Drets reals

Drets reals

List price: US$82.91

Currently unavailable

We can notify you when this item is back in stock

Add to wishlist

AbeBooks may have this title (opens in new window).

Try AbeBooks

Product details

  • Paperback | 854 pages
  • 170 x 240mm
  • Editorial Tirant lo Blanch
  • Spain
  • Spanish
  • 8484569489
  • 9788484569480

Table of contents

Llista de mots abreujats
Llista de títols de revista abreujats
Bibliografia general


CAPÍTOL I
INTRODUCCIÓ ALS DRETS REALS

1. NORMATIVA VIGENT A CATALUNYA
2. EL DRET REAL
I. Concepte
II. La distinció entre el dret real i el dret personal
III. Característiques dels drets reals
IV. Situacions dubtoses
A) L’ANOMENAT IUS AD REM
B) LES OBLIGACIONS PROPTER REM
C) ELS DRETS REALS IN FACIENDO
V. Classes de drets reals
VI. Autonomia privada i drets reals
3. LA RELACIÓ JURÍDICA REAL
I. Subjectes
II. Objecte: bé en sentit jurídic
A) CONCEPTE
B) BÉNS IMMOBLES I MOBLES
a) Béns immobles
b) Béns mobles
C) UNIVERSALITATS DE COSES
a) Universalitats de fet
b) Universalitats de dret
D) EL PATRIMONI
a) Concepte
b) Modalitats
E) FRUITS
a) Concepte i classes
b) Atribució
BIBLIOGRAFIA SUMÀRIA
JURISPRUDÈNCIA CITADA


CAPÍTOL II
LA POSSESSIÓ (I)

1. CONCEPTE
2. ELEMENTS DE LA POSSESSIÓ
I. La tinença
II. L’ànim del titular
3. LES CLASSSES DE POSSESSIÓ
I. La possessió en nom propi i en nom aliè. El servidor de la possessió
II. Possessió mediata i immediata
4. L’OBJECTE DE LA POSSESSIÓ
I. Les coses com objecte de la possessió
II. Els drets com objecte de la possessió
5. EL CONTINGUT DE LA POSSESSIÓ
6. EL CONCEPTE POSSESSORI
I. La possessió en concepte de titular
II. El concepte de tenidor
III. La permanència del concepte possessori. La inversió
IV. Les conseqüències del concepte possessori
A) LA PRESUMPCIÓ DE BONA FE
B) LA PRESUMPCIÓ DE TÍTOL
C) LA IRREIVINDICABILITAT
BIBIOGAFIA SUMÀRIA
JURISPRUDÈNCIA CITADA


CAPÍTOL III
LA POSSESSIÓ (II)

1. L’ADQUISICIÓ I L’ACABAMENT DE LA POSSESSIÓ
I. Les vies per adquirir la possessió
A) ADQUISICIÓ DE LA POSSESSIÓ PEL FET DE QUEDAR LA COSA O EL DRET OBJECTE A L’ÀMBIT DE PODER DE L’ADQUIRENT
B) L’ADQUISICIÓ DERIVATIVA
C) L’ADQUISICIÓ DE LA POSSESSIÓ PER DECISIÓ JUDICIAL
II. La pèrdua de la possessió
A) LES CAUSES VOLUNTÀRIES.
B) LES CAUSES INVOLUNTÀRIES.
2. LA PROTECCIÓ DE LA POSSESSIÓ.
I. Les accions possessòries.
A) les accions per RETENIR I RECOBRAR LA POSSESSIÓ.
B) les accions D’OBRA NOVA I OBRA RUÏNOSA.
II. L’acció publiciana.
3. LIQUIDACIÓ DE LA SITUACIÓ POSSESSÒRIA
I. Els fruits
A) L’ADQUISICIÓ DELS FRUITS PEL POSSEÏDOR DE BONA FE
B) EL DEURE DE RESTITUCIÓ DEL DELS FRUITS ADQUIRITS PEL POSSEÏDOR DE MALA FE
II. Les despeses
III. La responsabilitat pel deteriorament o pèrdues
4. LA POSSESSIÓ I EL REGISTRE DE LA PROPIETAT
BIBLIOGRAFIA SUMÀRIA
JURISPRUDÈNCIA CITADA


