Edyp i para
41%
off

Edyp i para

By (author) 

Free delivery worldwide

Available. Dispatched from the UK in 3 business days
When will my order arrive?

Description

Każdy z nas wie jakim wyzwaniem dla pary mogÄ byÄ narodziny dziecka, czujemy jak wiele konfliktów rodzi siÄ, gdy nastÄpuje ruch od bycia we dwoje do bycia we troje. W tej ksiÄżce 10 wybitnych brytyjskich psychoanalityków i terapeutów par pokazuje rozwojowe i patologiczne sytuacje par, które stajÄ sie rodzinami. PokazujÄ także dlaczego wczesne przepracowanie sytuacji edypalnej stanowi fundament udanego zwiÄzku. Każdy z 10 artykuÅów jest bogato ilustrowany przykÅadami z praktyki klinicznej autora. Autorzy opisujÄ rozwój cech takich jak: tolerancja na wykluczenie, możliwoÅÄ pomieszczania lÄków, pragnieÅ, konfliktów w parze, zdolnoÅÄ obserwacji nie tylko siebie ale i pary, cech które prowadzÄ do stworzenia stabilnego a zarazem żywego i peÅnego miÅoÅci maÅżeÅstwa. Autorzy pokazujÄ również jak pracowaÄ terapeutycznie ze specyficznymi problemami jak np. brak seksu w parze. KsiÄżka jest podzielona na trzy czÄÅci. W pierwszej z nich Stanley Ruszczynski, Mary Morgan i Andrew Balfour wprowadzajÄ do terapii pary nowe pojÄcia teoretyczne (np. pojÄcie kreatywnej pary, pary jako "trzeciej" osoby w zwiÄzku) i omawiajÄ ich wykorzystanie na przykÅadach klinicznych. Druga czÄÅÄ zawiera rozdziaÅy, których autorkami sÄ Margot Waddell, Viveka Nyberg, Sasha Brookes i Monica Lanman, zgÅÄbiajÄ edypalnÄ problematykÄ pary przy użyciu wÄtków artystycznych i kulturowych zaczerpniÄtych zarówno z literatury, jak i z filmu. Dramat edypalny obserwujemy w Fanny i Aleksander Ingmara Bergmana, Miasteczku Middlemarch Georga Elliota, O czym wiedziaÅa Maisie Henryâego Jamesa, Zorzy Polarnej Philipa Pullmana, Braciach Karamazow Dostojewskiego czy wreszcie w Hamlecie Szekspira. Ostatnia czÄÅÄ obejmuje rozdziaÅy napisane przez LisÄ Miller, Joanne Rosenthall i Francisa Griera ma przede wszystkim charakter kliniczny i opisuje specyficzne problemy par: brak seksu, zaburzenia seksualne, sztywne wspólne strategie obronne i antyrozwojowe pary, uwikÅanie dziecka w konflikt miÄdzy rodzicami oraz równolegÅÄ pracÄ terapeutycznÄ z dzieckiem i z parÄ.âIdea pary ÅÄczÄcej siÄ po to, by poczÄÄ dziecko, jest kluczowa dla naszego życia psychicznego - niezależnie od tego, czy do niej dÄżymy, sprzeciwiamy siÄ jej, zdajemy sobie sprawÄ, że z niej siÄ wywodzimy, zaprzeczamy jej, rozkoszujemy siÄ niÄ czy jej nienawidzimyâ ta myÅl wspóÅczesnego psychoanalityka brytyjskiego Ronalda Brittona ÅÄczy rozważania wszystkich autorów tej fascynujÄcej ksiÄżki.Spis treÅciWstÄpFrancis GrierRozdziaÅ 1. O zdolnoÅci do tworzenia pary: znaczenie âkreatywnej paryâ w życiu psychicznymMary MorganRozdziaÅ 2. PrzestrzeÅ na refleksjÄ w bliskim zwiÄzku: âtrójkÄt maÅżeÅskiâStanley RuszczynskiRozdziaÅ 3. Dwoje ludzi, ich maÅżeÅstwo i Edyp, czyli problemy chodzÄ parami lub trójkamiAndrew BalfourRozdziaÅ 4. O stawaniu siÄ sobÄ: kompleks Edypa i para w okresie późnej adolescencjiâ¦..Margot WaddellRozdziaÅ 5. Cienie pary rodzicielskiej: wÄtki edypalne w filmie Fanny i Aleksander Ingmara BergmanaViveka NybergRozdziaÅ 6. âZdawaÅo siÄ, iż ma to zwiÄzek z czymÅ jeszczeâ¦â. PowieÅÄ Henryâego Jamesa O czym wiedziaÅa Maisie a teoria myÅlenia Biona Sasha BrookesRozdziaÅ 7. Bolesna prawda Monica LanmanRozdziaÅ 8. Kompleks Edypa z perspektywy pracy z parami i ich dzieÄmiLisa MillerRozdziaÅ 9. Edyp siÄ Å¼eni: rozważania nad edypalnym dramatem paryJoanna RosenthallRozdzial 10. Brak seksu w parze, katastrofalna zmiana i scena pierwotna Francis Griershow more

Product details

  • Paperback | 322 pages
  • Fundament
  • Poland
  • Polish
  • 8392519841
  • 9788392519843