Reglament electrotècnic per a baixa tensió
25%
off

Reglament electrotècnic per a baixa tensió

Free delivery worldwide

Available. Dispatched from the UK in 3 business days
When will my order arrive?

Description

El Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió publicat segons el Reial Decret 842/2002, a més de recollir les novetats tecnològiques en matèria de seguretat, innovació i fiabilitat de les instal·lacions elèctriques en baixa tensió, també és l’inici d’un desenvolupament normatiu mitjançant procediments administratius i tècnics per part dels organismes competents de les Comunitats Autònomes i les empreses subministradores de l’energia elèctrica. En aquesta cinquena edició, actualitzada a setembre de 2016, s’han inclòs les novetats i normes que afecten i poden influir directament en la aplicació del REBT 842/2002, algunes amb referències a www.marcombo.com per a la seva consulta. Normativa d’àmbit Estatal - Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, RD 842/2002 i les ITC-BT (incloses les corresponents Guies Tècniques d’Aplicació del REBT). Com a novetat, destaca la nova Instrucció Tècnica Complementaria ITC-BT-52, sobre recàrrega de vehicles elèctrics. - Reglament d’eficiència energètica per a instal·lacions d’enllumenat exterior (RD 1890/2008, de 14 de novembre), es pot consultar a www.marcombo.com. - Reial Decret 1000/2010 de 5 d’agost sobre el visat col·legial obligatori (disponible a www.marcombo.com ). Normativa específica per a Catalunya - Llei 9/2014 del 31 de juliol sobre la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes. DOGC Núm. 6679 - 5.8.2014 (disponible a www.marcombo.com). - Guia Vademècum per a instal·lacions d’enllaç en Baixa Tensió, Fecsa-Endesa. FDNGL003, 3a Edició, revisió 1, febrer 2014. -Instrucció 1/2014 de 19 de març de la Direcció General d´Energia, Mines i Seguretat Industrial per la qual s’aprova la Guia Tècnica del REBT. - Instrucció 3/2014 de 20 de març de la D.G.E.M i S.I, per la qual s’estableixen les condicions i el procediment a seguir per a les modificacions en instal·lacions d’enllaç elèctriques de Baixa Tensió. -Instrucció 1/2015 de 12 de març de la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial en relació al procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a instal·lacions en ús no inscrites al Registre d’Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya (RITSIC). - Nota aclaridora sobre la documentació necessària per efectuar els tràmits associats a les instal·lacions de Baixa Tensió amb les empreses distribuïdores elèctriques. - Nota informativa sobre el règim d’autorització i registre aplicable a les instal·lacions generadores d’energia elèctrica connectades en xarxa interior. -Nou registre d’inscripció d’instal·lacions mitjançant Canal Empresa. Declaració responsable i formulari de dades tècniques. En tot el conjunt normatiu descrit en aquest llibre estan incloses totes aquelles referències normatives que poden ajudar a localitzar i aportar les eines adequades per facilitar l’estudi i consulta sobre la normativa en instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió.
show more

