Japonski miszmasz

Japonski miszmasz

3.25 (8 ratings by Goodreads)
By (author) 

List price: US$18.97

Currently unavailable

We can notify you when this item is back in stock

Add to wishlist

AbeBooks may have this title (opens in new window).

Try AbeBooks

Description

âOpisywane w zbiorku teksty nurtu orientalistycznego, analizowane w sposób niekiedy może i zbyt poważny wobec ich statusu, zwróciÅy uwagÄ autora w ramach jego pobocznych, po czÄÅci nienaukowych zainteresowaÅ czynnikami wpÅywajÄcymi na efektywnoÅÄ komunikacji japoÅsko-niejapoÅskiej. Już choÄby ze wzglÄdu na liczbÄ takich tekstów, jakie czytelnik ogólnodostÄpnych mediów regularnie a mimowolnie napotyka w dzisiejszym natÅoku informacji, warto zastanowiÄ siÄ nad źródÅami ich powstawania oraz konsekwencjami obecnoÅci w obiegowej ÅwiadomoÅci odbiorców. Ciekawe pozostajÄ także motywacje, jakie pchnÄÅy ich autorów do uderzajÄcego odstÄpienia w relacjach z âdalekiej Japoniiâ od praktyki rzetelnego (lub choÄby: zdroworozsÄdkowego) opisu weryfikowalnej przecież coraz Åatwiej rzeczywistoÅci. Rezygnacja z opisu racjonalnego Japonii i zjawisk obserwowanych w tym kraju (zwykle: wytÅumaczalnych) nastÄpuje we wskazywanych tekstach w imiÄ krótko- trwaÅego efektu narracyjnego, motywowanego rozÅmieszeniem, otumanieniem lub przestraszeniem odbiorcy. Niezależnie od przyczyn, gotowoÅÄ autorów narracji orientalistycznych do zaskoczenia czytelnika raczej niż do wyjaÅnienia czegokolwiek â jak i podatnoÅÄ odbiorców na oderwane od rzeczywistoÅci orientalistyczne brednie postanowiono postrzegaÄ z pozycji naiwnego czytelnika, który od ciÄgów liter, wyrazów i zdaÅ spodziewa siÄ informacji, nie zaÅ eskapistycznego oszoÅomienia. ZarzucaÄ takim tekstom zwykÅe kÅamstwo byÅoby uproszczeniem. Kreacja (a nie- raz i ocena!) nieistniejÄcej rzeczywistoÅci zdaje siÄ bowiem nabieraÄ w nich cech pewnego rytuaÅu. Z jego realizacji nadawca i odbiorca relacji muszÄ czerpaÄ jakieÅ korzyÅci â autokreacyjne, kompensacyjne, relaksacyjne lub terapeutyczne. Taki punkt widzenia niekoniecznie podziela jednak czytelnik, który spodziewa siÄ z tekstu o Japonii dowiedzieÄ wiÄcej o tym kraju, niż o meandrach umysÅu autora relacji. Autor zbiorku pragnie zarazem daÄ tÄ drogÄ wyraz prostodusznemu prze- konaniu, że czytelnicy tacy nadal istniejÄ. ByÄ może jednak to on sam sromotnie siÄ w tej sprawie myliâ. (Z âProfilu autoraâ, str. 5) âDla kogo zatem przeznaczony jest zbiorek? Dla japonistów, którzy przeciezË powinni byc´ z zaÅozËenia s´wiadomi naduzËyc´ obecnych w orientalistycznie nacechowanych tekstach? A mozËe dla odbiorców pseudoinformatywnej papki, którym byc´ mozËe i tak jest wszystko jedno? Po cze?s´ci dla jednych i dla drugich.Japonizm i orientalizm przejawiaja? sie? nie tylko poprzez krytykowane teksty, s´wiadomie wybrane spos´ród z´ródeÅ drukowanych wie?kszego formatu i trwaÅos´ci, jak i przekazów efemerycznych, jakimi odbiorce? bombarduja? kolorowe tygodniki (celowo pominie?to jedynie teksty otwarcie ksenofobiczne, takzËe obecne w polskim dyskursie o âinnychâ, w stosunku do nadawców, jak i odbiorców których należy raczej porzucic´ nadzieje? co do mozËliwos´ci przekonania ich do innej poetyki wyrazËania swych poglÄdów, nie wspominajÄc o ich istocie). Pozostaja? one także obecne w sposób niedostrzegalny a destrukcyjny w bezwiednie preferowanych schematach mys´lenia, które wpÅywaja? na odbiór wydarzen´ innej kultury, pos´redni lub wynikajÄcy z bezpos´redniej stycznos´ci z przedmiotem spostrzezËen´. W ten sposób schematy rozumowania niepostrzeżenie uwalniajÄ siÄ od ich tekstowych pierwowzorów, prowokujÄc do beztroskiego niedbalstwa w odbiorze s´wiata ânieswojegoâ, postrzeganego jako nieistotny lub z zaÅożenia s´mieszny, rodzÄc zarazem absurdalna? pewnos´c´ sÅusznos´ci jedynie wÅasnej wizji s´wiata". (Z "Od autora", str. 29)show more

Product details

  • Hardback | 200 pages
  • 150 x 210 x 15mm | 460g
  • Jeżeli P to Q
  • Poland
  • Polish
  • 8394229107
  • 9788394229108

Rating details

8 ratings
3.25 out of 5 stars
5 0% (0)
4 50% (4)
3 38% (3)
2 0% (0)
1 12% (1)
Book ratings by Goodreads
Goodreads is the world's largest site for readers with over 50 million reviews. We're featuring millions of their reader ratings on our book pages to help you find your new favourite book. Close X