Cos de Auxiliars Tècnics de Serveis Penitenciaris, Generalitat de Catalunya. Temari general

Cos de Auxiliars Tècnics de Serveis Penitenciaris, Generalitat de Catalunya. Temari general

List price: US$77.49

Currently unavailable

Add to wishlist

AbeBooks may have this title (opens in new window).

Try AbeBooks

Product details

  • Paperback | 666 pages
  • 170 x 240mm | 1,102g
  • Catalan
  • 8498630436
  • 9788498630435

Review Text

FECHA DE PUBLICACIÓNjueves, 26 de julio de 2007PERFIL DEL CANDIDATO- Aspirants a les places vacants d'Auxiliars Tècnics Serveis Penitenciaris de la Generalitat de Catalunya
- Preparadors i acadèmiesCONTENIDOEn el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm 4931, de 23 de juliol de 2007, s'ha publicat la convocatòria de les proves d'accés al Cos Auxiliar Tècnic de la Generalitat de Catalunya, Grup Serveis Penitenciaris.Amb la publicació d'aquest text, Editorial CEP posa a disposició de l'opositor el desenvolupament dels quinze temes generals conforme al que disposa la convocatòria oficial.Elaborats per personal docent especialitzat i actualitzats fins data d'edició, en cadascun dels temes trobarà:
- Referències a la normatives aplicada.
- Quadres i gràfics explicatius.
- Esquemes-resums finals.DOCUMENTACIÓN- Acord de 22 d'abril de 1986, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització i Funcionament del Consell General del Poder Judicial
- Col·lectiu únic d'àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya per al període 2004-2008
- Constitució Espanyola de 27 de desembre de 1978
- Decisió del Consell de 2 de novembre de 2004 per la qual es crea el Tribunal de la Funció Pública de la Unió Europea (2004/752/CE, Euratom)
- Decisió del Parlament Europeu de 29 de gener de 2004 sobre el nombre, competències i responsabilitats de les comissions parlamentàries
- Decret 12/2007, de 16 de gener, de reestructuració del Departament de Justícia
- Decret 128/2005, de 21 de juny, pel qual s'aprova el Reglament del Consell Tècnic
- Decret 217/2000, de 26 de juny, pel qual es modifica l'estructura orgànica del Departament de Política Territorial i Obres Públiques
- Decret 219/2005, d'11 d'octubre, de reestructuració del Departament de Salut
- Decret 28/1986, de 30 de gener, pel qual s'aprova el Reglament de selecció de personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya
- Decret 289/2006, de 4 de juliol, de reestructuració parcial del Departament de Medi Ambient i Habitatge
- Decret 303/2004, de 25 de maig, de modificació de la denominació del Departament de Sanitat i Seguretat Social
- Decret 421/2006, de 28 de novembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya
- Decret 477/2006, de 5 de desembre, de reestructuració parcial del Departament de la Presidència
- Decret 478/2006, de 5 de desembre, d'estructura del Departament de la Vicepresidència, modificat per Decret 634/2006, de 27 de desembre
- Decret 479/2006, de 5 de desembre, d'estructuració del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació
- Decret 480/2006, de 5 de desembre, de reestructuració del Departament de Governació i Administracions Públiques
- Decret 566/2006, de 19 de desembre, de reestructuració del Departament d'Economia i Finances
- Decret 568/2006, de 19 de desembre, de reestructuració del Departament d'Educació
- Decret 569/2006, de 19 de desembre, d'estructuració del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
- Decret 570/2006, de 19 de desembre, d'estructuració del Departament de Treball
- Decret 571/2006, de 19 de desembre, d'estructuració del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa
- Decret 572/2006, de 19 de desembre, de reestructuració parcial del Departament d'Acció Social i Ciutadania
- Decret 573/2006, de 19 de desembre, de reestructuració parcial del Departament de Medi Ambient i Habitatge
- Decret 659/2006, de 27 de desembre, de reestructuració del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural
- Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refossa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública
- Decret Legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l'Estatut de l'Empresa Pública Catalana
- Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, l'última modificació del qual ha tingut lloc per Llei de Catalunya 12/2004, de 27 de desembre, de mesures financeres
- Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya
- Instrument de Ratificació del Tractat entre els Estats Membres de la Unió Europea i la República Txeca, la República d'Estònia, la República de Xipre, la República de Letònia, la República de Lituània, la República d'Hongria, la República de Malta, la República de Polònia, la República d'Eslovènia i la República d'Eslovàquia relatiu a l'Adhesió de la República Txeca, la República d'Estònia, la República de Xipre, la República de Letònia, la República de Lituània, la República d'Hongria, la República de Malta, la República de Polònia, la República d'Eslovènia i la República Eslovaca a la Unió Europea, fet a Atenes el 16 d'abril de 2003
- IV Plan per a la Igualtat d'Oportunitats
- Llei 11/2007 de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics
- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals
- Llei 34/2002 de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic
- Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, l'última modificació del qual s'ha produït per Llei 42/2006, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2007
- Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern
- Llei 6/1997, de 14 de abril, d'Organització i Funcionament de l'Administració General de l'Estat
- Llei 7/2007, de 12 de abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic
- Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal
- Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes
- Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya
- Llei 1/1981, de 25 de febrer, per la qual es crea el Consell Consultiu de la Generalitat
- Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística
- Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya
- Llei 14/1984, de 20 de març, de Síndic de Greuges
- Llei 20/2005, de 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a 2006
- Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat
- Llei 28/2006, de 18 de juliol, d'Agències estatals per a la millora dels serveis públics
- Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa
- Llei 3/1982, de 23 de març, del Parlament, del President i del Consell executiu de la Generalitat
- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú
- Llei 6/1984, de 5 de març, de la Sindicatura de Comptes, l'última modificació de la qual s'ha produït per Llei 7/2004, 16 juliol, de mesures fiscals i administratives
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local
- Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic
- Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya
- Llei 9/1986, de 10 de novembre, de Cossos de Funcionaris de la Generalitat
- Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere
- Llei Orgànica 2/1979, de 3 d'octubre, del Tribunal Constitucional
- Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General
- Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial
- Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les comunitats autònomes
- Ordre PRE/525/2005, de 7 de març, per la que es dóna publicitat a l'Acord de Consell de Ministres pel que se adopten mesures per afavorir la igualtat entre dones i homes
- Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aproven el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques
- Reial Decret 429/1993, de 26 de març, pel que s'aprova el Reglament dels Procediments de les Administracions Públiques en matèria de responsabilitat patrimonial
- Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local
- Ressolució de 26 de maig de 2006, de la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació, per la que es dóna publicitat al Conveni marc de col·laboració entre el Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç i la Generalitat de Catalunya per al desenvolupament del Pla Avança
- Tractat Constitutiu de la Comunitat Europea, signat a Roma el 25 de març de 1957, reformat pel Decisió del Consell de 2 de novembre de 2004 per la qual es crea el Tribunal de la Funció Pública de la Unió Europea (2004/752/CE, Euratom)
- Tractat de la Unió Europea, signat a Maastricht el 7 de febrer de 1992 i reformat pel Tractat d'Amsterdam de 2 d'octubre de 1997 i pel Tractat de Niça signat el 26 de febrer de 2001RECURSOS DIDÁCTICOS Per afavorir una bona i completa preparació d'aquestes oposicions, aquest text es presenta amb les següents notes característiques:
- Referències legislatives: a l'inici de cadascun dels temes; la seva finalitat és donar a conèixer als opositors les normes legals que els serveixen de fonament.
- Continguts totalment actualitzats a la data d'edició.
- Metodologia didàctica adaptada a les proves a superar.
show more