Auxiliar Administratiu Ajuntament de Barcelona.Vol. II: Temari
29%
off

Auxiliar Administratiu Ajuntament de Barcelona.Vol. II: Temari

Free delivery worldwide

Available. Dispatched from the UK in 3 business days
When will my order arrive?

Description

FECHA DE PUBLICACIÓN lunes, 11 de julio de 2011 OBJETIVOS Amb aquest llibre l'opositor està adquirint un instrument essencial per a la preparació eficaç de les proves d'accés a les places vacants d'Auxiliar Administratiu de l'Ajuntament de Barcelona PERFIL DEL CANDIDATO - Opositors a les places d'Auxiliar Administratiu de l'Ajuntament de Barcelona - Preparadors - Personal de les Institucions Sanitàries CONTENIDO El present manual pretén ser un instrument d'aprenentatge eficaç per a la preparació de les oposicions per a l'accés a les places d'Auxiliar Administratiu de l'Ajuntament de Barcelona, la convocatòria de les quals ha estat publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 12 de d'abril de 2011. En aquest segón volum es desenvolupen de forma rigorosa i coherent amb el nivell del lloc de treball, els temes 11 al 20 inclosos en el programa oficial. DOCUMENTACIÓN - BANCELLS, C.; Guía del modermismo en la Eixample. 1990. Editorial Nou Art Thor. - BERGÓS, J.; Gaudí, el hombre y la obra. 1974. Cátedra Gaudí. - BONET CORREA, A. Las claves del urbanismo. 1989, Barcelona. Editorial Ariel. - CARRERES, C.; Geografía urbana de Barcelona. 1993. Editorial Oikos-Tau. - CASTELLS, M. La ciudad informacional. Tecnología de la información, estructura económica y proceso urbano regional. 1995, Madrid. Alianza Editorial. - Condiciones generals d'ús del registre d'usuaris de la web de l'Ajuntament de Barcelona. Ajuntament de Barcelona. - Condicions generals d'ús del registre d'usuaris de Nivell 2 de la web de l'Ajuntament de Barcelona. Ajuntament de Barcelona. - Constitución Española, de 27 diciembre de 1978 - Decret 315/1964, de 7 de febrer, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Funcionaris Civils de l'Estat, l'última modificació del qual s'ha produït per Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009 - Decret 914/1969, de 8 Maig, pel qual es crea l'Arxiu General de l'Administració Civil - Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública - Decret Legislatiu 2/2003, de 28 Abril, de la Comunitat Autònoma de Catalunya pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local - Diversos informes facilitats en el web de l'Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estadística: (http://www.bcn.és/estadística/castella/index.htm) - FERRER REGALES, M. Los sistemas urbanos, 1992, Madrid. Síntesis. - José B. Terceiro y Gustavo Matías; Digitalismo. El horizonte sociocultural emergente. 2001. Taurus Digital. - José Manuel de Pablos; La red es nuestra. 2001. Paidós. - Juana Gandía; El Ayuntamiento de Barcelona presenta un modelo a seguir en la e-administración La carpeta del ciudadano y el IRIS son dos elementos fundamentales en su portal. En \"Computerworld\" nº 1068, pág.14. Año 2005. - Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'Arxius i Documents de Catalunya - Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol - Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut - Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de l'Administració de la Generalitat - Llei 24/1997, de 15 de juliol, de Consolidació i Racionalització del Sistema de Seguretat Social - Llei 30/1984, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública - Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú - Llei 32/2010, d'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades - Llei 39/2010, de 22 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2011 - Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques - Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local - Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic - Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya - Llei Orgànica 11/1985, de 2 d'agost, de Llibertat Sindical - Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal - Lucas Martín; La Nueva Sociedad de la Información. Una perspectiva desde Silicon Valley. 