Proces udzielania zamowien publicznych po nowelizacji Prawa zamowien publicznych
36%
off

Proces udzielania zamowien publicznych po nowelizacji Prawa zamowien publicznych

Free delivery worldwide

Available. Dispatched from the UK in 4 business days
When will my order arrive?

Description

Proces udzielania zamówieÅ publicznych po nowelizacji Prawa zamówieÅ publicznych to praktyczny komentarz z orzecznictwem do ustawy z 29.1.2004 r. â Prawo zamówieÅ publicznych (t.j. Dz. U z 2015 r. poz. 2164) ujÄty w blokach tematycznych systematyzujÄcych proces zakupów zgodnie z jego faktycznym przebiegiem omawiajÄcy w sposób kompleksowy proces udzielania zamówieÅ publicznych.Komentarz zawiera omówienie bardzo obszernej zmiany wprowadzonej ustawÄ z 13.5.2016 r. o zmianie ustawy â Prawo zamówieÅ publicznych oraz niektórych innych ustaw (Druk sejmowy Nr 366), która ma na celu wdrożenie do polskiego porzÄdku prawnego dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady: dyrektywy 2014/24/UE z 26.2.2014 r. w sprawie zamówieÅ publicznych, uchylajÄcej dyrektywÄ 2004/18/WE (Dz.Urz. UE L Nr 94, s. 65 ze zm.), dyrektywy 2014/25/UE z 26.2.2014 r. w sprawie udzielania zamówieÅ przez podmioty dziaÅajÄce w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usÅug pocztowych, uchylajÄcej dyrektywÄ 2004/17/WE (Dz.Urz. UE L Nr 94, s. 243 ze zm.).W komentarzu omówiono m.in. zagadnienia dotyczÄce: planu zakupów â znowelizowana ustawa Prawo zamówieÅ publicznych wprowadza obowiÄzek tworzenia planu zakupów; praca w kompleksowy sposób omawia zasady tworzenia planu w Åwietle nowych regulacji prawnych; przygotowania postÄpowania: - dialog techniczny â zasady przygotowania i jego prowadzenie, informacje na temat zakresu i treÅci regulaminu prowadzenia dialogu, - opis przedmiotu zamówienia â jego kluczowe elementy w Åwietle przepisów i orzecznictwa, - prawo opcji â czym jest i kiedy można je stosowaÄ, - podziaÅ zamówienia na czÄÅci â przepisy i zasady prowadzenia postÄpowania z podziaÅem na czÄÅci, - szacowanie wartoÅci zamówienia â przy uwzglÄdnieniu kategorii zakupowych, - tworzenie dokumentacji w postÄpowaniach z uwzglÄdnieniem specyfiki poszczególnych trybów; dokumentów wymaganych od wykonawców â problematyczne zagadnienia i zawiÅoÅci prawne w zakresie dokumentów w przypadku wykonawcy, podmiotu trzeciego, podwykonawcy i konsorcjum; przebiegu postÄpowaÅ dla trybów przetargowych i bez przetargowych oraz trybu âz wolnej rÄkiâ â wraz z uwzglÄdnieniem znacznych zmian, wprowadzonych przez nowelizacjÄ; oceny wniosków o dopuszczenie do udziaÅu w postÄpowaniu i ofert â uzupeÅnianie i wyjaÅnianie oÅwiadczeÅ i dokumentów, wyjaÅnianie oferty i poprawianie omyÅek, wykluczenie i odrzucenie, procedura self-cleaning; wyboru oferty i unieważnienia postÄpowania â obowiÄzki informacyjne zamawiajÄcego, przesÅanki unieważnienia postÄpowania; umów â definicja âistotnychâ zmian umowy i nowe zasady modyfikacji umów po nowelizacji, zasady ksztaÅtowania umowy, okolicznoÅci uzasadniajÄce zmiany umów, umowy ramowe; Årodków ochrony prawnej po nowelizacji â korzystanie z nich po nowelizacji.Prezentowany komentarz zawiera omówienie przepisów ustawy â Prawo zamówieÅ publicznych w sposób procesowy, usystematyzowany wedÅug poszczególny instytucji, a nie wedÅug kolejnoÅci przepisów.W poszczególnych rozdziaÅach zostaÅa wyraźnie wyróżniona czÄÅÄ wspólna dotyczÄca wszystkich podmiotów zamawiajÄcych, jak i czÄÅÄ dotyczÄca wyÅÄcznie tzw. zamawiajÄcych sektorowych.Komentarz adresowany jest do wszystkich zainteresowanych problematykÄ zamówieÅ publicznych. Szczególnie polecany jest osobom ÅwiadczÄcym na co dzieÅ pomoc prawnÄ w zakresie specjalnoÅci zamówieÅ publicznych. Ponadto przeznaczony jest zarówno dla zamawiajÄcych, jak i wykonawców oraz dla ich peÅnomocników bÄdÄcych adwokatami bÄdź radcami prawnymi.Autorami komentarza sÄ wieloletni praktycy, doradcy oraz osoby, które zarzÄdzaÅy najwiÄkszymi i zÅożonymi organizacjami zakupowymi w Polsce. Każdy z nich posiada wyksztaÅcenie prawnicze.Najważniejsze zmiany wprowadzone przedmiotowÄ nowelizacjÄ obejmujÄ m.in. uproszczenie procedur udzielania zamówieÅ publicznych i ich uelastycznienie, co przyniesie korzyÅci zarówno zamawiajÄcym jak i wykonawcom, szczególnie maÅym i Årednim przedsiÄbiorcom przez: lepsze wykorzystanie negocjacji jako sposobu doprecyzowania warunków umów z wykonawcami w celu uzyskania usÅugi, które najlepiej odpowiada potrzebom zamawiajÄcego, zmniejszenie obowiÄzków formalnych na etapie ubiegania siÄ o udzielenie zamówienia; przedstawianie przez wykonawców oÅwiadczenia o speÅnianiu warunków w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia; obowiÄzek zÅożenia wszystkich dokumentów co do zasady przez wykonawcÄ, którego oferta zostaÅa uznana za najkorzystniejszÄ.
show more

Product details

  • Paperback | 672 pages
  • 145 x 205 x 35mm | 815g
  • PRAWO SADOWE
  • Warszawa, Poland
  • Polish
  • 8325588578
  • 9788325588571