Mahlasedi a Polelo: Gr 7: Learner's Book

Mahlasedi a Polelo: Gr 7: Learner's Book

Currently unavailable

We can notify you when this item is back in stock

Add to wishlist

AbeBooks may have this title (opens in new window).

Try AbeBooks

Description

Mahlasedi a polelo ke mohlwaela wa polelo ya Sepedi wo o kgothaletsago baithuti go phegelela maemo a makaonekaone, boikgopolelo, go itlhamela dingwala, le go godisa mabokgoni a bona a polelo. Mohlwaela wo wa dipuku, o tIoga o tlhamilwe ka bothakga godimo ga Setatamente se se Boeleditswego sa Kharikhulamo ya Bosetshaba Ie go kgothaletsa baithuti go tsea karolo dipoledisanong, go theeIetseng, go ngwaleng, go raralolleng mathata Ie go tseeng diphetho tsa maleba. Gape mohlwaela wo wa dipuku o akaretsa dihlogo tse di fapanego tseo di amanago Ie bophelo bja moithuti bja letsatsi ka letsatsi. Dikreiti tsa 7-9.show more

Product details

  • Paperback
  • Juta Gariep
  • Cape Town, South Africa
  • Pedi; Sepedi; Northern Sotho
  • 1869034724
  • 9781869034726