầu hết những bản ghi chép mà tôi nhận được là từ những năm thuyết giảng đầu tiên của ngài Yongey Mingyur, nên chúng không thể hiện được một cách chi tiết những hiểu biết mà ngài thu thập được qua những cuộc thảo luận về sau với các nhà khoa học châu Âu và Bắc Mỹ, qua sự tham gia của ngài vào các hội thảo của Viện Tâm thức và Đời sống, cũng như qua kinh nghiệm tự thân khi chính ngài trở thành đối tượng nghiên cứu của Phòng nghiên cứu Waisman, nghiên cứu về hình ảnh và ứng xử của não bộ (Waisman Laboratory for Brain Imaging and Behavior), thuộc trường Đại học Wisconsin, bang Madison.
May thay, tôi đã có được một cơ hội để làm việc trực tiếp với ngài Yongey Mingyur về bản thảo này khi ngài tạm dừng cuộc lưu giảng vòng quanh thế giới để lưu trú dài hạn tại Nepal vào những tháng cuối năm 2004. Phải thú thật rằng lúc đó tôi đã sợ sệt nhiều hơn là hứng thú khi nghĩ đến việc sẽ phải trải qua nhiều tháng trời ở một đất nước đang rối loạn vì sự xung đột giữa chính phủ và các phần tử chống đối. Nhưng rồi những điều bất lợi mà tôi phải chịu đựng trong suốt thời gian ở đó đã được đền bù vượt mức bằng cơ hội đặc biệt được tiếp xúc khoảng một hay hai giờ mỗi ngày với một trong những bậc thầy uyên bác, thông minh và dễ mến nhất mà tôi đã từng có được đặc quyền tiếp xúc.
show more

Product details

  • Paperback | 448 pages
  • 152 x 229 x 23mm | 594g
  • Vietnamese
  • 1545493987
  • 9781545493984

Review quote

Quyển sach nay ra đời như một cong việc kha đơn giản la sắp xếp thanh một bản thảo tương đối hợp ly bao gồm tất cả cac bai giảng trước cong chung của ngai Yongey Mingyur Rinpoche tại cac trung tam Phật giao khắp nơi tren thế giới. (Cũng cần lưu y rằng danh xưng Rinpoche - co thể tạm dịch la "bậc ton quy"- trong tiếng Tay Tạng la một ton hiệu được đặt trước ten của một bậc đại sư, tương tự như cach dung của danh hiệu Ph. D (Tiến sĩ) ngay trước ten của một người được xem la chuyen gia trong nhiều nganh khac nhau của nền học thuật phương Tay. Theo truyền thống Tay Tạng, việc xưng ho với một bậc thầy được ton xưng la Rinpoche thường khong neu ten ma chỉ dung rieng danh hiệu nay.)
Tuy nhien, sự đời vẫn luon la như vậy, những cong việc đơn giản sau khi ra đời lại thường co khuynh hướng phat triển để vượt qua phạm vi ban đầu của chung, trở thanh những dự an lớn lao hơn nhiều. Bởi vi hầu hết những bản ghi chep ma toi nhận được la từ những năm thuyết giảng đầu tien của ngai Yongey Mingyur, nen chung khong thể hiện được một cach chi tiết những hiểu biết ma ngai thu thập được qua những cuộc thảo luận về sau với cac nha khoa học chau Au va Bắc Mỹ, qua sự tham gia của ngai vao cac hội thảo của Viện Tam thức va Đời sống, cũng như qua kinh nghiệm tự than khi chinh ngai trở thanh đối tượng nghien cứu của Phong nghien cứu Waisman, nghien cứu về hinh ảnh va ứng xử của nao bộ (Waisman Laboratory for Brain Imaging and Behavior), thuộc trường Đại học Wisconsin, bang Madison.
May thay, toi đa co được một cơ hội để lam việc trực tiếp với ngai Yongey Mingyur về bản thảo nay khi ngai tạm dừng cuộc lưu giảng vong quanh thế giới để lưu tru dai hạn tại Nepal vao những thang cuối năm 2004. Phải thu thật rằng luc đo toi đa sợ sệt nhiều hơn la hứng thu khi nghĩ đến việc sẽ phải trải qua nhiều thang trời ở một đất nước đang rối loạn vi sự xung đột giữa chinh phủ va cac phần tử chống đối. Nhưng rồi những điều bất lợi ma toi phải chịu đựng trong suốt thời gian ở đo đa được đền bu vượt mức bằng cơ hội đặc biệt được tiếp xuc khoảng một hay hai giờ mỗi ngay với một trong những bậc thầy uyen bac, thong minh va dễ mến nhất ma toi đa từng co được đặc quyền tiếp xuc.
show more

Rating details

6,603 ratings
4.19 out of 5 stars
5 49% (3,262)
4 30% (1,970)
3 14% (924)
2 4% (267)
1 3% (180)
Book ratings by Goodreads
Goodreads is the world's largest site for readers with over 50 million reviews. We're featuring millions of their reader ratings on our book pages to help you find your new favourite book. Close X