Administratius, Corporacions Locals Catalunya. Test

Administratius, Corporacions Locals Catalunya. Test

List price: US$70.78

Currently unavailable

Add to wishlist

AbeBooks may have this title (opens in new window).

Try AbeBooks

Description

Complet manual per a la preparació d'oposicions al Cos d'Administratius al servei de les diferents Corporacions Locals de Catalunya.

Conté qüestionaris de preguntes objectives tipus test amb respostes alternatives, sobre la totalitat dels temes desenvolupats en el nostre volum de temari.

Elaborats per personal especialitzat, al llarg de les seves pàgines l'opositor trobarà un ampli nombre de preguntes que li facilitaran el repàs de la matèria i la preparació de l'oposició.
show more

Product details

  • Paperback | 508 pages
  • 170 x 240mm | 856g
  • Spain
  • Spanish
  • 8499376134
  • 9788499376134

Table of contents

DRET POLÍTIC I CONSTITUCIONAL
Test 1
La Constitució Espanyola de 1978: estructura i contingut. Principis generals. Drets i deures fonamentals dels espanyols. Reforma de la Constitució. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Poble
Test 2
La Corona. Les Corts generals: composició, atribucions i funcionament
Test 3
El Govern i l'Administració. Relacions entre el Govern i les Corts Generals. El president del Govern. Els Vicepresidents. El Consell de Ministres i les Comissions Delegades del Govern. Òrgans de col•laboració i suport del Govern. El Consell d'Estat
Test 4
El poder judicial: principis bàsics. El consell general del poder judicial. L’organització judicial espanyola. El ministeri fiscal
Test 5
Organització territorial de l'Estat en la Constitució. comunitats autònomes: estatuts d'autonomia
Test 6
La Unió Europea, organització institucional. Efectes de la integració europea sobre l’organització de l’estat espanyol: el dret comunitari
Test 7
L'Estatut d'Autonomia de Catalunya: estructura i contingut

DRET ADMINISTRATIU
Test 8
L'Administració Pública en l'ordenament espanyol. Administració General de l'Estat. Administració Autonòmica. Administració Local. Administració Institucional i Corporativa
Test 9
Principis d'actuació de l'Administració Pública. Sotmetiment de l'Administració a la llei i al dret. Fonts del dret administratiu
Test 10
Drets dels ciutadans en les seves relacions amb les Administracions Públiques. Col•laboració i participació dels ciutadans en les funcions administratives
Test 11
L'acte administratiu. Eficàcia i validesa de l'acte administratiu. Execució. Motivació, notificació i publicació
Test 12
La Llei 30/1992, de 26 de novembre: àmbit d'aplicació, estructura i contingut. El procediment administratiu. Significat. Principis generals del procediment administratiu. Termes i terminis. Fases del procediment. Especial referència a la gestió electrònica dels procediments
Test 13
La revisió dels actes administratius. Els recursos administratius. El recurs contenciós administratiu
Test 14
Les formes de l'acció administrativa. El foment i els seus mitjans. La policia administrativa. Servei públic
Test 15
La responsabilitat de l'Administració Pública

RÈGIM LOCAL
Test 16
L'Administració Local. Entitats que comprèn. Règim local espanyol: evolució històrica. Principis constitucionals i regulació jurídica
Test 17
La província en el règim local. Organització provincial. Competències
Test 18
El Municipi. El Terme Municipal. La Població i l'empadronament. Competències. Règims Municipals en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de Catalunya
Test 19
Organització municipal. Els municipis de gran població
Test 20
Funcionament dels Òrgans Col•legiats Locals. Convocatòria i ordre del dia. Actes i certificacions d'acords
Test 21
Altres Entitats Locals. Entitats d'àmbit territorial inferior al municipal. Comarques o altres Entitats que agrupin diversos Municipis. Àrees Metropolitanes. Mancomunitat
Test 22
Relacions entre ens territorials. Autonomia municipal i tutela.

