Le Re Tlhabetse: Gr 7: Reader

Le Re Tlhabetse: Gr 7: Reader

  • Paperback

Currently unavailable

We can notify you when this item is back in stock

Add to wishlist

AbeBooks may have this title (opens in new window).

Try AbeBooks

Description

Le re tlhabetse ke thuto ya Setswana e e amanang le kgato e kgolo ya puo ya gae ya dikwalwa. Buka e, ke motheo wa boemo ka boitsanape ba go bala le go kwala mo tlhamong ya dithuto tse di nang le buka ya moithuti, buka ya morutabana le padiso. Thuto e e ikamanya le ditlhokego tsotlhe tse dintshwa tsa seemo sa kharikhulamo e e boeleditsweng gape ya tlhatlhobiwa. E dirisa melao ya kitso le mekgwa ya tsamaiso ya thuto-totadipoela e bileng e siametse boagi jo bo siameng, naga ka kakaretso e e nang le boitekanelo, ditshiamelo tsa botho le ka bojotlhe. Buka ya moithuti: e na le ditiro tse di tlhalositsweng go ya ka dipoelothuto le dielo tsa tlhatlhobo tse di di lebanyeng; e naya moithuti tshono le bokgoni jwa puo; e tsweletsa bokgoni jwa moithuti jwa go ikakanyetsa. Buka ya morutabana: e neela morutabana thuso le tshegetso mo dithutong; e thusa mogokaganyi ka ditsela tse di farologaneng tsa tlhatlhobo; e mo thusa go ipaakanyetsa go tsena mo phaposiborutelong.
Padiso: e na le dikwala tse di monate tse di ithophileng go ralala le kharikhulamo yotlhe; e kgontsha moithuti go bopa mainane a a kgatlisang e bile a bopa botho le tswelelopele; e godisa dikgono tsa puo jaaka, go buisa, go reetsa le tsa pono.
show more

Product details

  • Paperback
  • Phumelela Books
  • Cape Town, South Africa
  • 1868935507
  • 9781868935505