Nanoekonomia Biznes XXI wieku
37%
off

Nanoekonomia Biznes XXI wieku

By (author) 

Free delivery worldwide

Available. Dispatched from the UK in 4 business days
When will my order arrive?

Description

Autorem projektu âNano Ekonomia w biznesieâ â jak zwiÄkszyÄ zysk w przedsiÄbiorstwie? jest MichaÅ Konieczny â coach i doradca biznesowy. Reprezentuje spóÅki kapitaÅowe w Polsce i zagranicÄ, których gÅównym profilem jest inwestowanie w nieruchomoÅci oraz rozwój osobisty. DoÅwiadczenie oraz edukacjÄ zdobywaÅ w Wielkiej Brytanii oraz USA. SzkoliÅ siÄ m. in. u Johna Burlego http://www.johnburley.com/ (nauczyciel Roberta Kiosakiego â rzadko kto o tym wie) oraz Donalda Trumpa na Trump University). WiedzÄ zdobywaÅ w USA, którÄ poÅÄczyÅ z wÅasnym doÅwiadczeniem, a nastÄpnie umiejÄtnie pozbieraÅ w caÅoÅÄ i przeÅożyÅ na biznes. Zawsze chciaÅ znaleÅºÄ przyczynÄ wszystkich wydarzeÅ i efektów jakie pojawiajÄ siÄ w biznesie i życiu codziennym. Jak poradziÄ sobie z bólem, cierpieniem, chaosem, niepowodzeniem, strachem, itd. Jak ujÄÄ te zagadnienia w formie prezentacji i ÄwiczeÅ, aby mogÅo je zrozumieÄ jak najwiÄksze grono osób zainteresowanych (czyli nas wszystkich). Nano Ekonomia jest technologiÄ, pozwalajÄcÄ na kontrolowanie fizycznej materii poprzez odpowiednio przygotowanÄ ÅwiadomoÅÄ umysÅu. Jest odpowiedziÄ na wszelkie niepowodzenia, oraz wyzwania jakie mogÄ siÄ przed oraz w trakcie procesu zarzÄdzania pojawiÄ. JednÄ z fundamentalnych zasad Nano Ekonomii jest tzw. âusuwanie przestrzeniâ jaka wystÄpuje na co dzieÅ pomiÄdzy pracownikami, klientami, partnerami biznesowymi, interesariuszami, jak i spoÅecznoÅciÄ lokalnÄ. Pod pojÄciem âusuwanie przestrzeniâ należy rozumieÄ stan ÅwiadomoÅci jaki jednostka w danej chwili posiada. MisjÄ Nano Ekonomii jest upowszechnianie kanonu zasad utworzonych w oparciu o Prawa Natury jako standardu obowiÄzujÄcego w Polskich przedsiÄbiorstwach. W celu podniesienia efektywnoÅci, konkurencyjnoÅci oraz samorozwoju osobistego, jednÄ z fundamentalnych zasad Nano Ekonomii jest otrzymywanie w celu dzielenia siÄ. PodsumowujÄc â sensem programu ma byÄ zamiana i trwaÅe wyeliminowanie negatywnych efektów majÄcych miejsce podczas procesu inwestycyjnego przedsiÄbiorcy na pozytywy, które bezpoÅrednio przeÅoÅ¼Ä siÄ na efektywnoÅÄ, konkurencyjnoÅÄ i zysk samego przedsiÄbiorstwa. To natomiast pozwoli podnieÅÄ samoÅwiadomoÅÄ Polaków i wydobyÄ z nich to co najpiÄkniejsze i najlepsze.show more

Product details

  • Paperback | 160 pages
  • 150 x 210 x 8mm | 220g
  • Rozpisani.pl
  • Poland
  • Polish
  • 839367171X
  • 9788393671717