Komintern a lewica polska wybrane problemy

Komintern a lewica polska wybrane problemy

By (author) 

List price: US$9.46

Currently unavailable

We can notify you when this item is back in stock

Add to wishlist

AbeBooks may have this title (opens in new window).

Try AbeBooks

Description

Przedmiotem niniejszej pracy sÄ fragmenty dziejów polskiego i miÄdzynarodowego ruchu robotniczego, a w szczególnoÅci jego komunistycznego odÅamu, oraz historii stosunku MiÄdzynarodówki Komunistycznej do Komunistycznej Partii Polski, Polskiej Partii Socjalistycznej i Polskiej Partii Robotniczej. Ze wzglÄdu na ograniczony dostÄp do archiwaliów Kominternu, zwÅaszcza po 1990 roku, co wymagaÅoby znacznych Årodków finansowych, którymi nie dysponujÄ, praca niniejsza nie pretenduje do naÅwietlenia dziejów MK, KPP i PPR, lecz przedstawia tylko wybrane, istotne moim zdaniem ich fragmenty.(ze wstÄpu)Prof. hab. Ryszard Nazarewicz, urodzony 11 X 1921 r. we Lwowie. W maju 1939 r. zdaÅ maturÄ w III PaÅstwowym Liceum im. Stefana Batorego. Tam należaÅ do tajnej organizacji socjalistycznej âPromieÅ". RozpoczÄÅ studia na Politechnice Lwowskiej. Od koÅca 1941 r. pracowaÅ w fabryce w Warszawie. W koÅcu 1942 r. wstÄpiÅ do PPR i GL, skierowany do pracy w powstajÄcym ZwiÄzku Walki MÅodych, gdzie byÅ sekretarzem dzielnicy Warszawa-Wola, a w lecie 1943 r. do OkrÄgu CzÄstochowsko-Piotrkowskiego PPR. ByÅ czÅonkiem Sztabu OkrÄgu GL, a później AL, do wyzwolenia w styczniu 1945 r. szefem sztabu III Brygady AL im. gen. Bema i braÅ udziaÅ w jej bojach. W styczniu 1945 r. wcielony do sÅużby paÅstwowej, którÄ peÅniÅ przez kilka lat powojennych. JednoczeÅnie studiowaÅ i uzyskaÅ magisterium na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. PodjÄÅ pracÄ naukowÄ i dydaktycznÄ w Wyższej Szkole Nauk SpoÅecznych. ObroniÅ pracÄ doktorskÄ i habilitacyjnÄ. UchwaÅÄ Rady PaÅstwa mianowany profesorem nadzwyczajnym. Do emerytury pracowaÅ w Instytucie Historii Ruchu Robotniczego Akademii Nauk SpoÅecznych.show more

Product details

  • Paperback | 262 pages
  • 140 x 200 x 20mm | 340g
  • KSIAZKA i PRASA
  • Warszawa, Poland
  • Polish
  • 8388353624
  • 9788388353628