Handlingar Rorande Skandinaviens Historia Volume 31

Handlingar Rorande Skandinaviens Historia Volume 31

By (author) 

List price: US$18.45

Currently unavailable

Add to wishlist

AbeBooks may have this title (opens in new window).

Try AbeBooks

Description

This historic book may have numerous typos and missing text. Purchasers can usually download a free scanned copy of the original book (without typos) from the publisher. Not indexed. Not illustrated. 1850 edition. Excerpt: ...beswar kunna hafwa att forebringa, skoole vlhj LandzCantzliet komma till Audience, och der ifran 'vthan nagot langt oppehall warda affardade effter hwar Saakz Nattur och beskaffenheet; Sa och hwru Cantzlie betiaute der sammestades skole opwachta och sine tienster forratta; Jamwahl hwru Wahningarne till bem: te Cantzlie skoole wara Disponerade och fordelte medh tilborligh Skap och Lader som till Acternes forwarningh tienlige ahre, medh hwadh mehra som bem: te Puncter nogsampt widh handen gifwer. Thet alt hafwer iagh latit wara migh sasom itt rattesnore lor ogouen, och sa wijda som thet ena medh dett andra ofwer eens kunnat stambt, practicerat; Och hwadh LandzCantzlie Wauingarne wedkommer, sa ahre dhe for min hijtkompst tammeligen wahl Disponerade, och hwadh iagh i min tijdh haar fuunit nodigt, eller har effter finner, att forbattra, dett ahr effter satt och wijs som sigh bordt, skedt, warandes dess vthan Resolverat, will Gudh nastkommande wahr, icke allenast latha rappa och hwijtlimma heele Slottet, sampt forbattra Taket, vthan och forfardiga Kyrckian och athskillige Rum, dhe der nu sta obrukelige och till ingen deel nyttige; Cantzlie Acterne och hwadh der af penderar, sa are alle sadanne vthj sitt Ordentelige skick har till dagz brachte, som sigh badst haar giora lathit, och infor E: s K. M: t i all vnderdanigheet kan blifwa forswarligit. Sluthligen och for dett sidste, sasom min vnderdanige skyldigheetz plicht ahr, att widh all fall, ...
show more

Product details

  • Paperback | 108 pages
  • 189 x 246 x 6mm | 209g
  • United States
  • English
  • black & white illustrations
  • 1236863860
  • 9781236863867