Oposicions Administratius, Corporacions Locals Catalunya. Test

Oposicions Administratius, Corporacions Locals Catalunya. Test

List price: US$68.29

Currently unavailable

Add to wishlist

AbeBooks may have this title (opens in new window).

Try AbeBooks

Out of ideas for the holidays?

Visit our Gift Guides and find our recommendations on what to get friends and family during the holiday season. Shop now .

Product details

  • Paperback | 514 pages
  • 170 x 240mm | 876g
  • Spanish
  • 8483687534
  • 9788483687536

Looking for beautiful books?

Visit our Beautiful Books page and find lovely books for kids, photography lovers and more. Shop now .

Review Text

FECHA DE PUBLICACIÓNmartes, 30 de septiembre de 2008PERFIL DEL CANDIDATO- Opositors a les places d'Administratiu de la Comunitat Autònoma de Catalunya.
- Preparadors i acadèmies.
- Professionals de l'Administració Local.CONTENIDOComplet manual per a la preparació d'oposicions al Cos d'Administratius al servei de les diferents Corporacions Locals de Catalunya.Conté qüestionaris de preguntes objectives tipus test amb respostes alternatives, sobre la totalitat dels temes desenvolupats en el nostre volum de temari.Elaborats per personal especialitzat, al llarg de les seves pàgines l'opositor trobarà un ampli nombre de preguntes que li facilitaran el repàs de la matèria i la preparació de l'oposició.DOCUMENTACIÓN- Acord de 5 de juliol de 1990, del Ple del Tribunal Constitucional, pel qual s'aprova el Reglament d'organització i personal del Tribunal Constitucional
- Codi Civil
- Constitució Espanyola, de 27 desembre de 1978
- Decisió del Consell de 2 de novembre de 2004 per la qual es crea el Tribunal de la Funció Pública de la Unió Europea (2004/752/CE, Euratom)
- Decisió del Parlament Europeu de 29 de gener de 2004 sobre el nombre, competències i responsabilitats de les comissions parlamentàries
- Decret 336/1988, de 17 d'octubre, de la Comunitat Autònoma de Catalunya, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals
- Decret 389/1996, de 2 de desembre, pel qual és regula l'accés dels ciutadans de la Unió Europea a la funció pública de l'Administració de la Generalitat
- Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refossa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública
- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
- Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Organització Comarcal de Catalunya
- Decret 199/2003, de 26 d'agost, pel qual es crea el Consell Català de Petits Municipis
- Decret de 17 de juny de 1955, pel qual s'aprova el Reglament de Serveis de les Corporacions Locals
- Decret de 26 d'abril de 1957, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Expropiació Forçosa
- Instrument de Ratificació del Tractat entre els Estats Membres de la Unió Europea i la República Txeca, la República d'Estònia, la República de Xipre, la República de Letònia, la República de Lituània, la República d'Hongria, la República de Malta, la República de Polònia, la República d'Eslovènia i la República d'Eslovàquia relatiu a l'Adhesió de la República Txeca, la República d'Estònia, la República de Xipre, la República de Letònia, la República de Lituània, la República d'Hongria, la República de Malta, la República de Polònia, la República d'Eslovènia i la República Eslovaca a la Unió Europea, fet a Atenes el 16 d'abril de 2003
- Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics
- Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya
- Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut
- Llei 2/1974, de 13 de febrer, de Col·legis Professionals
- Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat
- Llei 24/1997, de 15 de juliol, de Consolidació i Racionalització del Sistema de Seguretat Social
- Llei 28/2006, de 18 de juliol, d'Agències estatals per a la millora dels serveis públics
- Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa
- Llei 3/1993, de 22 de març, Bàsica de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació
- Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic
- Llei 38/1988, de 28 de desembre, de Demarcació i Planta Judicial
- Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària
- Llei 5/2006, de 10 d'abril, de regulació dels conflictes d'interessos dels membres del Govern i dels Alts Càrrecs de l'Administració General de l'Estat
- Llei 50/1981, de 30 de desembre, per la qual es regula l'Estatut Orgànic del Ministeri Fiscal
- Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern
- Llei 51/2007, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2008
- Llei 6/1997, de 14 d'abril, d'Organització i Funcionament de l'Administració General de l'Estat
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local
- Llei de 16 de desembre de 1954, d'Expropiació Forçosa
- Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere
- Llei Orgànica 2/1979, de 3 d'octubre, del Tribunal Constitucional
- Llei Orgànica 3/1980, de 22 d'abril, del Consell d'Estat,
- Llei Orgànica 3/1981, de 6 d'abril, del Defensor del Poble
- Llei Orgànica 4/1981, d'1 de juny, dels estats d'alarma, excepció i setge
- Llei Orgànica 4/1987,de 15 de juliol, de Competència i organització de la Jurisdicció Militar
- Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de Règim Electoral General
- Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial
- Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya
- Llei 30/1984, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública
- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic dels Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú
- Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques
- Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic
- Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei dels administracions públiques de Catalunya
- Llei de Catalunya 14/1984, de 20 de març, de regulació del Síndic de Greuges
- Ordre d'11 de maig de 1983 per la qual es regula el règim i la posada en funcionament dels òrgans de participació col·legiats de l'Institut Social de la Marina
- Ordre de 20 de setembre de 1989, per la qual s'estableix l'estructura dels pressupostos de les entitats locals
- Ordre TAS/76/2008, de 22 de gener, per la qual es desenvolupen les normes de cotització a la Seguretat Social, Desocupació, Fons de Garantia Salarial i Formació Professional, contingudes en la Llei 51/2007, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2008
- Ordre EHA/4040/2004, de 23 de novembre, per la qual s'aprova la Instrucció del model Bàsic de Comptabilitat Local
- Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la qual s'aprova la Instrucció del model Normal de Comptabilitat Local
- Ordre EHA/4042/2004, de 23 de novembre, per la qual s'aprova la Instrucció del model Simplificat de Comptabilitat Local
- Reial Decret 1132/2002, de 31 d'octubre, de desenvolupament de determinats preceptes de la Llei 35/2002, de 12 de juliol, de mesures per a l'establiment d'un sistema de jubilació gradual i flexible
- Reial Decret 1133/2008, de 4 de juliol, pel qual es desenvolupa l'estructura orgànica bàsica del Ministeri de Sanitat i Consum
- Reial Decret 1226/2005, de 13 d'octubre, pel qual s'estableix l'estructura orgànica i funcions de l'Institut de Majors i Serveis Socials
- Reial Decret 1251/2001, de 16 de novembre, pel qual es regulen les prestacions econòmiques del sistema de la Seguretat Social per maternitat i risc durant l'embaràs
- Reial Decret 1300/1995, de 21 de juliol, sobre Incapacitats Laborals del Sistema de la Seguretat Social
- Reial Decret 1335/2005, d'11 de novembre, pel qual es regulen les prestacions familiars de la Seguretat Social
- Reial Decret 1414/1981, de 3 de juliol, pel qual s'aprova la Reestructuració de l'Institut Social de la Marina
- Reial Decret 1415/2004, d'11 de juny, pel qual s'aprova el Reglament General de Recaptació de la Seguretat Social
- Reial Decret 1600/2004, de 2 de juliol, pel qual es desenvolupa l'estructura orgànica bàsica del Ministeri de Treball i Afers Socials
- Reial Decret 1647/1997, de 31 d'octubre, pel qual es desenvolupen determinats aspectes de la Llei 24/1997, de 15 de juliol
- Reial Decret 1690/1986, d'11 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals
- Reial Decret 1746/2003, de 19 de desembre, pel qual es regula l'organització dels serveis perifèrics de l'Institut Nacional de Gestió Sanitària i la composició dels òrgans de participació en el control i vigilància de la gestió
- Reial Decret 2064/1995, de 22 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament General sobre Cotització i Liquidació d'altres drets de la Seguretat Social
- Reial Decret 208/1996, de 9 de febrer, pel qual es regulen els serveis d'informació administrativa i atenció al ciutadà
- Reial Decret 2187/1978, de 23 de juny, pel qual s'estableix el Reglament de disciplina urbanística
- Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals
- Reial Decret 2583/1996, de 13 de desembre, d'estructura orgànica i funcions de l'Institut Nacional de la Seguretat Social i de modificació parcial de la Tresoreria General de la Seguretat Social
- Reial Decret 432/2008, de 12 d'abril, pel qual es reestructuren els departaments ministerials
- Reial Decret 433/2008, de 12 d'abril, sobre les Vicepresidències del Govern
- Reial Decret 575/1997, de 18 d'abril, pel qual es regulen determinats aspectes de la gestió i control de la prestació econòmica per incapacitat temporal
- Reial Decret 680/2008, de 30 d'abril, pel qual es determina la composició de les Comissions Delegades del Govern
- Reial Decret 84/1996, de 26 de gener, pel qual s'aprova el Reglament General sobre inscripció d'empreses i afiliació, altes, baixes i variacions de dades de treballadors en la Seguretat Social
- Reial Decret de 14 de setembre de 1882, pel qual s'aprova la Llei d'Enjudiciament Criminal
- Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social
- Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
- Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d'agost pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'infraccions i sancions en l'ordre social
- Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local
- Reglament del Congrés dels Diputats, de 10 de febrer de 1982
- Reglament del Senat, Text Refós aprovat per la Mesa del Senat, escoltada la Junta de Portaveus, en la seva reunió del dia 3 maig de 1994
- Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, sobre Règim Jurídic dels funcionaris amb habilitació de caràcter nacional
- Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de Béns dels Entitats Locals
- Reial Decret 861/1986, de 25 d'abril, sobre règim de retribucions dels Funcionaris de l'Administració Local
- Reial Decret Legislatiu 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de treball reservats a funcionaris de l'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional
- Resolució de 3 de febrer de 1993, de la Secretaria d'Estat per a l'Administració Pública, per la qual es defineix el sistema d'identificació comuna del personal al servei de l'Administració General de l'Estat
- Tractat Constitutiu de la Comunitat Europea, signat a Roma el 25 de març de 1957
- Tractat de la Unió Europea, signat a Maastricht el 7 de febrer de 1992
show more