Cos Administratiu, promoció interna, Generalitat de Catalunya. Test i supòsits pràctics

Cos Administratiu, promoció interna, Generalitat de Catalunya. Test i supòsits pràctics

List price: US$54.76

Currently unavailable

Add to wishlist

AbeBooks may have this title (opens in new window).

Try AbeBooks

Product details

  • Paperback | 414 pages
  • 170 x 240mm | 698g
  • Catalan
  • 8499025188
  • 9788499025186

Review Text

FECHA DE PUBLICACIÓNmiércoles, 14 de enero de 2009PERFIL DEL CANDIDATO- Aspirants a les places vacants d'Administratius de la Generalitat de Catalunya mitjançant el sistema de promoció interna.
- Preparadors i acadèmies.CONTENIDOEl present manual conté el material adequat per a la preparació eficaç de les proves selectives per l’accés a les places vacants d’Administratius de la Generalitat de Catalunya mitjançant el sistema de promoció interna.Aquest volum conté qüestionaris amb preguntes tipus test sobre cadascún dels temes desenvolupats al temari publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5286 del 29 de desembre de 2008.En una segona part del llibre s'inclouen Supòsits Pràctics relacionats amb les funcions del Cos Auxiliar, els quals poden ser de gran ajuda per a la preparació del segon exercici de l'oposició.DOCUMENTACIÓN- Constitució Espanyola, de 27 de desembre de 1978
- Decret 205/2007, de 18 de setembre, de reestructuració parcial del Departament de Governació i Administracions Públiques
- Decret 243/1995, de 27 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de règim disciplinari de l'Administració de la Generalitat
- Decret 266/2001, de 9 d'octubre, pel qual es regula la creació, l'organització i les funcions de les oficines d'atenció ciutadana de Catalunya
- Decret 360/1994, de 15 de desembre, del registre d’entrada i sortida de documents de l’Administració de la Generalitat de Catalunya
- Decret 421/2006, de 28 de novembre, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya
- Decret 566/2006, de 19 de desembre, de reestructuració del Departament d’Economia i Finances
- Decret 914/1969, de 8 maig, pel qual es crea l’Arxiu General de l’Administració Civil
- Decret de 17 de juny de 1955, pel qual s'aprova el Reglament de Serveis de les Corporacions Locals
- Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública
- Decret Legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya
- Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya
- Decret 138/2008, de 8 de juliol, d’indemnitzacions per raó del servei
- Directiva 90/270/CEE, del Consell, de 29 de maig de 1990, referent a les disposicions mínimes de seguretat i de salut relatives al treball amb equips que inclouen pantalles de visualització (cinquena Directiva específica d'acord amb l'apartat 1 de l'article 16 de la Directiva 89/391/CEE)
- Informe de política lingüística 2006. Secretaria de Política Lingüística. Generalitat de Catalunya, 2006
- Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística de Catalunya
- Llei 15/2008, de 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a 2009
- Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’Arxius i Documents de Catalunya
- Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics
- Llei 13/1989, de 14 desembre, d'Organització, Procediment i Règim Jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya
- Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol
- Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat
- Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa
- Llei 30/1992 , de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú
- Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic
- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals
- Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
- Llei 47/2003 de 26 de novembre, General Pressupostària
- Llei 5/2002, de 19 d'abril, de l'Agència Catalana de Protecció de Dades
- Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica
- Llei 6/1984, de 5 de març, de la Sindicatura de Comptes
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local
- Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic
- Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya
- Llei 9/1986, de 10 de novembre, de Cossos de Funcionaris de la Generalitat
- Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal
- Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes
- Llei Orgànica 4/2001, de 12 de novembre, reguladora del Dret de Petició
- Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya
- Manual de llenguatge administratiu. Carles Duarte, Àlex Alsina i Segimon Sibina. Col·lecció Manuals i Formularis, núm. 8, 6ª Ed., Departament de Governació i Administracions Públiques; Barcelona, 2002
- Ordre d’1 de febrer de 1996 per la que s’aproven els Documents Contables a utilitzar per l’Administració General de l’Estat
- Reial Decret 1465/1999, de 17 de setembre, pel que s’estableixen criteris d’imatge institucional i es regula la producció documental i el material imprès de l’Administració General de l’Estat
- Reial Decret 208/1996, de 9 de febrer, pel qual es regulen els serveis d'informació administrativa i atenció al ciutadà
- Reial Decret 263/1996, de 16 de febrer, pel qual es regula la utilització de tècniques electròniques, informàtiques i telemàtiques per l'Administració General de l'Estat
- Reial Decret 429/1993, de 26 de març, pel que es regula el Reglament dels procediments de les Administracions Públiques en matèria de responsabilitat patrimonial
- Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball
- Reial Decret 488/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al treball amb equips que inclouen pantalles de visualització
- Reial Decret 951/2005, de 29 de juliol, pel qual s'estableix el marc general per a la millora de la qualitat en l'Administració General de l'Estat
- Resolució PRE/1574/2003, de 15 de maig, per la qual es dóna publicitat als Estatuts de l'Agència Catalana de Certificació
show more