Dret de la persona i dret de família

Dret de la persona i dret de família

List price: US$64.12

Currently unavailable

We can notify you when this item is back in stock

Add to wishlist

AbeBooks may have this title (opens in new window).

Try AbeBooks

Product details

  • Paperback | 596 pages
  • 160 x 240mm
  • Spain
  • Spanish
  • 8484561933
  • 9788484561934

Table of contents

ÍndexPrimera Part
La persona física

Secció 1ª
Els menors d’edat

CAPÍTOL I
LA PERSONA FÍSICA: EL MENOR D’EDAT

1. El marc competencial de la regulació del dret de la persona

2. Capacitat jurídica i capacitat d’obrar. Especial consideració dels menors

3. Els menors d’edat
I. L’interès dels menors com a clàusula de protecció
II. La descripció dels drets fonamentals

4. L’àmbit d’actuació dels menors
I. Els drets de la personalitat
II. Drets reconeguts legalment
A) Actes que, de conformitat amb la llei, pot fer la persona per raó d’edat sense
complement de capacitat
B) Actes en els quals la persona menor ha de participar
III. Deures dels menors d’edat

5. Ampliació de la capacitat dels menors: Emancipació i habilitació d’edat
I. L’emancipació
A) Concepte
B) Supòsits d’emancipació
C) Efectes
II. L’habilitació d’edat
III. L’emancipació de fet

6. La protecció dels drets de la persona en supòsits d’internament del presumpte incapaç

Bibliografia sumària

Jurisprudència citada


Secció 2ª
La filiació

CAPÍTOL II
LA FILIACIÓ

1. Consideracions generals
I. Concepte de filiació
II. Règim jurídic de la filiació en el dret civil de Catalunya
III. Dret transitori
IV. Classes de filiació

2. Determinació de la filiació
I. Concepte
II. Modalitats
III. Determinació extrajudicial de la filiació matrimonial
A) Fills nascuts després de la celebració del matrimoni dels pares
B) Fills nascuts abans del matrimoni dels pares
C) Determinació extrajudicial de la filiació matrimonial en els casos de fecundació
assistida
IV. Determinació extrajudicial de la filiació no matrimonial
A) Reconeixement formal
B) Presumpció de paternitat no matrimonial
C) Expedient registral
D) Sentència
E) Determinació de la maternitat
F) Determinació extrajudicial de la filiació no matrimonial en els casos de procreació
assistida
V. Determinació extrajudicial de la filiació en els casos de fecundació assistida post
mortem

Bibliografia sumària

Jurisprudència citada

CAPÍTOL III
LA FILIACIÓ (continuació)

1. Determinació judicial de la filiació
I. Les accions de filiació
A) En general
B) Legitimació passiva
C) Mesures cautelars
D) L’excepció de relacions sexuals amb altres persones
E) Mitjans de prova
II. Les accions de reclamació de la filiació
A) L’acció de reclamació de la filiació matrimonial
B) L’acció de reclamació de la filiació no matrimonial
III. Les accions d’impugnació de la filiació
A) L’acció d’impugnació de la filiació matrimonial
B) L’acció d’impugnació de la filiació no matrimonial
C) L’acció d’impugnació del reconeixement
IV. L’acció de reclamació i d’impugnació de la filiació

2. Efectes de la filiació
I. Equiparació d’efectes
II. Contingut de la relació paternofilial
III. Exclusió de determinats efectes en interès del fill

Bibliografia sumària

Jurisprudència citada

CAPÍTOL IV
L’ADOPCIÓ

1. Consideracions generals sobre l’adopció
I. Concepte i naturalesa jurídica
II. Dret transitori

2. Constitució de l’adopció
I. Subjectes
A) L’adoptant
B) La persona adoptada
II. L’expedient d’adopció
A) Inici de l’expedient
B) Persones que han de consentir a l’adopció
C) Persones que han d’assentir a l’adopció
D) Persones que han de ser escoltades
E) Constitució de l’adopció

3. Efectes de l’adopció
I. Equiparació entre la filiació per naturalesa i la filiació adoptiva
II. Efectes de l’adopció en l’esfera personal de la persona adoptada
III. Efectes de l’adopció en l’esfera familiar de la persona adoptada
IV. Efectes de l’adopció en l’esfera patrimonial de la persona adoptada
V. Efectes de l’adopció en l’esfera successòria