2001. Trotta. - MONCLÚS, F. J. (Ed.). La ciudad dispersa. Suburbanización y nuevas periferias. 1998, Barcelona. Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. - MONTANER, J.M.; Barcelona, ciudad y arquitectura. 1997. Taschen. - MORRIS, A. E. J. Historia de la forma urbana. Desde sus orígenes hasta la Revolución industrial. 1992, Barcelona. Gustavo Gili. - Orden TIN/41/2011, de 18 de enero, por la que se desarrollan las normas de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional, contenidas en la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011 - Pablo Mayor y José M. Areilza; Internet, una profecía. 2002. Ariel. - PERULLI, P. Atlas metroplitano. El cambio social en las grandes metrópolis. 1995, Madrid. Alianza Editoral. - Reial Decret 1300/1995, de 21 de juliol, sobre Incapacitats Laborals del Sistema de la Seguretat Social - Reial Decret 1335/2005, d'11 de novembre, pel qual es regulen les prestacions familiars de la Seguretat Social - Reial Decret 2064/1995, de 22 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament General sobre Cotització i Liquidació d'altres drets de la Seguretat Social - Reial Decret 295/2009, de 6 de març, pel qual es regulen les prestacions econòmiques del sistema de la Seguretat Social per maternitat, paternitat, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural - Reial Decret 575/1997, de 18 d'abril, pel qual es regulen determinats aspectes de la gestió i control de la prestació econòmica per incapacitat temporal - Reial Decret 84/1996, de 26 de gener, pel qual s'aprova el Reglament General sobre inscripció d'empreses i afiliació, altes, baixes i variacions de dades de treballadors en la Seguretat Social - Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social - Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'infraccions i sancions en l'ordre social - Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, sobre Règim Jurídic dels funcionaris amb habilitació de caràcter nacional - Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s¿aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal - Reial Decret Legislatiu 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de treball reservats a funcionaris de l'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional - Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de les Disposicions Legals Vigents en matèria de Règim Local - SOLÁ-MORALES, M. Les formes de creixement urbà. 1994, Barcelona. Universitat Politécnica de Catalunya. - Solsona, Montse i Viciana, Francisco. Claus de l'evolució demogràfica en el canvi de mil·lenni. 2004. Gac Sanit, vol.18 supl.1, p.08-15. - TARRAUBELLA, X. Urbanisme, Arquitectura i construcció a Catalunya. Guia d'Arxius i de Fonts Documentals, 1993, Barcelona. Col.legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Catalunya/Garsineu Edicions. - URRUTIA, A.; Arquitectura española del siglo XX. 1997. Manuales Arte Cátedra. - VINUESA, J. y VIDAL DOMINGUEZ, M. J.Los procesos de urbanización. 1991, Madrid. Síntesis. - VV.AA. Barcelona 1979 / 2004. Del desarrollo a la ciudad de calidad. Ajuntament de Barcelona. (http://www.bcn.es/urbanisme/model/expo). - Web de l'Ajuntament de Barcelona: http://www.bcn.es - Web de l'INE (Institut Nacional d'Estadística): http://www.ine.es - Web de l'Institut de Turisme d'Espanya, TURESPAÑA: www.spain.info - Web de l'Institut Nacional d'Estadística, INE, (http://www.ine.es/). - Web de la Fundació Barcelona Olímpica: http://www.fundaciobarcelona olimpica.es - www.firabcn.es RECURSOS DIDÁCTICOS Per afavorir l'adquisició de coneixements per part de l'opositor, els temes s'han presentat amb les següents notes característiques: - Referències legislatives i/o bibliogràfiques a l'inici de cadascun d'ells, la finalitat de les quals és informar de l'opositor les fonts en què se sustenten - Quadres i gràfics explicatius dels continguts - Estructura pedagògica de les matèries - Contingut totalment actualitzat a la data d'edició - Esquemes-resums finalsshow more

