Podroze z dzwonkami
23%
off

Podroze z dzwonkami

By (author) 

Free delivery worldwide

Available. Dispatched from the UK in 3 business days
When will my order arrive?

Description

Na regaÅach mojego zbioru stojÄ dzwonki i dzwony wykonane z mosiÄdzu, brÄzu, miedzi, żeliwa, stali, srebra, zÅota, drewna, porcelany, fajansu, szkÅa, krysztaÅu, terakoty i ciasta chlebowego. Jednym sÅowem ze wszystkich możliwych materiaÅów, z których można zrobiÄ dzwonki wydajÄce dźwiÄki. Zróżnicowana ich forma bardzo czÄsto okreÅla ich zastosowanie. SÄ wiÄc dzwonki używane do celów religijnych, rytualnych, dzwonki biurowe i hotelowe, kolejowe, strażackie, okrÄtowe, a także przeznaczone dla zwierzÄt domowych. IstniejÄ też takie, które sÄ wykorzystywane jako instrumenty muzyczne albo dzwonki figuralne pokazujÄce historiÄ stroju kobiet i mÄżczyzn minionych epok i kultur.W tej ksiÄżce przedstawiam tylko dwieÅcie szeÅÄ dzwonków, czyli okoÅo 3,5 proc. mojej kolekcji. Nie sÄ to ani najcenniejsze, ani najpiÄkniejsze eksponaty. SÄ jednak zwiÄzane ze szczególnymi, opisanymi przeze mnie wydarzeniami lub przygodami, które przeżyÅem podczas moich podróży. MarzÄ o tym, aby Ci, którzy przeczytajÄ moje krótkie opowieÅci, doszli do podobnego jak ja wniosku: kto ma kolekcjonerskÄ pasjÄ, ten otrzymaÅ od Boga drugie życie. Ja w tym drugim, kolekcjonerskim, pozazawodowym życiu, ciÄgle tropiÄc dzwonki, poznaÅem Åwiat nieprzebranego bogactwa dźwiÄków, kolorów, form, obyczajów, religii i ludzkich kultur. I nadal coÅ mnie gna...Lech Jerzy PileckiZe WstÄpu do ksiÄżkiLech Jerzy Pilecki â przedsiÄbiorca, dziaÅacz spoÅeczny i podróżnik. Przez kilkanaÅcie lat byÅ prezesem Podlaskiego Klubu Biznesu, obecnie peÅni tam funkcjÄ prezesa honorowego. Jest konsulem honorowym Republiki MoÅdawii w BiaÅymstoku, wÅaÅcicielem firmy handlowo-usÅugowej Ryska-Centrum Handlowe, a także wspóÅwÅaÅcicielem Biura Podróży âNew Yorkâ oraz PrzedsiÄbiorstwa Budownictwa Mieszkaniowego âÅródmieÅcieâ w BiaÅymstoku. Prowadzi bardzo szerokÄ dziaÅalnoÅÄ sponsorskÄ i charytatywnÄ, czego przykÅadem jest miÄdzy innymi wykonanie kompleksowego remontu i rozbudowy OddziaÅu Onkologii Klinicznej BiaÅostockiego Centrum Onkologii. Aktywnie dziaÅa na niwie spoÅecznej â jest czÅonkiem wielu rad i zespoÅów doradczych przy biaÅostockich uczelniach wyższych oraz samorzÄdów województwa podlaskiego. Od wielu lat piastuje funkcjÄ przewodniczÄcego Rady SpoÅecznej BiaÅostockiego Centrum Onkologii w BiaÅymstoku, a także jest zastÄpcÄ przewodniczÄcego Rady SpoÅecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w BiaÅymstoku. Z zamiÅowania podróżnik, zwiedziÅ ponad 140 krajów, posiada kolekcjÄ dzwonków liczÄcÄ ponad szeÅÄ tysiÄcy eksponatów.show more

Product details

  • Paperback | 420 pages
  • 165 x 235 x 145mm | 770g
  • Rozpisani.pl
  • Warszawa, Poland
  • Polish
  • 1. Auflage.
  • 839460630X
  • 9788394606305