Product details

  • Paperback | 400 pages
  • Spain
  • Spanish
  • 8426723969
  • 9788426723963

Table of contents

TC-BT-01. TERMINOLOGIA ..........................................................................................23
ITC-BT-02. NORMES DE REFERÈNCIA AL
REGLAMENT ELECTROTÈCNIC DE BAIXA TENSIÓ ..................................................30
ITC-BT-03. EMPRESA INSTAL·LADORA.
EN BAIXA TENSIÓ ........................................................................................................40
ITC-BT-04. DOCUMENTACIÓ I POSADA EN SERVEI
DE LES INSTAL·LACIONS ............................................................................................43
ITC-BT-05. VERIFICACIONS I INSPECCIONS ...............................................................46
ITC-BT-06. XARXES AÈRIES PER A LA
DISTRIBUCIÓ EN BAIXA TENSIÓ ..................................................................................48
ITC-BT-07. XARXES SUBTERRÀNIES PER A LA
DISTRIBUCIÓ EN BAIXA TENSIÓ ..................................................................................56
ITC-BT-08. SISTEMES DE CONNEXIÓ DEL NEUTRE
I DE LES MASSES EN XARXES DE DISTRIBUCIÓ
D’ENERGIA ELÈCTRICA (*).............................................................................................65
ITC-BT-09. INSTAL·LACIONS D’ENLLUMENAT
EXTERIOR (*) ..................................................................................................................67
ITC-BT-10. PREVISIÓ DE CÀRREGUES PER A
SUBMINISTRAMENTS EN BAIXA TENSIÓ (*) ...............................................................80
ITC-BT-11. XARXES DE DISTRIBUCIÓ D’ENERGIA
ELÈCTRICA. EMBRANCAMENTS ..................................................................................83
ITC-BT-12. INSTAL·LACIONS D’ENLLAÇ.
ESQUEMES (*) ................................................................................................................85
ITC-BT-13. INSTAL·LACIONS D’ENLLAÇ.
CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ (*) .......................................................................87
ITC-BT-14. INSTAL·LACIONS D’ENLLAÇ.
LÍNIA GENERAL D’ALIMENTACIÓ (*) ............................................................................90
ITC-BT-15. INSTAL·LACIONS D’ENLLAÇ.
DERIVACIONS INDIVIDUALS (*) ....................................................................................93
ITC-BT-16. INSTAL·LACIONS D’ENLLAÇ.COMPTADORS:
UBICACIÓ I SISTEMES D’INSTAL·LACIÓ (*) ..................................................................99
ITC-BT-17. INSTAL·LACIONS D’ENLLAÇ. DISPOSITIUS
GENERALS I INDIVIDUALS DE COMANDAMENT I
PROTECCIÓ.INTERRUPTOR DE CONTROL
DE POTÈNCIA (*) ...........................................................................................................103
ITC-BT-18. INSTAL·LACIONS DE POSADA A TERRA (*) ..............................................106
ITC-BT-19. INSTAL·LACIONS INTERIORS O
RECEPTORES. PRESCRIPCIONS GENERALS (*).............................................. ......... 115
ITC-BT-20. INSTAL·LACIONS INTERIORS O
RECEPTORES. SISTEMES D’INSTAL·LACIÓ (*) ...........................................................127
ITC-BT-21. INSTAL·LACIONS INTERIORS O
RECEPTORES. TUBS I CANALS PROTECTORS (*) ......................................................132
ITC-BT-22. INSTAL·LACIONS INTERIORS O RECEPTORES.
PROTECCIÓ CONTRA SOBREINTENSITATS (*) ...........................................................140
ITC-BT-23. INSTAL·LACIONS INTERIORS O
RECEP-TORES. PROTECCIÓ CONTRA
SOBRETENSIONS (*) ......................................................................................................147
ITC-BT-24. INSTAL·LACIONS INTERIORS O
RECEPTORES. PROTECCIÓ CONTRA ELS
CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES (*) ....................................................................152
ITC-BT-25. INSTAL·LACIONS INTERIORS
EN HABITATGES. NOMBRE DE CIRCUITS I
CARACTERÍSTIQUES (*) .................................................................................................160
ITC-BT-26. INSTAL·LACIONS INTERIORS EN
HABITATGES. PRESCRIPCIONS GENERALS
D’INSTAL·LACIÓ (*) ..........................................................................................................168
ITC-BT-27. INSTAL·LACIONS INTERIORS
EN HABITATGES LOCALS QUE CONTENEN
UNA BANYERA O DUTXA (*) ...........................................................................................173
ITC-BT-28. INSTAL·LACIONS EN LOCALS DE
CONCURRÈNCIA PÚBLICA (*) .........................................................................................178
ITC-BT-29. PRESCRIPCIONS PARTICULARS PER
A LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DELS
LOCALS AMB RISC D’INCENDI O EXPLOSIÓ (*.................................................. ............188
ITC-BT-30. INSTAL·LACIONS EN LOCALS DE
CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS (*) ..............................................................................204
ITC-BT-31. INSTAL·LACIONS AMB FINALITATS
ESPECIALS. PISCINES I FONTS.......................................................................................210
ITC-BT-32. INSTAL·LACIONS AMB FINALITATS
ESPECIALS. MÀQUINES D’ELEVACIÓ I TRANSPORT ...................................................214
ITC-BT-33. INSTAL·LACIONS AMB FINALITATS
ESPECIALS.INSTAL·LACIONS PROVISIONALS I
TEMPORALS D’OBRES (*) ................................................................................................217
ITC-BT-34. INSTAL·LACIONS AMB FINALITATS
ESPECIALS. FIRES I ESTANDS ........................................................................................221
ITC-BT-35. INSTAL·LACIONS AMB FINALITATS
ESPECIALS.ESTABLIMENTS AGRÍCOLES I
HORTÍCOLES .....................................................................................................................223
ITC-BT-36. INSTAL·LACIONS A MOLT BAIXA TENSIÓ .....................................................224
ITC-BT-37. INSTAL·LACIONS A TENSIONS
ESPECIALS .........................................................................................................................226
ITC-BT-38. INSTAL·LACIONS AMB FINALITATS
ESPECIALS. REQUISITS PARTICULARS PER
A LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA EN
QUIRÒFANS I SALES D’INTERVENCIÓ ............................................................................227
ITC-BT-39. INSTAL·LACIONS AMB FINALITATS
ESPECIALS. TANQUES ELÈCTRIQUES PER
AL BESTIAR .......................................................................................................................230
ITC-BT-40. INSTAL·LACIONS GENERADORES
DE BAIXA TENSIÓ (*) .........................................................................................................231
ITC-BT-41. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN
CARAVANES I PARCS DE CARAVANES ...........................................................................249
ITC-BT-42. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN
PORTS I MARINES PER A VAIXELLS D’ESBARJO ..........................................................250
ITC-BT-43. INSTAL·LACIÓ DE RECEPTORES.
PRESCRIPCIONS GENERALS ...........................................................................................252
ITC-BT-44. INSTAL·LACIONS DE RECEPTORS.
RECEPTORS PER A ENLLUMENAT ..................................................................................254
ITC-BT-45. INSTAL·LACIONS DE RECEPTORS.
APARELLS D’ESCALFAMENT ............................................................................................256
ITC-BT-46. INSTAL·LACIONS RECEPTORES.
CABLES I PLAFONS RADIANTS EN HABITATGES ...........................................................258
ITC-BT-47. INSTAL·LACIÓ DE RECEPTORS.
MOTORS .............................................................................................................................260
ITC-BT-48. INSTAL·LACIONS DE RECEPTORS
TRANSFORMADORS I AUTOTRANSFORMADORS.
REACTÀNCIES I RECTIFICADORS.
CONDENSADORS ...............................................................................................................262
ITC-BT-49. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
EN MOBLES (*) .....................................................................................................................264
ITC-BT-50. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
EN LOCALS QUE CONTENEN RADIADORS
PER A SAUNES ....................................................................................................................266
ITC-BT-51. INSTAL·LACIONS DE SISTEMES
D’AUTOMATITZACIÓ, GESTIÓ TÈCNICA DE
L’ENERGIA I SEGURETAT PER A HABITATGES
I EDIFICIS (*) ..........................................................................................................................267
ITC-BT-52. INSTAL·LACIONS AMB FINS ESPECIALS.
INFRAESTRUCTURA PER A LA RECÀRREGA
DE VEHICLES ELÈCTRICS ...................................................................................................274
GUIA-BT ANNEX 1. SIGNIFICAT I EXPLICACIÓ
DELS CODIS IP, IK ................................................................................................................285
GUIA-BT ANNEX 2. CÀLCUL DE LES CAIGUDES DE
TENSIÓ ...................................................................................................................................288
GUIA-BT ANNEX 3. CÀLCUL DE CORRENTS DE
CURTCIRCUIT ........................................................................................................................295
GUIA-BT ANNEX 4. VERIFICACIÓ DE LES
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES .........................................................................................296
NOTA D´INTERPRETACIÓ TÈCNICA DE
L´EQUIVALÈNCIA DE LA SEPARACIÓ.GALVÀNICA DE LA CONNEXIÓ
D´INSTAL·LACIONS GENERADORES
EN BAIXA TENSIÓ ..................................................................................................................302
show more