CAPÍTOL IV
ADQUISICIÓ DELS DRETS REALS

1. TÍTOLS D’ADQUISICIÓ
2. EL SISTEMA DEL TÍTOL I LA TRADICIÓ
I. Concepte
II. Abast del requisit de la tradició
III. Estructura de la tradició
IV. Classes de tradició
A) LA TRADICIÓ REAL O MATERIAL
B) TRADICIÓ SENSE LLIURAMENT MATERIAL DEL BÉ
a) La tradició instrumental
b) El constitutum possessorium
c) La tradició simbòlica
d) La conformitat del transmitent i adquirent
e) La tradició brevi manu
C) TRADICIÓ DELS BÉNS INCORPORALS
V. Interrelació entre el títol i la tradició
VI. Tradició i inscripció en el Registre de la Propietat
VII. Despeses derivades de la tradició
BIBLIOGRAFIA SUMÀRIA
JURISPRUDÈNCIA CITADA


CAPÍTOL V
LA USUCAPIÓ

1. NORMATIVA VIGENT A CATALUNYA
2. CONCEPTE I FONAMENT
3. ESTRUCTURA
I. Subjectes
II. Objecte
III. Requisits
A) POSSESSIÓ EN CONCEPTE DE TITULAR
B) POSSESSIÓ PÚBLICA
C) POSSESSIÓ PACÍFICA
D) POSSESSIÓ ININTERROMPUDA
E) PROVA D’AQUESTS REQUISITS
4. INTERRUPCIÓ DE LA POSSESSIÓ PER A USUCAPIR
I. Causes d’interrupció
II. Efectes de la interrupció
5. SUSPENSIÓ DE LA POSSESSIÓ PER A USUCAPIR
I. Concepte
II. Causes
6. TERMINIS
7. EFECTES
I. Eficàcia
II. Renúncia
III. La usucapió alliberatòria
8. DRET TRANSITORI
BIBLIOGRAFIA SUMÀRIA
JURISPRUDÈNCIA CITADA


CAPÍTOL VI
LA DONACIÓ

1. LA DONACIÓ COM A TÍTOL ADQUISITIU
I. Concepte i naturalesa de la donació
II. Les classes de donacions
A) LES DONACIONS ENTRE VIUS I PER CAUSA DE MORT
B) LES DONACIONS SEGONS LA CAUSA QUALIFICADA PEL MATRIMONI
C) LES DONACICONS ESPECIALS, QUALIFICADES PELS PACTES QUE S’INCLOUEN
D) les donacions en ocasió de captacions públiques
E) ELS ALTRES NEGOCIS AMB CAUSA GRATUÏTA
2. ELS ELEMENTS DE LA DONACIÓ
I. La capacitat
II. L’objecte
A) L’OBJECTE DE LES DONACIONS EN GENERAL
B) LES EXCEPCIONS
C) ELS LÍMITS
III. La causa
A) LA CAUSA GRATUÏTA
B) LA CAUSA REMUNERATÒRIA
IV. La forma
V. L’acceptació
A) L’ACCEEPTACIÓ COM A NEGOCI JURÍDIC AUTÒNOM
B) LA IRREVOCABILITAT
3. EFECTES DE LES DONACIONS
I. La transmissió de la titularitat d’allò donat
II. Els efectes generals de la causa gratuïta
A) EL SANEJAMENT PER EVICCIÓ I PER VICIS OCULTS
a) Sanejament per evicció
b) Sanejament per vicis ocults
BIBLIOGRAFIA SUMÀRIA
JURISPRUDÈNCIA CITADACAPÍTOL VII
LA DONACIÓ (II)

1. LA REVOCACIÓ
I. Concepte
II. Les causes de revocació
A) LA SOBREVIVENÇA DE FILLS DELS DONANTS I LA SUPERVIVÈNCIA DE FILLS QUE ELS DONANTS CREIEN MORTS
B) L’INCOMPLIMENT DE LES CÀRREGUES IMPOSADOS AL DONATARI
C) LA INGRATITUD DELS DONATARIS
D) lA POBRESA DELS DONANTS
e) PROCEDIMENT
a) Legitimació activa
b) Legitimació passiva
c) Termini per a l’exercici de l’acció
E) EFECTES
III. L’acció revocatòria de les donacions per frau de creditors
A) EL SISTEMA DE PROTECCIÓ DELS CREDITOS
B) REQUISITS
C) L’ACCIÓ REVOCATÒRIA

