Codi civil de Catalunya i lleis complementàries

Codi civil de Catalunya i lleis complementàries

List price: US$16.05

Currently unavailable

We can notify you when this item is back in stock

Add to wishlist

AbeBooks may have this title (opens in new window).

Try AbeBooks

Product details

  • Paperback | 807 pages
  • 120 x 170 x 40mm | 580.6g
  • Spain
  • Spanish
  • 8498769647
  • 9788498769647

Table of contents

1. CODI CIVIL DE CATALUNYA

I. Lleis del Codi Civil de Catalunya

a. Llei 29/2002, de 30 de desembre. Primera llei del Codi civil de Catalunya

Preàmbul
Articles 1 a 7
Disposició transitòria
Disposicions finals

b. Llei 5/2006, de 10 de maig, del Llibre Cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals

Preàmbul
Article únic
Disposicions transitòries
Disposició derogatòria
Disposició final

c. Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques

Preàmbul
Article únic
Disposicions addicionals
Disposicions transitòries
Disposicions derogatòries
Disposicions finals

d. Llei 10/2008, de 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions

Preàmbul
Article únic
Disposicions addicionals
Disposicions transitòries
Disposició derogatòria
Disposicions finals

e. Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi Civil de Catalunya, relatiu a la persona i a la família

Preàmbul
Article únic
Disposicions addicionals
Disposicions transitòries
Disposició derogatòria
Disposicions finals

