Magayiwa

Magayiwa

By (author) 

Currently unavailable

Add to wishlist

AbeBooks may have this title (opens in new window).

Try AbeBooks

Description

Lelibhuku licuketse inhlanganisela yetindzaba letimfishaane letibhalwe babhali labane. Tindzikimba letidzingidvwa kuletindzatjana tintsitsa ludvweshu lwemdeni, budlelwane, kwehlukana, buhlobo lobungamukeleki, bugebengu nekujeziswa. Bafundzi batatitfokotela letindzatjana. This is an anthology of siSwati short stories that describe day-to-day life. The themes cover conflict, reconciliation, deception, criminal activities and punishment.show more

Product details

  • 12-17
  • Paperback | 90 pages
  • Maskew Miller Longman (Pty) Ltd
  • Maskew Miller Longman Pty.Ltd ,South Africa
  • Cape Town, South Africa
  • Swazi
  • 0636019225
  • 9780636019225