Llenceria, oposicions generals. Temari i test auxiliar

Llenceria, oposicions generals. Temari i test auxiliar

List price: US$55.27

Currently unavailable

Add to wishlist

AbeBooks may have this title (opens in new window).

Try AbeBooks

Product details

  • Paperback | 500 pages
  • 170 x 240mm | 842g
  • Catalan
  • 8483685868
  • 9788483685860

Review Text

FECHA DE PUBLICACIÓNviernes, 01 de junio de 2007PERFIL DEL CANDIDATO- Opositors a la categoria d'Auxiliar de Llenceria
- Preparadors i acadèmies.CONTENIDOEl present manual inclou una selecció de temes generalment exigits als aspirants a ocupar les places vacants d'Auxiliars de Llenceria en les diferents Administracions Públiques.S'estructura en dos blocs temàtics diferenciats: Matèries Comunes i Matèries Específiques.Els temes han estat elaborats per especialistes en cada disciplina i contenen
- Referències de la normativa utilitzada.
- Quadres i gràfics explicatius.
- Il·lustracions
- El que hem après: anàlisi dels conceptes més rellevants
- Esquemes resums finals
Així mateix s'inclouen qüestionaris sobre cadascun dels temes objecte d'estudi.DOCUMENTACIÓN- Constitució espanyola de 27 de desembre de 1978
- Llei 5/2006, de 10 d'abril, de regulació dels conflictes d'interessos dels membres del Govern i dels Alts Càrrecs de l'Administració General de l'Estat
- Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local
- Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere
- Llei Orgànica 2/1979, de 3 d'octubre, del Tribunal Constitucional
- Llei Orgànica 3/1980, de 22 d'abril, del Consell d'Estat
- Llei Orgànica 3/1981, de 6 d'abril, del Defensor del Poble
- Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General
- Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial
- Llei Orgànica 7/1988, de 28 de desembre, que crea els Jutjats del Penal i els Jutjats Centrals del Penal
- Reial Decret 1690/1986, d'11 de juliol, de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals
- Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals
- Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball
- Reial Decret 554/2004, de 17 d'abril, sobre les Vicepresidències del Govern
- Reial Decret 770/1999, de 7 de maig, pel qual s'aprova la Reglamentació tecnicosanitària per a l'elaboració, circulació i comerç de detergents i netejadors
- Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció individual
- Reial Decret de 14 de setembre de 1882, pel qual s'aprova la Llei d'Enjudiciament Criminal
- Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, que aprova el Text Refós de les Disposicions Legals Vigents en matèria de Règim LocalRECURSOS DIDÁCTICOS - Temes totalment actualitzats a la data d'edició
- El que hem après: anàlisi dels conceptes més rellevants de cada tema
- Esquemes - resums finals
- Qüestionaris sobre cadascun dels temes objecte d'estudi
show more