Administratius Corporacions Locals Catalunya. Temari Vol. II.
27%
off

Administratius Corporacions Locals Catalunya. Temari Vol. II.

Free delivery worldwide

Available. Dispatched from the UK in 4 business days
When will my order arrive?

Description

Complet manual per a la preparació d'oposicions al Cos d'Administratius al servei de les diferents Corporacions Locals de Catalunya.

En aquest segon volum es desenvolupen, de forma rigorosa i coherent amb el nivell del lloc de treball, una sèrie de temes relatius a les matèries següents:
* Activitat Administrativa Local
* Funció Pública
* Seguretat Social
* Gestió Financera

Elaborats per personal docent especialitzat i actualitzats fins data d'edició, en cadascun dels temes trobarà:
- Referències a la normativa aplicada
- Quadres i gràfics explicatius
- Ús de la negreta per ressaltar els continguts més importants
show more

Product details

  • Paperback | 458 pages
  • 170 x 240mm | 778g
  • Spain
  • Spanish
  • 8499375847
  • 9788499375847

Table of contents

ACTIVITAT ADMINISTRATIVA LOCAL
Tema 23
Intervenció dels Ens Locals en l'activitat privada. Procediment de concessió de llicències. Modalitats d'intervenció en la normativa de règim local de Catalunya
Tema 24
Ordenances, Reglaments i Bans de les Entitats Locals. Classes. Procediment d'elaboració i aprovació
Tema 25
Els Béns dels Entitats Locals: Concepte i Regulació, Classificació, Alteració de la Qualificació Jurídica, Conservació i Tutela. Béns De Domini Públic: Concepte, Classificació, Adquisició, Utilització i Aprofitament i Gaudi. Béns Patrimonials: Concepte, Classificació, Utilització i Alienació
Tema 26
La contractació administrativa: concepte i classes de contractes públics. Elements: subjectes, objecte, causa i forma. L'adjudicació dels contractes. La formalització dels contractes
Tema 27
Procediment administratiu local. Registre d'entrada i sortida de documents. Comunicacions i notificacions
Tema 28
L'expropiació forçosa: concepte, fonament i elements. El procediment expropiatori

FUNCIÓ PÚBLICA
Tema 29
El personal al servei dels ens locals de la comunitat autònoma de catalunya. Organització de la funció pública local
Tema 30
Adquisició i pèrdua de la condició de funcionari. Drets, deures i incompatibilitats dels funcionaris públics dels ens locals de la Comunitat Autònoma de Catalunya. Situacions administratives
Tema 31
El personal laboral al servei de les Administracions Públiques: regulació, selecció i adquisició de la condició de contractat laboral fix. Drets, deures i incompatibilitats. El contracte de treball: concepte i forma, característiques, modalitats, durada, suspensió i extinción

SEGURETAT SOCIAL
Tema 32
El sistema espanyol de Seguretat Social. Règim general i règims especials
Tema 33
Gestió de la Seguretat Social. Entitats Gestores: Institut Nacional de la Seguretat Social, Institut Nacional de Gestió Sanitària, Institut de Majors i Serveis Socials i Institut Social de la Marina. Naturalesa, organització i funcions. La col•laboració en la gestió de la Seguretat Social
Tema 34
La constitució de la relació jurídica d'assegurament. Inscripció d'empreses. Afiliació de treballadors. Altes i baixes. Responsabilitat empresarial
Tema 35
Cotització. Subjectes. Bases i tipus de cotització
Tema 36
Recaptació: termini, lloc i forma de liquidació de quotes. Recaptació en període voluntari. Recaptació en via executiva
Tema 37
Acció protectora: contingències protegibles. Prestacions: concepte, classes i característiques. Responsabilitat amb vista a les prestacions
Tema 38
Assistència sanitària. Maternitat. Paternitat. Risc durant l'embaràs. Risc durant la lactància natural. Incapacitat temporal. Prestacions familiars
Tema 39
Incapacitat permanent. Lesions permanents no invalidants. Jubilació. Mort i supervivència

GESTIÓ FINANCERA
Tema 40
Les Hisendes Locals. Classificació dels ingressos. Ordenances fiscals
Tema 41
Estudi especial dels ingressos tributaris: impostos, taxes i contribucions especials. Els preus públics
Tema 42
Els pressupostos de les entitats locals. Principis, integració i documents que consten. Procés d'aprovació del pressupost local. Principis generals d'execució del pressupost. Modificacions pressupostàries: els crèdits extraordinaris i els suplements de crèdit, les transferències de crèdits i altres figures. Liquidació del pressupost
Tema 43
Gestió econòmica local. Control i fiscalització
Tema 44
Comptabilitat de les Entitats Locals. Model normal de comptabilitat local. Model bàsic de comptabilitat local. Model simplificat de comptabilitat local
show more

Review Text

Complet manual per a la preparació d'oposicions al Cos d'Administratius al servei de les diferents Corporacions Locals de Catalunya. En aquest segon volum es desenvolupen, de forma rigorosa i coherent amb el nivell del lloc de treball, una sèrie de temes relatius a les matèries següents: * Activitat Administrativa Local * Funció Pública * Seguretat Social * Gestió Financera Elaborats per personal docent especialitzat i actualitzats fins data d'edició, en cadascun dels temes trobarà: - Referències a la normativa aplicada - Quadres i gràfics explicatius - Ús de la negreta per ressaltar els continguts més importants
show more