2. LES DONACIONS ESPECIALS
I. Les donacions condicionals i a termini, en especial, les donacions amb clàusula de reversió
A) LES DONACIONS CONDICIONALS
B) LOS DONACIONS AMB CLÀUSULA DE REVERSIÓ
II. Les donacions amb càrrega o modals
III. Les donacions amb facultat de disposar
BIBLIOGRAFIA SUMÀRIA
JURISPRUDÈNCIA CITADA


CAPÍTOL VIII
MODIFICACIÓ I EXTINCIÓ DELS DRETS REALS

1. L’ACCESSIÓ
I. L’accessió en el dret civil català
II. Concepte i configuració jurídica
III. Determinació del seu abast
IV. Incidència del principi de la bona fe
2. L’ACCESSIÓ IMMOBILIÀRIA
I. Determinació del seu abast
II. Accessió immobiliària amb concurrència de bona fe
A) PREVALENÇA DEL PRINCIPI SUPERFICIES SOLO CEDIT
B) EXCEPCIONS AL PRINCIPI SUPERFICIES SOLO CEDIT
III. Accessió immobiliària amb concurrència de mala fe
IV. Construcció amb materials aliens
3. L’ACCESSIÓ MOBILIÀRIA
I. Adjunció de béns mobles
II. Barreja
III. Especificació
4. EXTINCIÓ DELS DRETS REALS
I. Pèrdua del bé
II. Per consolidació
III. Per renúncia
BIBLIOGRAFIA SUMÀRIA
JURISPRUDÈNCIA CITADA


CAPÍTOL IX
EL DRET DE PROPIETAT

1. LA DEFINICIÓ CONSTITUCIONAL DE LA PROPIETAT
I. El concepte de propietat i la seva evolució
A) L’EVOLUCIÓ
B) LA PROPIETAT CONSTITUCIONAL
II. La funció social de la propietat
2. LA PROPIETAT COM A DRET SUBJECTIU
I. El contingut del dret de propietat
A) EL DRET D’USAR
B) EL DRET DE GAUDIR
C) EL DRET DE DISPOSAR
D) LA REGLA RESIDUAL DE L’ARTICLE 541-1
II. Els titulars del dret de propietat
III. L’objecte del dret de propietat
A) EL CONCEPTE
B) LA FIXACIÓ DE L’OBJECTE: LES ACCIONS DE TANCAMENT DE FINQUES I D’ATERMENAMENT
a) Concepte
b) Procediment
c) Legitimació
d) Requisits de l’acció
e) Els efectes de l’acció de delimitació
IV. Els modes específics d’adquisició de la propietat
A) L’OCUPACIÓ
a) Subjectes
b) L’objecte
B) LA DESCOBERTA D’OBJECTES DE VALOR EXTRAORDINARI
C) LES TROBALLES
a) Troballes de propietari conegut
b) Troballes de propietari desconegut
BIBLIOGRAFIA SUMÀRIA
JURISPRUDÈNCIA CITADA


CAPÍTOL X
EL DRET DE PROPIETAT

1. LES RESTRICCIONS DEL DRET DE PROPIETAT
I. El concepte de restriccions del dret de propietat
II. Les restriccions en interès públic
III. Les restriccions en interès privat
A) LES RELACIONS DE VEÏNATGE
a) Pas de l’aigua
b) Distàncies en matèria de construccions i plantacions
c) Llums i vistes
B) restriccions de la propietat per estat de necessitat
C) LES IMMISSIONS
a) Concepte de les immissions
b) Règim jurídic de les immissions
2. LES ACCIONS QUE PROTEGEIXEN EL DOMINI
I. L’acció reivindicatòria
A) CONCEPTE
B) CARACTERÍSTIQUES DE L’ACCCIÓ REIVINDICATÒRIA
C) ELS REQUISITS DE L’ACCIÓ REIVINDICATÒRIA
D) ELS EFECTES DE L’ACCIÓ REIVINDICATÒRIA
II. L’acció declarativa del domini
III. L’acció negatòria
A) CONCEPTE
B) LEGITIMACIÓ ACTIVA I PASSIVA
C) REQUISITS
D) EFECTES DE L’ACCIÓ NEGATÒRIA
E) LA PRESCRIRPCIÓ DE L’ACCIÓ NEGATÒRIA
BIBLIOGRAFIA SUMÀRIA
JURISPRUDÈNCIA CITADA


CAPÍTOL XI
LA COMUNITAT ORDINÀRIA INDIVISA (I)

