Bohaterowie hochsztaplerzy opisywacze Wokol Zydowskiego Zwiazku Wojskowego

Bohaterowie hochsztaplerzy opisywacze Wokol Zydowskiego Zwiazku Wojskowego

By (author) 

List price: US$21.95

Currently unavailable

We can notify you when this item is back in stock

Add to wishlist

AbeBooks may have this title (opens in new window).

Try AbeBooks

Description

Polacy nie mieli i nie majÄ monopolu na znieksztaÅcanie historii Å»ZW ani na konfabulacje. MiÄdzy 1980 a 1999 r. ukazaÅy w jÄzyku angielskim siÄ trzy wspomnienia, których autorzy przyznawali siÄ do czÅonkostwa w jego szeregach. NastÄpiÅo to naturalnie w okresie, gdy mit âbractwa pierÅcieniaâ byÅ na trwaÅe osadzony w literaturze historycznej. Nazwisk tych autorów nie znali Chaim i Chaja Lazarowie, którzy pracowicie gromadzili bazÄ danych dotyczÄcÄ Å»ZW, żadne z nich nie pojawiÅo siÄ na liÅcie ocalaÅych czÅonków Å»ZW, opublikowanej w 1993 r. przez ChajÄ Lazar. Wszelako w dwóch przypadkach Lazarowie entuzjastycznie przyjÄli cudowne odnalezienie nowych Åwiadków i uczestników wydarzeÅ, zwÅaszcza że ich opowieÅci przydawaÅy wiarygodnoÅci ich wÅasnych narracji.(...) Zważywszy na to, co nam wiadomo o Å»ZW, i to, co można ustaliÄ jako fakt, do publikacji tych należy podejÅÄ z najwyższÄ ostrożnoÅciÄ.z rozdziaÅuâApokryfy żydowskieâ Powstanie w getcie warszawskim cieszy siÄ autentycznym i niesÅabnÄcym zainteresowaniem nie tylko w Polsce i Izraelu. Szczególne kontrowersje wzbudza niejasna i zafaÅszowana historia Å»ydowskiego ZwiÄzku Wojskowego, drugiej obok Å»ydowskiej Organizacji Bojowej organizacji zbrojnej warszawskiego getta. W ksiÄżce czytelnik znajdzie nowatorskie ujÄcie historii i mitu Å»ydowskiego ZwiÄzku Wojskowego. W pierwszej czÄÅci (Dekonstrukcja) autorzy pokazujÄ, jakim manipulacjom podlegaÅa przez dziesiÄciolecia historia powstania w getcie i samego Å»ZW. OdsÅanianie kolejnych zafaÅszowaÅ i znieksztaÅceÅ pozwoliÅo im nie tylko na obalenie rozlicznych mitów obecnych w literaturze przedmiotu, lecz także na uwidocznienie niebezpieczeÅstw wynikajÄcych z podporzÄdkowania badaÅ naukowych takiej czy innej polityce historycznej. UjawniajÄ przy tym zarazem fatalne skutki wybujaÅych ambicji osobistych. W drugiej czÄÅci ksiÄżki (Rekonstrukcja) autorzy podejmujÄ próbÄ odtworzenia rzeczywistej dziaÅalnoÅci syjonistów rewizjonistów (Nowej Organizacji Syjonistycznej i organizacji mÅodzieżowej Betar) w okresie okupacji niemieckiej. WykorzystujÄc nieznane materiaÅy zebrane w trakcie kwerend w archiwach polskich i izraelskich, przedstawiajÄ nowe interpretacje dokumentów i relacji funkcjonujÄcych w obiegu naukowym. Autorzy omawiajÄ dziaÅalnoÅÄ rewizjonistów pod okupacjÄ sowieckÄ w Wilnie i niemieckÄ w Warszawie w latach 1939â1941, by nastÄpnie naÅwietliÄ szeroki kontekst tworzenia zbrojnego oporu w getcie warszawskim i na tym tle ukazaÄ relacje miÄdzy Å»ZW a Å»OB, kontakty rewizjonistów z polskÄ konspiracjÄ, epizody z powstania, a wreszcie losy pozostaÅych przy życiu czÅonków Å»ZW. Obaj badacze przeprowadzajÄ systematyczny, Åwietnie udokumentowany wywód dotyczÄcy historii i legendy Å»ZW oraz ludzi zwiÄzanych z jej kreowaniem, poczÄwszy od koÅca lat czterdziestych XX w. aż po dzieÅ dzisiejszy.Rozprawiwszy siÄ z mitami i kÅamstwami, które nawarstwiÅy siÄ przez caÅe dziesiÄciolecia, autorzy przystÄpujÄ do rekonstrukcji historycznej, czyli do odpowiedzi na pytanie, jakie byÅy prawdziwe losy Å»ZW. Praca Libionki i Weinbauma z wielu wzglÄdów jest ksiÄżkÄ wzorcowÄ. Jeżeli chodzi o wnikliwoÅÄ i celnoÅÄ argumentacji, o niesÅychanie starannÄ i umiejÄtnie przeprowadzonÄ analizÄ maÅo znanych i nieznanych źródeÅ, praca ta może sÅużyÄ za model solidnej pracy historyka i powinna staÄ siÄ lekturÄ obowiÄzkowÄ dla mÅodych adeptów historii. z recenzji prof. Jana Grabowskiegoshow more

Product details

  • Paperback | 648 pages
  • 155 x 235 x 25mm | 960g
  • Centrum Badan nad Zaglada Zydow
  • Warszawa, Poland
  • Polish
  • 1. Auflage.
  • 8393220289
  • 9788393220281