II. CODI CIVIL DE CATALUNYA

Llibre primer. Disposicions generals
Títol I. Disposicions preliminars
Títol II. La prescripció i la caducitat
Capítol I. La prescripció
Secció primera. Disposicions generals
Secció segona. Interrupció de la prescripció
Secció tercera. Suspensió de la prescripció
Secció quarta. Terminis de prescripció i còmput
Capítol II. La caducitat
Llibre segon. La persona i la família
Títol I. La persona física
Capítol I. Personalitat civil i capacitat
Capítol II. Autonomia de la persona en l'àmbit de la salut
Secció primera. Tractaments mèdics
Secció segona. Internaments
Secció tercera. Decisions sobre el propi cos
Títol II. Les institucions de protecció de la persona
Capítol I. Disposicions comunes
Capítol II. La tutela
Secció primera. Disposicions generals
Secció segona. Delació voluntària
Secció tercera. Delació judicial
Secció quarta. Cosntitució i exercici de la tutela
Secció cinquena. Contingut de la tutela
Secció Sisena. Extinció
Secció Setena. El consell de tutela
Capítol III. La curatela
Capítol IV. El defensor judicial
Capítol V. La guarda de fet
Capítol VI. L'assistència
Capítol VII. Protecció patrimonial de la persona discapacitada o dependent
Capítol VIII. La protecció dels menors desemparats
Títol III. La família
Capítol I. Abast de la institució familiar
Secció primera. El matrimoni: disposicions generals i efectes
Secció segona. Relacions econòmiques entre els cònjuges
Subsecció primera. Disposicions generals
Subsecció segona. Adquisicions oneroses amb pacte de supervivència
Secció tercera. Els capítols matrimonials
Secció quarta. Les donacions per raó de matrimoni atorgades fora de capítols matrimonials
Secció cinquena. Els drets viduals familiars
Capítol II. Règims econòmics matrimonials
Secció primera. El règim de separació de béns
Secció segona. El règim de participació en els guanys
Subsecció primera. Disposicions generals
Subsecció segona. La liquidació del règim
Subsecció tercera. Pagament del crèdit de participació
Secció tercera. L'associació a compres i millores
Secció quarta. L'agermanament o pacte de mig per mig
Secció cinquena. El pacte de convinença o mitja guadanyeria
Secció sisena. El règim de comunitat de béns
Capítol III. Els efectes de la nul·litat del matrimoni, del divorci i de la separació judicial
Secció primera. Disposicions generals
Secció segona. Cura dels fills
Secció tercera. Prestació compensatòria
Secció quarta. Atribució o distribució de l'ús de l'habitatge familiar
Capítol IV. Convivència estable en parella
Secció primera. Disposicions generals
Secció segona. Extinció de la parella estable
Secció tercera. Efectes de l'extinció de la parella estable
Capítol V. La filiació
Secció primera. Disposicions generals
Secció segona. La filiació per naturalesa
Subsecció primera. Disposicions generals de la determinació de la filiació
Subsecció segona. La determinació de la filiació matrimonial
Subsecció tercera. La determinació de la filiació no matrimonial
Subsecció quarta. Regles comunes a les accions de filiació
Subsecció cinquena. La reclamació de la filiació
Subsecció sisena. La impugnació de la filiació
Secció tercera. La filiació adoptiva
Subsecció primera. Condicions requerides per a l'adopció
Subsecció segona. L'acolliment preadoptiu
Subsecció tercera. Constitució de l'adopció
Subsecció quarta. Adopció i acolliment internacionals
Subsecció cinquena. Efectes específics de la filiació adoptiva
Subsecció sisena. Extinció
Capítol VI. Potestat parental
Secció primera. Disposicions generals
Secció segona. L'exercici de la potestat parental
Secció tercera. El contingut de la potestat parental
Secció quarta. L'extinció de la potestat
Secció cinquena. La pròrroga i la rehabilitació de la potestat
Capítol VII. Aliments d'origen familiar
Títol IV. Les relacions convivencials d'ajuda mútua
Llibre tercer. Persones jurídiques
Títol I. Disposicions generals
Capítol I. La personalitat jurídica i els seus atributs
Capítol II. Actuació i representació de les persones jurídiques
Capítol III. Règim comptable i documental
Capítol IV. Modificacions estructurals i liquidació
Secció primera. Fusió, escissió i transformació
Secció segona. Liquidació
Capítol V. Publicitat registral
Títol II. De les associacions
Capítol I. Naturalesa i constitució
Capítol II. Organització i funcionament
Secció primera. Òrgans de l'associació
Secció segona. Assemblea general
Secció tercera. Òrgan de govern
Capítol III. Drets i deures dels associats
Capítol IV. Modificacions estructurals i dissolució
Títol III. De les fundacions
Capítol I. Naturalesa i constitució
Capítol II. Organització i funcionament
Capítol III. Règim econòmic
Secció primera. Patrimoni i activitats econòmiques de la fundació
Secció segona. Comptes anuals
Capítol IV. Fons especials
Capítol V. Modificacions estructurals i dissolució
Capítol VI. El protectorat
Llibre quart. Successions
Títol I. Disposicions generals
Capítol I. La successió hereditària
Capítol II. La capacitat successòria
Títol II. La successió testada
Capítol I. Els testaments, els codicils i les memòries testamentàries
Secció primera. Disposicions generals
Secció segona. Els testaments notarials
Subsecció primera. El testament obert
Subsecció segona. El testament tancat
Secció tercera. El testament hològraf
Secció quarta. Els codicils i les memòries testamentàries
Capítol II. Nul·litat i ineficàcia dels testaments i de les disposicions testamentàries
Capítol III. La institució d'hereu
Secció primera. Disposicions generals
Secció segona. La institució d'hereu sota condició
Capítol IV. Disposicions fiduciàries
Secció primera. La designació d'hereu per fiduciari
Subsecció primera. La designació d'hereu pel cònjuge o pel convivent
Subsecció segona. La designació d'hereu pels parents
Secció segona. Els hereus i legataris de confiança
Capítol V. Les substitucions hereditàries
Secció primera. La substitució vulgar
Secció segona. La substitució pupil·lar
Secció tercera. La substitució exemplar
Capítol VI. Els fideïcomisos
Secció primera. Els fideïcomisos en general
Secció segona. Interpretació dels fideïcomisos
Secció tercera. Els efectes del fideïcomís mentre està pendent