1. LES SITUACIONS DE COMUNITAT: CONCEPTE I MODALITATS
2. LA COMUNITAT INDIVISA ORDINÀRIA
I. Concepte i règim jurídic
II. Constitució
A) PER NEGOCI JURÍDIC ENTRE VIUS
B) USUCAPIÓ
C) DISPOSICIÓ PER CAUSA DE MORT
D) PER LLEI
III. Drets individuals dels cotitulars
A) FACULTATS DISPOSITIVES
B) DRETS D’ADQUISICIÓ PREFERENT
a) El dret de tanteig
b) El dret de retracte
IV. Posició jurídica dels cotitulars en relació amb l’objecte de la comunitat
A) FACULTATS D’ÚS I GAUDI
B) GESTIÓ DELS BÉNS COMUNS
C) ACTES DE DISPOSICIÓ
D) PARTICIPACIÓ EN LES DESPESES
BIBLIOGRAFIA SUMÀRIA
JURISPRUDÈNCIA CITADA


CAPÍTOL XII
LA COMUNITAT INDIVISA ORDINÀRIA (II)

1. DISSOLUCIÓ DE LA COMUNITAT
2. LA DIVISIÓ DEL BÉ OBJECTE DE LA COMUNITAT
I. Consideracions generals
II. Configuració jurídica
III. Límits a la pretensió de divisió
A) LA INDIVISIBILITAT CONVENCIONAL
B) LA INDIVISIBILITAT ESTABLERTA PER ACTE UNILATERAL
C) LA INDIVISIBILITAT ECONÒMICA
D) SUSPENSIÓ DE LA DIVISIÓ
IV. Procediments divisors
A) LA DIVISIÓ CONVENCIONAL
a) Subjectes
b) Modalitats
B) LA DIVISIÓ ARBITRAL
C) LA DIVISIÓ JUDICIAL
V. La divisió i els drets de tercers
VI. Efectes de la divisió
A) EN RELACIÓ AMB ELS COTITULARS
B) RESPECTE A TERCERS
C) L’OBLIGACIÓ DE SANEJAMENT
BIBLIOGRAFIA SUMÀRIA


CAPÍTOL XIII
LA PROPIETAT HORITZONTAL

1. CONCEPTE I TRETS DEFINITORIS. LES DIVERSES PROPIETATS HORITZONTALS
2. LA CONFIGURACIÓ DE LA PROPIETAT HORITZONTAL
I. L’objecte i la noció de quota. Classes de quota i la seva modificació
II. L’establiment del règim: el títol constitutiu
III. Els Estatuts i els reglaments de règim interior
3. ELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA COMUNITAT
I. Presidència, Secretaria i Administració

II. La Junta de Propietaris: convocatòria i assistència a les reunions
4. ADOPCIÓ D’ACORDS I IMPUGNACIÓ
I. El dret de vot i el seu exercici
II. El règim d’adopció d’acords i el còmput dels vots
III. La vinculació dels acords: suspensió i impugnació
5. EXTINCIÓ DEL RÈGIM DE PROPIETAT HORITZONTAL
BIBLIOGRAFIA SUMÀRIA
JURISPRUDÈNCIA CITADA


CAPÍTOL XIV
LA PROPIETAT HORITZONTAL SIMPLE

1. ELS ELEMENTS PRIVATIUS
I. Els annexos i els elements privatius de benefici comú
II. L’obligació de conservació i manteniment dels elements privatius i les limitacions i servituds legals
a) Drets i deures dels titulars dels elements privatius
B) Les limitacions i servituds legals
2. ELS ELEMENTS COMUNS
I. Manteniment i disposició d’elements comuns
II. Les despeses comunes
3. LA RESPONSABILITAT DE LA COMUNITAT
4. LES ACTIVITATS PROHIBIDES I EL SEU CESSAMENT
BIBLIOGRAFIA SUMÀRIA
JURISPRUDÈNCIA CITADA


CAPÍTOL XV
LA PROPIETAT HORITZONTAL COMPLEXA I PER PARCEL·LES

1. LA PROPIETAT HORITZONTAL COMPLEXA I LA SEVA CONFIGURACIÓ
I. Constitució i quotes
II. Regulació de les subcomunitats i acords
2. LES COMUNITATS I SUBCOMUNITATS PER A GARATGES I TRASTERS
3. LA PROPIETAT HORITZONTAL PER PARCEL·LES
I. El títol de constitució i la contància registral
II. Elements comuns i privatius
III. El dret intertemporal
IV. Extinció
BIBLIOGRAFIA SUMÀRIA
JURISPRUDÈNCIA CITADACAPÍTOL XVI
COMUNITATS ESPECIALS