Product details

  • Paperback | 526 pages
  • Ed. Cep
  • Catalan
  • 8468122556
  • 9788468122557

Review Text

FECHA DE PUBLICACIÓNlunes, 11 de julio de 2011OBJETIVOSAmb aquest llibre l'opositor està adquirint un instrument essencial per a la preparació eficaç de les proves d'accés a les places vacants d'Auxiliar Administratiu de l'Ajuntament de BarcelonaPERFIL DEL CANDIDATO- Opositors a les places d'Auxiliar Administratiu de l'Ajuntament de Barcelona - Preparadors - Personal de les Institucions SanitàriesCONTENIDOEl present manual pretén ser un instrument d'aprenentatge eficaç per a la preparació de les oposicions per a l'accés a les places d'Auxiliar Administratiu de l'Ajuntament de Barcelona, la convocatòria de les quals ha estat publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 12 de d'abril de 2011. En aquest segón volum es desenvolupen de forma rigorosa i coherent amb el nivell del lloc de treball, els temes 11 al 20 inclosos en el programa oficial.DOCUMENTACIÓN- BANCELLS, C.; Guía del modermismo en la Eixample. 1990. Editorial Nou Art Thor. - BERGÓS, J.; Gaudí, el hombre y la obra. 1974. Cátedra Gaudí. - BONET CORREA, A. Las claves del urbanismo. 1989, Barcelona. Editorial Ariel. - CARRERES, C.; Geografía urbana de Barcelona. 1993. Editorial Oikos-Tau. - CASTELLS, M. La ciudad informacional. Tecnología de la información, estructura económica y proceso urbano regional. 1995, Madrid. Alianza Editorial. - Condiciones generals d'ús del registre d'usuaris de la web de l'Ajuntament de Barcelona. Ajuntament de Barcelona. - Condicions generals d'ús del registre d'usuaris de Nivell 2 de la web de l'Ajuntament de Barcelona. Ajuntament de Barcelona. - Constitución Española, de 27 diciembre de 1978 - Decret 315/1964, de 7 de febrer, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Funcionaris Civils de l'Estat, l'última modificació del qual s'ha produït per Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009 - Decret 914/1969, de 8 Maig, pel qual es crea l'Arxiu General de l'Administració Civil - Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública - Decret Legislatiu 2/2003, de 28 Abril, de la Comunitat Autònoma de Catalunya pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local - Diversos informes facilitats en el web de l'Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estadística: (http://www.bcn.és/estadística/castella/index.htm) - FERRER REGALES, M. Los sistemas urbanos, 1992, Madrid. Síntesis. - José B. Terceiro y Gustavo Matías; Digitalismo. El horizonte sociocultural emergente. 2001. Taurus Digital. - José Manuel de Pablos; La red es nuestra. 2001. Paidós. - Juana Gandía; El Ayuntamiento de Barcelona presenta un modelo a seguir en la e-administración La carpeta del ciudadano y el IRIS son dos elementos fundamentales en su portal. En \"Computerworld\" nº 1068, pág.14. Año 2005. - Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'Arxius i Documents de Catalunya - Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol - Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut - Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de l'Administració de la Generalitat - Llei 24/1997, de 15 de juliol, de Consolidació i Racionalització del Sistema de Seguretat Social - Llei 30/1984, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública - Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú - Llei 32/2010, d'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades - Llei 39/2010, de 22 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2011 - Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques - Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local - Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic - Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya - Llei Orgànica 11/1985, de 2 d'agost, de Llibertat Sindical - Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal - Lucas Martín; La Nueva Sociedad de la Información. Una perspectiva desde Silicon Valley. 2001. Trotta. - MONCLÚS, F. J. (Ed.). La ciudad dispersa. Suburbanización y nuevas periferias. 1998, Barcelona. Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. - MONTANER, J.M.; Barcelona, ciudad y arquitectura. 1997. Taschen. - MORRIS, A. E. J. Historia de la forma urbana. Desde sus orígenes hasta la Revolución industrial. 1992, Barcelona. Gustavo Gili. - Orden TIN/41/2011, de 18 de enero, por la que se desarrollan las normas de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional, contenidas en la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011 - Pablo Mayor y José M. Areilza; Internet, una profecía. 2002. Ariel. - PERULLI, P. Atlas metroplitano. El cambio social en las grandes metrópolis. 1995, Madrid. Alianza Editoral. - Reial Decret 1300/1995, de 21 de juliol, sobre Incapacitats Laborals del Sistema de la Seguretat Social - Reial Decret 1335/2005, d'11 de novembre, pel qual es regulen les prestacions familiars de la Seguretat Social - Reial Decret 2064/1995, de 22 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament General sobre Cotització i Liquidació d'altres drets de la Seguretat Social - Reial Decret 295/2009, de 6 de març, pel qual es regulen les prestacions econòmiques del sistema de la Seguretat Social per maternitat, paternitat, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural - Reial Decret 575/1997, de 18 d'abril, pel qual es regulen determinats aspectes de la gestió i control de la prestació econòmica per incapacitat temporal - Reial Decret 84/1996, de 26 de gener, pel qual s'aprova el Reglament General sobre inscripció d'empreses i afiliació, altes, baixes i variacions de dades de treballadors en la Seguretat Social - Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social - Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'infraccions i sancions en l'ordre social - Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, sobre Règim Jurídic dels funcionaris amb habilitació de caràcter nacional - Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal - Reial Decret Legislatiu 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de treball reservats a funcionaris de l'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional - Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de les Disposicions Legals Vigents en matèria de Règim Local - SOLÁ-MORALES, M. Les formes de creixement urbà. 1994, Barcelona. Universitat Politécnica de Catalunya. - Solsona, Montse i Viciana, Francisco. Claus de l'evolució demogràfica en el canvi de mil·lenni. 2004. Gac Sanit, vol.18 supl.1, p.08-15. - TARRAUBELLA, X. Urbanisme, Arquitectura i construcció a Catalunya. Guia d'Arxius i de Fonts Documentals, 1993, Barcelona. Col.legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Catalunya/Garsineu Edicions. - URRUTIA, A.; Arquitectura española del siglo XX. 1997. Manuales Arte Cátedra. - VINUESA, J. y VIDAL DOMINGUEZ, M. J.Los procesos de urbanización. 1991, Madrid. Síntesis. - VV.AA. Barcelona 1979 / 2004. Del desarrollo a la ciudad de calidad. Ajuntament de Barcelona. (http://www.bcn.es/urbanisme/model/expo). - Web de l'Ajuntament de Barcelona: http://www.bcn.es - Web de l'INE (Institut Nacional d'Estadística): http://www.ine.es - Web de l'Institut de Turisme d'Espanya, TURESPAÑA: www.spain.info - Web de l'Institut Nacional d'Estadística, INE, (http://www.ine.es/). - Web de la Fundació Barcelona Olímpica: http://www.fundaciobarcelona olimpica.es - www.firabcn.esRECURSOS DIDÁCTICOS Per afavorir l'adquisició de coneixements per part de l'opositor, els temes s'han presentat amb les següents notes característiques: - Referències legislatives i/o bibliogràfiques a l'inici de cadascun d'ells, la finalitat de les quals és informar de l'opositor les fonts en què se sustenten - Quadres i gràfics explicatius dels continguts - Estructura pedagògica de les matèries - Contingut totalment actualitzat a la data d'edició - Esquemes-resums finalsshow more