4. Extinció de l’adopció
I. Irrevocabilitat de l’adopció
II. Extinció de l’adopció

5. Adopció internacional

Bibliografia sumària

Jurisprudència citada


Secció 3ª
Les institucions de protecció de la persona

CAPÍTOL V
LA POTESTAT DEL PARE I DE LA MARE

1. Consideracions generals
I. Precedents i règim vigent
II. Noció i característiques de la potestat del pare i de la mare

2. Àmbit subjectiu de la potestat del pare i de la mare
I. Persones subjectes a la potestat del pare i de la mare
II. Exercici de la potestat

3. Contingut de la potestat del pare i de la mare
I. Actuació dels pares com a representants legals dels fills
II. En l’esfera personal
III. En l’esfera patrimonial
A) Facultats dels pares
B) Deures dels fills

4. Extinció de la potestat

Bibliografia sumària

Jurisprudència citada

CAPÍTOL VI
LA TUTELA I LES INSTITUCIONS TUTELARS

1. Tutela i institucions tutelars
I. Plantejament general
II. Les institucions de guarda i protecció de la persona diferents de la potestat del pare
i de la mare
A) La tutela
B) La curatela
C) El defensor judicial
D) L’administrador de béns
E) La guarda per la Generalitat
F) La guarda de fet
III. Les característiques generals dels càrrecs tutelars
A) Els càrrecs tutelars són un ofici de dret privat
B) La personalitat del càrrec
C) L’obligatorietat del càrrec. Les excuses
D) La indemnitat del càrrec

2. La tutela
I. Subjectes sotmesos a tutela
II. L’estructura de la tutela
A) Inici del procés
B) Classes de tutela
C) El tutor
D) El consell de tutela
III. La constitució de la tutela
A) Procediment previ
B) Nomenament del tutor i presa de possessió
IV. L’exercici de la tutela. Les funcions del tutor
A) Normes generals reguladores de l’exercici de la tutela
B) L’administració dels béns de la persona tutelada
C) Mecanismes de control de l’actuació del tutor
D) L’actuació de més d’un tutor
V. Extinció de la tutela
A) Causes d’extinció de la tutela
B) La modificació de la forma de protecció
C) La remoció del tutor
D) Els efectes de l’extinció de la tutela

Bibliografia sumària

Jurisprudència citada


CAPÍTOL VII
Les institucions tutelars

1. La curatela
I. Concepte i característiques
II. Persones sotmeses a curatela
III. Objecte de la curatela
A) Curatela de persones menors d’edat emancipades
B) Curatela de persones pròdigues
C) Curatela de persones incapaces
IV. Constitució
V. Extinció

2. El defensor judicial
I. Concepte i característiques
II. Nomenament
A) Supòsits de nomenament
B) El defensor judicial
C) Procediment
III. Actuació

3. La potestat prorrogada i la rehabilitada
I. Concepte i característiques
II. Constitució i règim jurídic
III. Extinció

4. La guarda de fet
I. Concepte i característiques
II. Subjectes
III. Contingut
IV. Extinció

5. L’administrador patrimonial
I. Concepte
II. Característiques
III. Actuació de l’administrador patrimonial
IV. Extinció

Bibliografia sumària

Jurisprudència citada

CAPÍTOL VIII
LA PROTECCIÓ DELS MENORS DESEMPARATS

1. La normativa reguladora

2. El desemparament
I. Concepte
II. Supòsits
III. Subjectes
IV. Procediment
V. Efectes de la declaració de desemparament
VI. Les mesures a adoptar
A) Mesures a adoptar
B) Procediment
C) Extinció

3. L’acolliment familiar
I. Concepte i classes
II. L’acolliment simple
A) Característiques
B) Acollidors i acollit
C) Constitució de l’acolliment
D) Contingut de l’acolliment
E) Extinció
F) Drets de la família originària
G) Publicitat registral
III. L’acolliment preadoptiu
A) Concepte i característiques
B) Acollidors i acollit
C) Constitució
D) Contingut de l’acolliment preadoptiu
E) Extinció

Bibliografia sumària

Jurisprudència citada

CAPÍTOL IX
ELS ALIMENTS

1. L’obligació d’aliments entre parents
I. Concepte i fonament
II. Requisits
A) Parentiu entre la persona alimentada i la que té el deure de prestar els aliments
B) Estat de necessitat de la persona alimentada
C) Possibilitats econòmiques de la persona obligada