1. LA COMUNITAT PER TORNS
I. Concepte
II. Règim jurídic
III. Naturalesa jurídica
IV. Objecte
V. Característiques
VI. Constitució de la comunitat per torns
VII. Contingut de la comunitat per torns
VIII. Extinció del règim
2. LA COMUNITAT ESPECIAL PER RAÓ DE mitgeria
I. Concepte
3. LA MITGERIA DE CÀRREGA
I. Concepte
II. Constitució
III. Règim jurídic
4. LA MITGERIA DE TANCA
BIBLIOGRAFIA SUMÀRIA
JURISPRUDÈNCIA CITADA


CAPÍTOL XVII
EL DRET REAL D’USDEFRUIT

1. CONSIDERACIONS GENERALS
I. Precedents
II. Concepte i característiques
III. Règim jurídic
2. CONSTITUCIÓ
I. Per negoci jurídic entre vius
II. Per negoci jurídic per causa de mort
III. Per usucapió
IV. Per llei
V. A non domino
VI. Determinacions accessòries
3. OBJECTE
I. En general
II. Usdefruit de béns deteriorables
III. Usdefruit de béns consumibles
4. MODALITATS
I. Usdefruit universal i particular
II. Usdefruit total i parcial
III. Usdefruit simultani i successiu
A) COTITULARITAT EN L’USDEFRRUIT
B) USDEFRUIT SUCCESSIU
5. TEMPORALITAT DEL DRET D’USDEFRUIT
BIBLIOGRAFIA SUMÀRIA
JURISPRUDÈNCIA CITADA
CAPÍTOL XVIII
EL DRET REAL D’USDEFRUIT (II)

1. EXERCICI DEL DRET D’USDEFRUIT
I. Posició jurídica de l’usufructuari
A) OBLIGACIONS
a) Obligacions inicials
b) Obligacions mentre està vigent el dret d’usdefruit
c) Obligacions posteriors a l’extinció de l’usdefruit
B) DRETS
a) Possessió
b) Gaudi
c) Millores
d) Disposició del dret d’usdefruit
a’) Determinació del seu abast
b’) Dret d’adquisició preferent del nu propietari
e) En les situacions de cotitularitat
II. Posició jurídica del nu propietari
A) DRETS DEL NU PROPIETARI
a) Drets correlatius a determinades obligacions a càrrec de l’usufructuari
b) Facultats dispositives
c) Exercici de l’acció de divisió de la comunitat
B) OBLIGACIONS DEL NU PROPIETARI
a) Despeses a càrrec seu
b) En relació amb l’usdefruit de finca hipotecada
2. EXTINCIÓ DE L’USDEFRUIT
I. Causes d’extinció
II. Efectes
3. PROTECCIÓ DEL DRET D’USDEFRUIT
BIBLIOGRAFIA SUMÁRIA
JURISPRUDÈNCIA CITADA


CAPÍTOL XIX
EL DRET REAL D’USDEFRUIT (III). EL DRET D’ÚS I EL DRET D’HABITACIÓ

1. PARTICULARITATS EN MATÈRIA DE DRET D’USDEFRUIT
I. L’usdefruit amb facultat de disposició
A) CONCEPTE I FINALITATS
B) CONSTITUCIÓ
C) CONTINGUT
a) Respecte a l’usufructuari
a’) Posició jurídica de l’usufructuari en l’usdefruit amb facultat de disposició
b’) Abast de les facultats dispositives
c’) L’usdefruit amb facultat de disposició amb consentiment d’altri

d’) Usdefruit amb facultat de disposició en cas de necessitat
b) Respecte el nu propietari
II. Usdefruit de boscos i de plantes
A) ARBRES O ARBUSTOS QUE ES RENOVEN O REBROTEN
B) ARBRES O ARBUSTOS QUE NO ES RENOVEN NI REBROTEN
C) USDEFRUIT DE MATES
D) BOSCOS
E) CONJUNT D’ARBRES QUE NO SÓN BOSCOS
F) ARBRES MORTS I DANYATS
III. Usdefruit de diners
IV. Usdefruit de participacions en fons d’inversió
2. EL DRET D’ÚS I EL DRET D’HABITACIÓ
I. Disposicions comunes
A) CONCEPTE I RÈGIM JURÍDIC
B) CONSTITUCIÓ
C) MODALITATS
D) INDISPONIBILITAT
E) EXTINCIÓ
II. El dret d’ús
III. El dret d’habitació
BIBLIOGRAFIA SUMÀRIA
JURISPRUDÈNCIA CITADA