Review Text

El Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió publicat segons el Reial Decret 842/2002, a més de recollir les novetats tecnològiques en matèria de seguretat, innovació i fiabilitat de les instal·lacions elèctriques en baixa tensió, també és l?inici d?un desenvolupament normatiu mitjançant procediments administratius i tècnics per part dels organismes competents de les Comunitats Autònomes i les empreses subministradores de l?energia elèctrica. En aquesta cinquena edició, actualitzada a setembre de 2016, s?han inclòs les novetats i normes que afecten i poden influir directament en la aplicació del REBT 842/2002, algunes amb referències a per a la seva consulta. Normativa d?àmbit Estatal - Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, RD 842/2002 i les ITC-BT (incloses les corresponents Guies Tècniques d?Aplicació del REBT). Com a novetat, destaca la nova Instrucció Tècnica Complementaria ITC-BT-52, sobre recàrrega de vehicles elèctrics. - Reglament d?eficiència energètica per a instal·lacions d?enllumenat exterior (RD 1890/2008, de 14 de novembre), es pot consultar a . - Reial Decret 1000/2010 de 5 d?agost sobre el visat col·legial obligatori (disponible a ). Normativa específica per a Catalunya - Llei 9/2014 del 31 de juliol sobre la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes. DOGC Núm. 6679 - 5.8.2014 (disponible a ). - Guia Vademècum per a instal·lacions d?enllaç en Baixa Tensió, Fecsa-Endesa. FDNGL003, 3a Edició, revisió 1, febrer 2014. -Instrucció 1/2014 de 19 de març de la Direcció General d¿Energia, Mines i Seguretat Industrial per la qual s?aprova la Guia Tècnica del REBT. - Instrucció 3/2014 de 20 de març de la D.G.E.M i S.I, per la qual s?estableixen les condicions i el procediment a seguir per a les modificacions en instal·lacions d?enllaç elèctriques de Baixa Tensió. -Instrucció 1/2015 de 12 de març de la Direcció General d?Energia, Mines i Seguretat Industrial en relació al procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a instal·lacions en ús no inscrites al Registre d?Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya (RITSIC). - Nota aclaridora sobre la documentació necessària per efectuar els tràmits associats a les instal·lacions de Baixa Tensió amb les empreses distribuïdores elèctriques. - Nota informativa sobre el règim d?autorització i registre aplicable a les instal·lacions generadores d?energia elèctrica connectades en xarxa interior. -Nou registre d?inscripció d?instal·lacions mitjançant Canal Empresa. Declaració responsable i formulari de dades tècniques. En tot el conjunt normatiu descrit en aquest llibre estan incloses totes aquelles referències normatives que poden ajudar a localitzar i aportar les eines adequades per facilitar l?estudi i consulta sobre la normativa en instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió.
show more