Secció quarta. Disposició dels béns fideïcomesos
Secció cinquena. Els efectes del fideïcomís en el moment de la delació
Secció sisena. El fideïcomís de residu i la substitució preventiva de residu
Capítol VII. Els llegats
Secció primera. Els llegats i llurs efectes
Secció segona. Les classes de llegats
Secció tercera. La ineficàcia dels llegats
Capítol VIII. Les disposicions modals
Capítol IX. Els marmessors
Títol III. La successió contractual i les donacions per causa de mort
Capítol I. Els pactes successoris
Secció primera. Disposicions generals
Secció segona. Els heretaments
Secció tercera. Pactes successoris d'atribució particular
Capítol II. Les donacions per causa de mort
Títol IV. La successió intestada
Capítol I. Disposicions generals
Capítol II. L'ordre de succeir
Secció primera. La successió en línia directa descendent
Secció segona. La successió del cònjuge vidu i del convivent en unió estable de parella supervivent
Secció tercera. La sucessió en línia directa ascendent
Secció quarta. La successió dels col·laterals
Secció cinquena. La successió de la Generalitat de Catalunya
Capítol III. La successió en cas d'adopció
Capítol IV. La successió de l'impúber
Títol V. Altres atribucions successòries determinades per la llei
Capítol I. La llegítima
Secció primera. Disposicions generals
Secció segona. Els legitimaris i la determinació de la llegítima
Secció tercera. L'atribució, la imputació, la percepció i el pagament de la llegítima
Secció quarta. La preterició i el desheretament
Secció cinquena. La inoficiositat
Secció sisena. L'extinció de la llegítima
Capítol II. La quarta vidual
Títol VI. L'adquisició de l'herència
Capítol I. L'acceptació i la repudiació de l'herència
Secció primera. Disposicions generals
Secció segona. L'acceptació de l'herència pura i simple i a benefici d'inventari
Secció tercera. Els efectes de l'acceptació de l'herència
Secció quarta. El benefici de separació de patrimonis
Secció cinquena. Els béns adquirits per menors d'edat o incapacitats
Capítol II. El dret d'acréixer
Capítol III. La comunitat hereditària
Capítol IV. La partició i la col·lació
Secció primera. La partició
Secció segona. La col·lació
Capítol V. La protecció del dret hereditari
Llibre cinquè
Títol I. Dels béns
Títol II. De la possessió
Capítol I. Adquisició i extinció
Capítol II. Efectes
Títol III. De l'adquisició, la transmissió i l'extinció del dret real
Capítol I. Adquisició
Secció primera. Disposició general
Secció segona. Tradició
Secció tercera. Donació
Secció quarta. Usucapió
Capítol II. Extinció dels drets reals
Títol IV. Del dret de propietat
Capítol I. Disposicions generals
Secció primera. La propietat i la seva funció social
Secció segona. Els fruits
Capítol II. Títols d'adquisició exclusius del dret de propietat
Secció primera. Accessió
Subsecció primera. Disposicions generals
Subsecció segona. Accessió immobiliària
Subsecció tercera. Accessió mobiliària
Secció segona. Ocupació
Capítol III. Abandonament
Capítol IV. Protecció del dret de propietat
Secció primera. Reivindicació
Secció segona. Exclusió
Subsecció primera. Acció negatòria
Subsecció segona. Tancament de finques
Subsecció tercera. Delimitació i fitació
Capítol V. Restriccions al dret de propietat
Capítol VI. Relacions de veïnatge
Secció primera. Relacions de contigüitat
Secció segona. Estat de necessitat
Secció tercera. Immissions
Títol V. De les situacions de comunitat
Capítol I. Disposicions generals
Capítol II. Comunitat ordinària indivisa
Secció primera. Règim jurídic
Secció segona. Drets individuals sobre la comunitat
Secció tercera. Drets i deures sobre l'objecte de la comunitat
Secció quarta. Extinció
Capítol III. Règim jurídic de la propietat horitzontal
Secció primera. Disposicions generals
Subsecció primera. Configuració de la comunitat
Subsecció segona. Constitució de la comunitat
Subsecció tercera. Òrgans de la comunitat
Secció segona. Propietat horitzontal simple
Secció tercera. Propietat horitzontal complexa
Secció quarta. Propietat horitzontal per parcel·les
Capítol IV. Comunitat especial per torns
Secció primera. Règim jurídic
Secció segona. Constitució
Secció tercera. Contingut
Capítol V. Comunitat especial per raó de mitgeria
Secció primera. Mitgeria
Secció segona. Mitgeria de càrrega
Secció tercera. Mitgeria de tanca
Títol VI. Dels drets reals limitats
Capítol I. El dret d'usdefruti
Secció primera. Constitució i règim de l'usdefruit
Secció segona. Extinció, liquidació i accions en defensa de l'usdefruit
Secció tercera. Usdefruit amb facultat de disposició
Secció quarta. Usdefruit de boscos i de plantes
Secció cinquena. Usdefruit de diners i de participacions en fons d'inversió i en altres instruments d'inversió col·lectiva
Capítol II. El dret d'ús i el dret d'habitació
Secció primera. Disposicions comunes
Secció segona. Dret d'ús
Secció tercera. Dret d'habitació
Capítol III. Els drets d'aprofitament parcial
Capítol IV. El dret de superfície
Capítol V. Els drets de cens
Secció primera. Disposicions generals
Secció segona. Cens emfitèutic
Subsecció primera. Disposicions generals
Subsecció segona. Lluïsme
Subsecció tercera. Fadiga
Secció tercera. Cens vitalici
Capítol VI. Les servituds
Secció primera. Disposicions generals
Secció segona. Servituds forçoses
Secció tercera. Extinció de les servituds
Secció quarta. Protecció del dret de servitud
Capítol VII. El dret de vol
Capítol VIII. Els drets d'adquisició
Secció primera. Disposicions generals
Secció segona. Drets d'adquisició voluntària
Subsecció primera. Disposicions generals
Subsecció segona. Dret d'opció
Subsecció tercera. Drets voluntaris de tanteig i retracte
Secció tercera. Drets de retracte legals
Subsecció primera. Retracte de confrontants
Subsecció segona. La torneria
Secció quarta. Preferència entre drets d'adquisició legals
Capítol IX. Els drets reals de garantia
Secció primera. Disposicions generals
Secció segona. Garanties possessòries
Subsecció primera. Dret de retenció
Subsecció segona. Dret de penyora
Subsecció tercera. Dret d'anticresi
Secció tercera. Dret d'hipoteca
Subsecció primera. Disposicions generals
Subsecció segona. Supòsits especials d'hipoteca