CAPÍTOL XX
EL DRET DE SUPERFÍCIE I EL DRET DE VOL

1. EL DRET DE SUPERFÍCIE
I. Precedents
II. Legislació aplicable
III. Concepte
IV. Classes de superfície
V. Constitució del dret de superfície
A) CAPACITAT
B) OBJECTE
C) FORMA
D) INSCRIPCIÓ
VI. El contingut del dret de superfície
A) EL CONTINGUT NECESSARI: L’ARTICLE 564-3.2
B) EL CONTINGUT VOLUNTARI
VII. L’oposabilitat del dret de superfície
VIII. L’extinció del dret de superfície
A) CAUSES
B) EFECTES
2. ELS DRETS DE VOL I SUBEDIFICACIÓ
I. Concepte
II. Constitució
A) CAPACITAT
B) FORMA
C) CONTINGUT
III. Efectes
IV. Extinció
BIBLIOGRAFIA SUMÀRIA
JURISPRUDÈNCIA CITADA


CAPÍTOL XXI
ELS DRETS DE CENS

1. CONSIDERACIONS GENERALS
I. Normativa vigent a Catalunya
II. Concepte
III. Naturalesa jurídica
IV. Classes
2. CONSTITUCIÓ DEL DRET DE CENS
I. Objecte
II. Subjectes
III. Formes de constitució
IV. Inscripció
3. DRETS DEL CENSATARI
I. Dret de propietat sobre la finca
II. Divisió dels censos
A) DRET VIGENT
B) DRET TRANSITORI
4. DRETS DEL CENSALISTA
I. Entrada
II. Transmissió del cens
III. Pensió
A) CARÀCTER ESSENCIAL DE LA PENSIÓ
B) DETERMINACIÓ
C) PAGAMENT
D) EFECTES DE LA MANCA DE PAGAMENT DE LES PENSIONS
E) Modificació de la pensió
F) Inexigibilitat
5. EXTINCIÓ DELS CENSOS
I. Causes
II. La redempció dels censos
A) DRET VIGENT
B) DRET TRANSITORI
a) Principi general de redimibilitat
b) Subjectes
c) Valoració dels drets redimibles
d) Limitacions
e) Regla especial pels casos de subemfiteusi
f) Redempció del cens vitalici
g) Censos de l’Estat
III. Prescripció
IV. Cancel.lació dels censos extingits
BIBLIOGRAFIA SUMÀRIA
JURISPRUDÈNCIA CITADA


CAPÍTOL XXII
ELS DRETS DE CENS (II)

1. EL CENS EMFITÈUTIC
I. Noció
II. Lluïsme
A) NOCIÓ
B) QUANTIA DEL LLUSME¿
C) MERITACIÓ DEL LLUÏSME
D) SUBJECTES
E) EXTINCIÓ
III. Fadiga
A) NOCIÓ I FONAMENT
B) SUBJECTES
C) RELACIÓ ENTRE ELS DRETS DE TANTEIG I DE RETRACTE
D) SUPÒSITS EN QUÈ ÉS PROCEDENT
E) PÈRDUA DEL DRET DE FADIGA
F) EXERCICI DEL DRET DE FADIGA
G) EFECTES
2. EL CENS VITALICI
I. Noció
II. Constitució
III. Efectes
IV. Extinció
BIBLIOGRAFIA SUMÀRIA
JURISPRUDÈNCIA CITADA


CAPÍTOL XXIII
LES SERVITUDS

1. NORMATIVA VIGENT A CATALUNYA
2. CONCEPTE I CARACTERÍSTIQUES
3. CONSTITUCIÓ
I. Subjectes
II. Objecte
III. Formes
A) TÍTOL
B) SERVITUD DE PROPIETARI
C) PER SIGNE APARENT
D) NO CONSTITUCIÓ PER USUCAPIÓ
BIBLIOGRAFIA SUMÀRIA
JURISPRUDÈNCIA CITADA
CAPÍTOL XXIV
LES SERVITUDS (II)