2. El deute d’aliments
I. Concepte i característiques
A) Obligació personalíssima
B) Obligació innegociable
C) Obligació recíproca
D) Imprescriptibilitat
E) Mancomunitat
F) Deute de diners
II. Les persones obligades a prestar aliments
III. La persona alimentada
IV. Aliments prestats per terceres persones
V. Contingut del dret d’aliments
A) Concepte
B) Quantia. La distinció entre aliments civils i naturals
C) Naixement de l’obligació, forma de compliment i assegurament
VI. Extinció de l’obligació d’alimentar

3. Els aliments voluntaris

Bibliografia sumària

Jurisprudència citada

Capítol X
Els contractes relatius a la protecció de la gent gran

1. Plantejament. Els principis d’autonomia i de subsidiarietat

2. Les situacions convivencials d’ajuda mútua
I. Concepte i característiques
II. Els subjectes
III. Constitució
IV. El contingut
V. Les causes de dissolució
VI. Els efectes de la dissolució

3. L’acolliment de persones grans
I. Concepte, característiques i requisits
II. Subjectes
III. Constitució de l’acolliment
IV. Contingut del contracte d’acolliment
V. Causes d’extinció de l’acolliment
VI. Efectes de l’extinció de l’acolliment per causes diferents a la mort
VII. Efectes de l’extinció de l’acolliment per la mort

Bibliografia sumàriaSegona Part
la persona jurídica

CAPÍTOL XI
PERSONES JURÍDIQUES

1. Doctrina general sobre les persones jurídiques
I. La persona jurídica en el dret espanyol
II. Essència de la persona jurídica
III. L’abús de la personalitat
IV. Classes de persones jurídiques
A) Pel seu caràcter
B) Pels seus fins
C) Per la seva estructura
V. Adquisició de la personalitat

2. Capacitat de les persones jurídiques
I. Capacitat jurídica
II. Capacitat d’obrar
III. Responsabilitat de les persones jurídiques

3. Domicili de les persones jurídiques

4. Extinció de les persones jurídiques

Bibliografia sumària

Jurisprudència citada

CAPÍTOL XII
LES ASSOCIACIONS

1. Normativa sobre associaciones
I. El dret d’associació
II. Normativa catalana sobre associacions
III. Àmbit d’aplicació de la Llei catalana d’associacions

2. Concepte i característiques de les associacions

3. Estructura de l’associació
I. Subjectes
II. Finalitats

4. Constitució de l’associació
I. L’acord de constitució
II. Estatuts de l’associació
III. Inscripció en el Registre d’Associacions

5. Organització de les associacions
I. L’assemblea general
II. L’òrgan de govern

6. La condició de persona associada
I. Adquisició de la condició de persona associada
II. Drets i deures de les persones associades
III. Pèrdua de la condició de persona associada

Bibliografia sumària

Jurisprudència citada

CAPÍTOL XIII
LES FUNDACIONS PRIVADES CATALANES

1. Legislació catalana sobre fundacions
I. Reconeixement del dret de fundació
II. Normativa aplicable a les fundacions privades catalanes
III. Dret transitori
IV. Àmbit d’aplicació de la llei

2. Doctrina general sobre fundacions
I. Concepte i característiques
II. Estructura
A) Subjectes
B) Objecte

3. Constitució de les fundacions
I. Naturalesa jurídica de l’acte fundacional
II. Modalitats
A) Constitució per actes entre vius
B) Constitució per disposicions d’última voluntat
III. Adquisició de la personalitat jurídica
IV. La fundació en procés d’inscripció
V. Organització

4. El patronat
I. Règim jurídic
II. Funcions

5. Gestió del patrimoni de la fundació
I. En general
II. Activitats econòmiques
III. Fons especials

6. El protectorat

Bibliografia sumària

Jurisprudència citadaTercera Part
Les relacions entre cÒnJuges

CAPÍTOL XIV
ELS EFECTES PERSONALS I PATRIMONIALS DEL MATRIMONI

1. Els efectes personals del matrimoni
I. Definició de matrimoni
II. Drets i deures dels cònjuges
III. El domicili familiar