2. DECRET LEGISLATIU 1/1984, DE 19 DE JULIOL, PEL QUAL S'APROVA EL TEXT REFÓS DE LA COMPILACIÓ DEL DRET CIVIL DE CATALUNYA

Títol preliminar. De l'aplicació del Dret civil de Catalunya
Llibre I. De la família
Títol Primer. De la filiació (Derogat)
Títol Segon. De les mesures de protecció dels menors desemparats i de l'adopció (Substituït)
Títol Tercer. De les relacions patrimonials entre cònjuges
Capítols I a IV (Substituïts)
Capítol V. Del dot
Capítol VI. De la tenuta
Capítol VII. De l'aixovar i del cabalatge
Capítol VIII. De l'esponsalici o escreix
Capítol IX. Del tantumdem
Capítol X. El règim de participació en els guanys (Substituït)
Capítol XI. Els règims econòmics en el dret local
Seccions primera a tercera (Substituïdes)
Secció quarta. El pacte d'igualtat de béns i guanys
Títol Quart. Dels heretaments (Substituït)
Llibre II. De les successions (Substituït)
Llibre III. Dels drets reals
Títol Primer. De la tradició i de l'accessió (Derogat)
Títol Segon. De l'usdefruit (Substituït)
Títol Tercer. De les servitus (Derogat)
Títol Quart. De la rabassa morta (Derogat)
Llibre IV. De les obligacions i els contractes i de la prescripció
Títol Primer. De les obligacions i els contractes
Capítol I. De la rescissió per lesió: concepte i naturalesa
Capítol II. De la determinació de la lesió i dels efectes de la rescissió
Capítol III. De la venda a carta de gràcia i de la torneria
Secció primera. De la venda a carta de gràcia
Secció segona. De la torneria (Derogada)
Capítol IV. Dels censals i els violaris (Derogat)
Capítol V. Dels contractes especials sobre explotació de terres i sobre ramaderia (Substituït)
Capítol VI. De la donació (Derogat)
Títol Segon. De la prescripció
Capítol I. De la usucapió (Derogat)
Capítol II. De la prescripció extintiva (Derogat)
Disposicions finals
Disposicions transitòries