1. CONTINGUT
I. En general
II. Exercici
III. Contingut accessori de la servitud
2. PROTECCIÓ DEL DRET DE SERVTUD
I. L’acció confessòria de servitud
II. Legitimació
III. Requisits
IV. Prescripció
3. EXTINCIÓ DE LES SERVITUDS
I. Per causes relatives als subjectes
II. Per causes referents a l’objecte
III. Condició i termini
4. LA SERVITUD DE LLUMS I VISTES
5. LES SERVITUDS FORÇOSES
I. Concepte i requisits per a la seva constitució
II. La servitud de pas
III. La servitud d’accés a una xarxa general
IV. La servitud d’aqüeducte
6. ELS DRETS D’APROFITAMENT PARCIAL
I. Precedents i règim jurídic
II. Concepte
III. Objecte
IV. Constitució
V. Contingut
VI. Extinció
BIBLIOGRAFIA SUMÀRIA
JURISPRUDÈNCIA CITADA


CAPÍTOL XXV
ELS DRETS D’ADQUISICIÓ

1. ELS PRECEDENTS
2. LA REGULACIÓ GENERAL DELS DRETS D’ADQUISICIÓ
I. Concepte i característiques
II. Els tipus
III. L’objecte
IV. La constitució
A) CAPACITAT
B) TÍTOL
C) FORMA
D) EL CONTINGUT
V. L’exercici
A) L’ADQUISICIÓ DE LA PROPIETAT DELS BÉNS SUBJECTES A UN DRET D’ADQUISICIÓ

B) ELS EFECTES DE L’EXERCICI DEL DRET D’ADQUI­SICIÓ
C) L’EXERCICI DELS DRETS D’ADQUISICIÓ QUE ESTIGUIN CONSTITUÏTS A FAVOR DE DIVERSOS TITULARS
VI. L’extinció
3. EL DRET D’OPCIÓ
I. Concepte, característiques i modalitats
II. Estructura
A) CONTINGUT ESPECÍFIC DE L’ESCRIPTURA EN QUÈ ES CONSTITUEIX EL DRET D’OPCIÓ
B) LA DURADA DEL DRET
C) LA TRANSMISISBILITAT
III. Efectes del dret d’opció entre les parts mentre està pendent
A) LA LLIBERTAT DEL CEDENT DE L’OPCIÓ
B) L’OBLIGACIÓ DE CONSERVAR
C) LA FACULTAT D’INSPECCIÓ DE L’OPTANT
IV. L’exercici del dret d’opció
A) LES REGLES GENERALS
B) L’EXERCICI UNILATERAL
V. L’extinció del dret d’opció
4. ELS DRETS DE TANTEIG I DE RETRACTE
I. Concepte i característiques
II. Constitució
III. Exercici dels drets de tanteig i de retracte
A) REGLES GENERALS
B) TERMINI PER L’EXERCICI
IV. Extinció
V. La conversió del tanteig en retracte
BIBLIOGAFIA SUMÀRIA
JURISPRUDÈNCIA CITADA


CAPÍTOL XXVI
ELS RETRACTES LEGALS

1. CONCEPTE I TIPUS
2. EL RETRACTE DE CONFRONTANTS
I. Concepte
II. Circumstàncies que permeten l’exercici del dret de retracte
III. El procediment
IV. Efectes de l’exercici del dret de retracte
3. EL DRET DE TORNERIA
I. Concepte
II. Circumstàncies que permeten l’exercici del dret de torneria
III. Procediment
IV. Efectes
4. LA PREFERÈNCIA ENTRE ELS DRETS D’ADQUQISICIÓ LEGALS
5. ELS DRETS D’ADQUISICIÓ PREFERENT DE L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
I. Els drets de tanteig i retracte en la transmissió d’espais naturals protegits
II. Els drets de tanteig i retracte en la transmissió de béns que formen part del patrimoni cultural català
III. Els drets de tanteig i retracte en la transmissió d’habitatges de protecció oficial
IV. Els drets de tanteig i retracte en la llei d’urbanisme
BIBLIOGRAFIA SUMÀRIA
JURISPRUDÈNCIA CITADA