2. Els efectes patrimonials del matrimoni
I. La potestat de direcció de la família
II. La contribució a les despeses familiars
A) Concepte
B) Deure i forma de contribució
C) La gestió domèstica
D) La responsabilitat per deutes familiars
III. L’habitatge familiar
A) Concepte
B) La disposició de l’habitatge familiar
IV. La contractació entre cònjuges
A) Les donacions entre cònjuges
B) Els contractes de gestió
C) El préstec

3. Les donacions per raó de matrimoni
I. Concepte
II. Constitució
III. Règim de les donacions per raó de matrimoni
IV. Eficàcia

Bibligorafia sumària

Jurisprudència citada

CAPÍTOL XV
EL RÈGIM ECONÒMIC MATRIMONIAL A CATALUNYA

1. Les relacions patrimonials entre cònjuges
I. Precedents i règim vigent
II. Àmbit d’aplicació
III. Règim econòmic conjugal paccionat i legal
IV. El règim legal de béns a Catalunya

2. Els capítols matrimonials
I. Concepte i funció
II. Estructura dels capítols matrimonials
III. Requisits dels capítols
IV. Modificació dels capítols matrimonials
V. Les disposicions per raó de matrimoni atorgades en capítols matrimonials
VI. Ineficàcia dels capítols
A) Invalidesa
B) Ineficàcia

Bibliografia sumària

Jurisprudència citada

CAPÍTOL XVI
EL RÈGIM DE SEPARACIÓ DE BÉNS

1. El règim de separació de béns
I. Concepte
II. Determinació de les masses patrimonials
A) Els béns que formen part de cada massa patrimonial
B) La prova de la titularitat dels béns
III. La gestió dels béns privatius
IV. La protecció dels creditors dels cònjuges
A) La presumpció de gratuïtat de l’article 11 CF
B) La presumpció de donació de l’article 12 CF
C) L’embargament de comptes indistints
V. La liquidació del règim de separació de béns
A) Liquidació del règim en els casos de dissolució del matrimoni per mort o declaració
de mort
B) Liquidació del règim de separació en els casos de divorci, separació o nul·litat

2. Les compravendes amb pacte de supervivència
I. Concepte i configuració jurídica
II. Requisits
III. Efectes constant matrimoni
IV. Extinció de la mancomunitat

Bibliografia sumària

Jurisprudència citada

CAPÍTOL XVII
EL RÈGIM DE PARTICIPACIÓ EN ELS GUANYS

1. El règim de participació en els guanys en el Dret Civil de Catalunya
I. Noció i modalitats
II. Règim jurídic
III. Funcionament del règim de participació en els guanys abans de la seva extinció

2. Extinció del règim de participació en els guanys
I. Causes d’extinció
II. Efectes

3. Liquidació del règim de participació en els guanys
I. El patrimoni final
II. El patrimoni inicial
III. Determinació dels guanys

4. El crèdit de participació
I. Configuració jurídica
II. Pagament del crèdit de participació
III. Protecció del crèdit de participació
IV. Prescripció del crèdit de participació

5. Varietats locals del règim de participació en els guanys a Catalunya
I. L’associació a compres i millores
A) Noció i règim jurídic
B) Estructura de l’associació
C) Gestió de l’associació
D) Càrregues de l’associació
E) Dissolució de l’associació
II. El pacte de convinença o mitja guadanyeria

Bibliografia sumària

CAPÍTOL XVIII
EL RÈGIM DE COMUNITAT DE BÉNS

1. Els règims de comunitat de béns en el Dret Civil de Catalunya

2. El règim de comunitat de béns
I. Concepte i naturalesa jurídica
II. Règim jurídic
III. Estructura
A) Béns comuns
B) Béns privatius
IV. Gestió dels béns comuns i dels béns privatius
A) Gestió dels béns comuns
B) Gestió dels béns privatius
V. Atenció a les despeses familiars
VI. Extinció del règim de comunitat de béns
A) Causes d’extinció
B) Efectes

3. L’agermanament o pacte de mig per mig
I. Noció
II. Estructura de l’agermanament
III. Gestió de l’agermanament
IV. Liquidació de l’agermanament

Bibliografia sumària

CAPÍTOL XIX
DRETS VIDUALS

1. La protecció del cònyuge supervivent
I. Posicions que s’observen en el dret espanyol
II. La protecció del cònjuge supervivent en el dret civil de Catalunya