3. PERSONA

I. Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència

Preàmbul
Títol I. Disposicions generals, principis rectors i actuaciones de les administracions públiques
Capítol I. Disposicions generals
Capítol II. Principis rectors
Capítol III. Planificació i coordinació
Títol II. Dels drets dels infants i els adolescents
Capítol I. Drets i llibertats civils i polítics
Capítol II. Drets en l'àmbit familiar
Capítol III. Benestar material i personal
Capítol IV. Salut
Capítol V. Educació
Capítol VI. L'infant i l'adolescent en l'àmbit social
Capítol VII. Medi ambient i espai urbà
Capítol VIII. Educació en el lleure i pràctica de l'esport
Capítol IX. Publicitat i mitjans de comunicació social i espectacles
Capítol X. Consum de productes i serveis
Títol III. De la prevenció general
Títol IV. De la protecció pública relativa als maltractaments a infants i adolescents
Capítol I. Disposicions generals
Capítol II. Serveis públics especialitzats i foment de la detecció i l'atenció del maltractament a infants i adolescents
Capítol III. Accés prioritari a serveis i programes
Títol V. De la protecció dels infants i els adolescents en situació de risc o desemparament
Capítol I. Disposicions generals
Capítol II. Les situacions de risc
Capítol III. Protecció dels infants i els adolescents desemparats
Secció primera. El desemparament
Secció segona. Impossibilitat temporal de complir les funcions de guarda
Secció tercera. Mesures de protecció dels infants i els adolescents desemparats
Subsecció primera. Acolliment familiar
Subsecció segona. Acolliment en una unitat convivencial d'acció educativa
Subsecció tercera. Acolliment en centre
Subsecció quarta. Mesures de transició a la vida adulta i a l'autonomia personal
Subsecció cinquena. L'acolliment preadoptiu
Capítol IV. Suport posterior a l'emancipació o a la majoria d'edat
Capítol V. Actuacions de protecció en els supòsits d'aplicació de la legislació reguladora de la responsabilitat penal dels menors
Títol VI. Infraccions i sancions
Capítol I. Infraccions
Capítol II. Sancions administratives
Capítol III. Procediment sancionador
Disposicions addicionals
Disposicions transitòries
Disposició derogatòria
Disposicions finals

II. Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d'informació concernent la salut i l'autonomia del pacient, i la documentació clínica

Preàmbul
Capítol I. Les disposicions directives
Capítol II. El dret a la informació
Capítol III. Dret a la intimitat
Capítol IV. Respecte al dret a l'autonomia del pacient
Capítol V. Sobre la història clínica
Capítol VI. Drets en relació amb la història clínica
Disposició addicional
Disposició transitòria
Disposició final


III. Llei 16/2010, de 3 de juny, de modificació de la Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d'informació concernent la salut i l'autonomia del pacient, i la documentación clínica

Preàmbul
Article únic
Disposició addicional
Disposicions finals

4. CONTRACTES

I. Llei 6/2000, de 19 de juny, de pensions periòdiques

Preàmbul
Capítol Primer. Disposicions generals
Capítol II. El censal
Capítol III. La pensió vitalícia
Disposició transitòria
Disposicions finals

II. Llei 22/2000, de 29 de desembre, d'acolliment de persones grans

Preàmbul
Capítol I. Constitució
Capítol II. Extinció
Disposició addicional
Disposició final

III. Llei 23/2001, de 31 de desembre, de cessió de finca o d'edificabilitat a canvi de construcció futura

Preàmbul
Disposició final

IV. Llei 2/2005, de 4 d'abril, de contractes d'integració

Preàmbul
Capítol I. Contracte d'integració
Capítol II. Parts contractants
Disposició transitòria
Disposició derogatòria
Disposicions finals