ACTIVITAT ADMINISTRATIVA LOCAL
Test 23
Intervenció dels Ens Locals en l'activitat privada. Procediment de concessió de llicències. Modalitats d'intervenció en la normativa de règim local de Catalunya
Test 24
Ordenances, Reglaments i Bans de les Entitats Locals. Classes. Procediment d'elaboració i aprovació
Test 25
Els Béns dels Entitats Locals: Concepte i Regulació, Classificació, Alteració de la Qualificació Jurídica, Conservació i Tutela. Béns De Domini Públic: Concepte, Classificació, Adquisició, Utilització i Aprofitament i Gaudi. Béns Patrimonials: Concepte, Classificació, Utilització i Alienació
Test 26
La contractació administrativa: concepte i classes de contractes públics. Elements: subjectes, objecte, causa i forma. L'adjudicació dels contractes. La formalització dels contractes
Test 27
Procediment administratiu local. Registre d'entrada i sortida de documents. Comunicacions i notificacions
Test 28
L'expropiació forçosa: concepte, fonament i elements. El procediment expropiatori

FUNCIÓ PÚBLICA
Test 29
El personal al servei dels ens locals de la comunitat autònoma de catalunya. Organització de la funció pública local
Test 30
Adquisició i pèrdua de la condició de funcionari. Drets, deures i incompatibilitats dels funcionaris públics dels ens locals de la Comunitat Autònoma de Catalunya. Situacions administratives
Test 31
El personal laboral al servei de les Administracions Públiques: regulació, selecció i adquisició de la condició de contractat laboral fix. Drets, deures i incompatibilitats. El contracte de treball: concepte i forma, característiques, modalitats, durada, suspensió i extinció

SEGURETAT SOCIAL
Test 32
El sistema espanyol de Seguretat Social. Règim general i règims especials
Test 33
Gestió de la Seguretat Social. Entitats Gestores: Institut Nacional de la Seguretat Social, Institut Nacional de Gestió Sanitària, Institut de Majors i Serveis Socials i Institut Social de la Marina. Naturalesa, organització i funcions. La col•laboració en la gestió de la Seguretat Social
Test 34
La constitució de la relació jurídica d'assegurament. Inscripció d'empreses. Afiliació de treballadors. Altes i baixes. Responsabilitat empresarial
Test 35
Cotització. Subjectes. Bases i tipus de cotització
Test 36
Recaptació: termini, lloc i forma de liquidació de quotes. Recaptació en període voluntari. Recaptació en via executiva
Test 37
Acció protectora: contingències protegibles. Prestacions: concepte, classes i característiques. Responsabilitat amb vista a les prestacions
Test 38
Assistència sanitària. Maternitat. Paternitat. Risc durant l'embaràs. Risc durant la lactància natural. Incapacitat temporal. Prestacions familiars
Test 39
Incapacitat permanent. Lesions permanents no invalidants. Jubilació. Mort i supervivència

GESTIÓ FINANCERA
Test 40
Les Hisendes Locals. Classificació dels ingressos. Ordenances fiscals
Test 41
Estudi especial dels ingressos tributaris: impostos, taxes i contribucions especials. Els preus públics
Test 42
Els pressupostos de les entitats locals. Principis, integració i documents que consten. Procés d'aprovació del pressupost local. Principis generals d'execució del pressupost. Modificacions pressupostàries: els crèdits extraordinaris i els suplements de crèdit, les transferències de crèdits i altres figures. Liquidació del pressupost
Test 43
Gestió econòmica local. Control i fiscalització
Test 44
Comptabilitat de les Entitats Locals. Model normal de comptabilitat local. Model bàsic de comptabilitat local. Model simplificat de comptabilitat local
show more

Review Text

Complet manual per a la preparació d'oposicions al Cos d'Administratius al servei de les diferents Corporacions Locals de Catalunya. Conté qüestionaris de preguntes objectives tipus test amb respostes alternatives, sobre la totalitat dels temes desenvolupats en el nostre volum de temari. Elaborats per personal especialitzat, al llarg de les seves pàgines l'opositor trobarà un ampli nombre de preguntes que li facilitaran el repàs de la matèria i la preparació de l'oposició.
show more