2. Els drets de predetracció

3. L’any de viduïtat
I. Concepte i funció
II. Naturalesa jurídica
III. Estructura
IV. Facultats del cònjuge supervivent
V. Extinció i pèrdua de l’any de viduïtat

4. L’usdefruit universal capitular
I. Noció
II. Constitució
III. Contingut
IV. Extinció

Bibliografia sumària

Jurisprudència citada

CAPÍTOL XX
ELS EFECTES DE LA NUL·LITAT DEL MATRIMONI, de LA SEPARACIÓ I del DIVORCI. la mediació

1. Introducció

2. El conveni regulador
I. Concepte
II. Contingut
A) Els fills sotmesos a la potestat
B) Aliments i altres despeses
C) Atribució de l’habitatge conjugal
D) Liquidació del règim econòmic matrimonial
E) La pensió compensatòria
F) Les garanties
III. Aprovació judicial
IV. Modificació del conveni
V. La mediació
A) Concepte i contingut de la mediació
B) Els principis que regeixen la mediació
C) Les matèries que poden ser objecte de mediació
D) Els efectes de la mediació
E) La persona mediadora
F) El procediment

Bibliografia sumària

Jurisprudència citada

Capítol XXI
Els efectes de la nul·litat del matrimoni, la separació i el divorci (conclusió)

1. Disposicions en cas de manca de conveni
I. Disposicions en relació amb els fills
A) Efectes en relació amb la potestat dels pares
B) L’obligació d’aliments
C) Els aliments als fills majors d’edat o emancipats
D) El procediment
II. L’ús de l’habitatge familiar i del parament
A) Determinació de la persona a qui s’atribueix l’habitatge
B) Règim de l’atribució
C) Règim de la disposició
D) Despeses que genera l’habitatge
III. Liquidació del règim econòmic matrimonial i divisió dels béns en proindivís
IV. La pensió compensatòria
A) Naturalesa jurídica
B) Paràmetres que s’han de tenir en compte per a la fixació de la quantia de la pensió
compensatòria
C) Actualització i garanties
D) Pagament de la pensió compensatòria
E) Modificació
F) Extinció

Bibliografia sumària

Jurisprudència citadaQuarta Part
Les relacions no matrimonials

CAPÍTOL XXII
CONSTITUCIÓ DE LES unions estables de parella

1. Plantejament general
I. Dret a contraure matrimoni i parella de fet
II. Les competències de la Generalitat per regular les parelles de fet

2. Els principis bàsics de la regulació de les parelles de fet
I. El principi de seguretat jurídica
II. L’autonomia de la voluntat
III. Evitació de l’enriquiment injustificat

3. L’establiment de la convivència estable
I. L’estabilitat com a requisit essencial dels efectes de la convivència
II. La constitució de les parelles estables heterosexuals
A) Requisits personals
B) La convivència
C) El veïnatge civil català
D) La constitució per mitjà d’escriptura pública
III. La constitució de les parelles estables homosexuals
A) Requisits personals
B) La forma
C) La declaració de voluntat i la convivència
D) El veïnatge civil català

Bibliografia sumària

Jurisprudència citada

CAPÍTOL XXIII
LES UNIONS ESTABLES DE PARELLA. EFECTES I EXTINCIÓ

1. Efectes durant la convivència
I. Plantejament general introductori: el pacte sobre els efectes de la unió estable
II. Efectes personals
A) Els aliments
B) La tutela
C) Els efectes relatius a la funció pública
III. Efectes patrimonials
A) Les despeses comunes de la convivència
B) La contribució a les despeses comunes
C) La gestió de despeses comunes i la responsabilitat
D) La disposició de l’habitatge comú
IV. L¿adopció
V. El problema del règim econòmic

2. Extinció
I. Les causes d’extinció
A) La mort
B) Causes que tenen com a base la voluntat dels convivents
C) El matrimoni
D) Els efectes de l’extinció
II. Efectes de l’extinció per causes diferents de la mort d’un dels convivents
A) La compensació econòmica
B) La pensió periòdica
C) Efectes específics de les unions estables heterosexuals
III. Efectes de l’extinció de la unió estable per mort d’un dels convivents
A) Parelles estables heterosexuals
B) Parelles estables homosexuals

Bibliografia sumària

Jurisprudència citada


BIBLIOGRAFIA GENERAL
show more