V. Llei 1/2008, de 20 de febrer, de contractes de conreu

Exposició de motius
Capítol I. Disposicions generals
Capítol II. Arrendament rústic
Secció primera. Drets i obligacions de les parts
Secció segona. Renda
Secció tercera. Durada dels contractes
Secció quarta. Despeses i millores
Secció cinquena. Extinció del contracte
Secció sisena. Drets d'adquisició preferent
Capítol III. Parceria i masoveria
Capítol IV. Altres tipus de contractes de conreu
Capítol V. Arbitratge i mediació
Capítol VI. Adquisició preferent de sòl agrari
Disposicions addicionals
Disposició transitòria
Disposicions finals

5. CONSUM

I. Llei 22/2010, del 20 de juliol, de consum de Catalunya

Preàmbul
Llibre primer. Disposicions generals
Títol I. Disposicions preliminars
Capítol I. Objecte, àmbit d'aplicació i definicions
Capítol II. Principis informadors del dret de consum
Títol II. Dels drets bàsics de les persones consumidores
Capítol I. Drets de les persones consumidores
Capítol II. Dret a la protecció de la salut i a la seguretat
Capítol III. Dret a la protecció dels interessos econòmics i socials
Capítol IV. Dret a la indemnització i la reparació de danys
Capítol V. Dret a la protecció jurídica, administrativa i tècnica
Capítol VI. Dret a la informació, l'educació i la formació
Secció primera. Informació dels béns i serveis
Secció segona. Informació a la persona consumidora
Secció tercera. Educació i formació en consum
Capítol VII. Dret a la representació, la consulta i la participació. Les organitzacions de persones consumidores
Capítol VIII. Drets lingüístics
Títol III. De la resolució extrajudicial de conflictes
Capítol I. Disposicions generals
Capítol II. Mediació
Capítol III. Arbitratge
Llibre segon. Requisits de les relacions de consum
Títol I. Disposicions generals
Capítol I. Requisits comuns
Capítol II. Requisits de les relacions de consum als establiments
Títol II. De les modalitats especials de relacions de consum
Capítol I. Disposicions generals
Capítol II. Relacions de consum a distància
Capítol III. Relacions de consum fora d'establiment comercial
Capítol IV. Relacions de consum per mitjà de màquines automàtiques
Capítol V. Relacions de consum en establiments no sedentaris
Títol III. De les relacions de consum per mitjà d'intermediaris
Capítol I. Requisits i obligacions
Títol IV. De l'adquisició i l'arrendament de béns
Capítol I. Béns immobles
Capítol II. Béns mobles
Títol V. De les obligacions en la prestació de serveis
Capítol I. Disposicions generals
Capítol II. Obligacions segons el tipus de servei
Llibre tercer. La disciplina del mercat i els drets de les persones consumidores
Títol I. Disposicions generals
Capítol I. Disposicions generals
Capítol II. Els principis de la disciplina del mercat
Títol II. De la inspecció i el control de mercat
Capítol I. Disposicions generals
Capítol II. Activitats d'inspecció
Capítol III. Mesures cautelars i definitives
Capítol IV. Altres activitats de control
Títol III. De les infraccions i les sancions
Capítol I. Tipificació de les infraccions
Capítol II. Classificació de les infraccions
Capítol III. Sancions
Capítol IV. Responsabilitat per infraccions
Capítol V. Prescripció de les infraccions i de les sancions
Títol IV. Del procediment sancionador
Capítol I. Procediment sancionador
Capítol II. Multes coercitives
Disposicions addicionals
Disposicions transitòries
Disposició derogatòria
Disposicions finals

6. MEDIACIÓ

I. Llei 15/2009, de 22 de juliol, de mediació en l'àmbit del dret privat

Preàmbul
Capítol I. Disposicions generals
Capítol II. Principis de la mediació
Capítol III. Desenvolupament de la mediació
Capítol IV. Organització i registres
Capítol V. Règim sancionador
Capítol VI. Règim de recursos
Disposicions addicionals
Disposicions transitòries
Disposició derogatòria
Disposicions finals


Index analític del Codi Civil de Catalunya
show more