CAPÍTOL XXVII
ELS DRETS REALS DE GARANTIA

1. CONSIDERACIONS GENERALS
2. EL DRET DE RETENCIÓ
I. Normativa vigent a Catalunya
II. Concepte
III. Abast del dret de retenció
IV. Constitució
A) CAPACITAT
B) LA DECISIÓ DE RETENIR
a) Subjectes
b) Requisits de forma
c) Naturalesa jurídica
d) Oposició
C) PARTICULARITATS QUE PRESENTA LA CONSTITUCIÓ DEL DRET DE RETENCIÓ SOBRE BÉNS IMMOBLES
D) PARTICULARITATS QUE PRESENTA LA CONSTITUCIÓ DEL DRET DE RETENCIÓ SOBRE MOBLES DE POC VALOR
V. Efectes
A) LA RETENCIÓ POSSESSÒRIA
B) EFICÀCIA GENERAL
C) CONSERVACIÓ DEL BÉ RETINGUT
D) LA SUBSTITUCIÓ DE LA GARANTIA
E) L’OBLIGACIÓ DE RESTITUCIÓ
VI. La realització del valor
A) RESPECTE ELS BÉNS MOBLES
B) PARTICULARITATS EN MATÈRIA DE BÉNS MOBLES
C) RESPECTE ELS BÉNS IMMOBLES
D) RESPECTE ELS BÉNS MOBLES DE POC VALOR
E) DESTINACIÓ DE L’IMPORT DE L’ALIANACIÓ
VII. Extinció
BIBLIOGRAFIA SUMÀRIA
JURISPRUDÈNCIA CITADA

CAPÍTOL XXVIII
DRET DE PENYORA

1. CONCEPTE I NATURALESA JURÍDICA
2. OBJECTE
I. Béns que poden ésser objecte de penyora
A) EN GENERAL
B) PLURALITAT DE PENYORES SOBRE UN MATEIX BÉ
C) PENYORA DE DINERS
D) PENYORA DE TÍTOLS VALORS
E) PENYORA DEL DRET DE CRÈDIT
F) PENORA DE BÉNS FUNGIBLES
II. Obligacions que es poden garantir
3. CONSTITUCIÓ
I. En general
II. Per negoci jurídic entre vius
A) SUBJECTES
B) LA TRANSMISSIÓ POSSESSÒRIA
C) REQUISITS DE FORMA
III. Per negoci jurídic mortis causa
IV. Per usucapió
V. A non domino
4. CONTINGUT
I. Possessió del bé empenyorat
II. Conservació del bé empenyorat
III. Dret de penyora sobre una pluralitat de béns
IV. Transmissibilitat
V. El deure de restitució
5. REALITZACIÓ DEL BÉ EMPENYORAT
I. Posició jurídica del creditor
II. La subhasta notarial
III. Destinació de l’import de l’alienació
BIBLIOGRAFIA SUMÀRIA
JURISPRUDÈNCIA CITADA


CAPÍTOL XXIX
ELS DRETS REALS DE GARANTIA

1. EL DRET D’ANTICRESI
I. Concepte
II. Règim jurídic
III. Caracteristiques
IV. Constitució
a) Subjectes
b) Obligació garantida
c) Objecte
d) Transmissió de la possessió
E) Forma
V. Contingut
A) DRETS DEL CREDITOR ANTICRÈTIC
B) OBLIGACIONS DEL CREDITOR ANTICRÈTIC
VI. Extinció
2. EL DRET D’HIPOTECA
I. Concepte
II. Subjectes
III. Objecte
A) HIPOTECA SOBRE BÉNS COMPRATS AMB PACTE DE SUPERVIVÈNCIA O SOBRE BÉNS COMUNS COMPRATS EN RÈGIM MATRIMONIAL DE COMUNITAT.
B) HIPOTECA SOBRE L'HABITATGE FAMILIAR O COMÚ
C) HIPOTECA SOBRE L'USDEFRUIT LEGAL DELS CÒNJUGES VIDUS
D) HIPOTECA SOBRE ELS DRETS RESULTANTS DE LA VENDA A CARTA DE GRÀCIA
E) HIPOTECA DEL DRET DE SUPERFICIE
F) HIPOTECA SOBRE ELS DRETS D'ADQUISICIÓ PREFERENT
IV. Obligacions garantides
A) HIPOTECA EN GARANTIA DE PENSIONS COMPENSATÒRIES
B) HIPOTECA EN GARANTIA D’ALIMENTS
C) HIPOTECA EN GARANTIA DE PENSIONS PERIÒDIQUES
D) HIPOTECA PER RAÓ DE TUTELA O ADMINISTRACIÓ PATRIMONIAL
E) HIPOTECA PER RAÓ DE RESERVA VIDUAL
F) HIPOTECA EN CAS DE SUBSTITUCIÓ FIDEICOMISSÀRIA
G) HIPOTECA EN GARANTIA DE L'OBLIGACIÓ D'URBA­NITZAR
BIBLIOGRAFIA SUMÀRIA
show more