Genera Plantarum Ad Exemplaria Imprimis in Herbariis Kewensibus Servata Definita (3, PT. 1 )

Genera Plantarum Ad Exemplaria Imprimis in Herbariis Kewensibus Servata Definita (3, PT. 1 )

By (author) 

List price: US$16.69

Currently unavailable

Add to wishlist

AbeBooks may have this title (opens in new window).

Try AbeBooks

Description

. 1880 edition.: ... dentes v. equainellas breviseime productus. Fl. $: Perianthii tubus ovario adnatus, lineari-obconicus, supra ovarium breviseime explanatus, extus sub lobis bracteie 4 iis alternis appendiculatus; lobi 4, breves lati, valvati. Staminodia 0. Ovarium inferum; stylus brevis, stigmate parvo 2-4-lobo; ovula 3-4, minima, vix ante fecundationem conspicua, ab apice placente centralis brevis craes pendula. Fructus ovoideus v. oblongus, bracteis 4 auctis rigide foliaceis stellato-patentibus diu persistentibus coronatus, perianthii limbo jam prius delapso, exocarpio carnoso haud crasso, endocarpio subcrustacco. Semen conforme; embryo in axi albuminis carnosi anguetus, albumine parum brevior, cotyledonibus lineari-sublanceolatis planis, radicula brevi supera.--Frutices elati, ramosi, glabri. Folia opposita v. rarius sparsa, breviter petiolata, acuminata, integerrima, pennivenia. Flores parvi, umbellulis in axillis Bummis v. ad apices ramulorum pedunculitis; $ ad apices ramulorum solitarii breviter pedicellatL Species 2 v. 3, quarum una Japonica, 1 v. 2 boreali-Americanas, omnes inter se parum distinct. A. DC. Prod. xiv. 623. A. Gray in Sulim. Journ. ser. 2, xviii. 98. Appendices foliacea; florum C quae bracteas nuneupanras uti jam indieavit A. Gray 1. ., a nonnulHs pro sepalis descriptse sant; paullo infra apicem tnbi adnati perianthii affix sunt, lobis perianthii alternas, bnsi articulat. In specie Americana, . distichophylla, perianthii tubus adnatus sub anthesi ecostatus est obscure obtuseque 4-gonus. angulis bracteie respondentibus; in specie Japonica, B. qua dria la, tubus adnatus 8-costatus apparet, cos! is 4 a bracteie descendentibus multo magis prominentibus quam 4 alterna1. In utraque specie fructus subaequaliter 8-costatus est. Folia summa floraba plantas $ basi ovario breviter adnata etiam in Osyride alba observant ur. Darhya, A. Gray...show more

Product details

  • Paperback | 326 pages
  • 189 x 246 x 17mm | 585g
  • Rarebooksclub.com
  • United States
  • Latin
  • black & white illustrations
  • 1236938631
  • 9781236938633