Administratiu/va. Institut Català de la Salut. Temari Vol. I.

Administratiu/va. Institut Català de la Salut. Temari Vol. I.

List price: US$63.57

Currently unavailable

Add to wishlist

AbeBooks may have this title (opens in new window).

Try AbeBooks

Product details

  • Paperback | 460 pages
  • 170 x 240mm | 782g
  • Catalan
  • 8499242502
  • 9788499242507

Review Text

FECHA DE PUBLICACIÓN

miércoles, 20 de mayo de 2009

PERFIL DEL CANDIDATO

- Administratiu/va de l'Institut Català de la Salut.
- Preparadors i acadèmies.
- Professionals de l'Institut Català de la Salut.

CONTENIDO

El present manual pretén ser un instrument eficaç d'aprenentatge per a la preparació de les proves selectives d'ingrés a les places vacants d'Administratiu/a de l'Institut Català de la Salut.

En aquest volum es desenvolupa, de forma rigorosa i coherent amb el nivell del lloc de treball, els temes 1 a 16 recollits en el programa oficial publicat en el DOGC núm. 5369 de 29 d'abril de 2009 .

Elaborats per personal docent especialitzat en aquesta disciplina, contenen:
- Referències a la normativa utilitzada
- Objectius a aconseguir amb l'estudi de cada tema
- Quadres i gràfics explicatius
- Esquemes resums finals que faciliten l'estudi

DOCUMENTACIÓN

- Constitució Espanyola, de 27 de desembre de 1978
- Decret 12/2007, de 16 de gener, de reestructuració del Departament de Justícia, l'última modificació del qual s'ha produït per Decret 166/2008 de 26 d’agost de la Comunitat Autònoma de Catalunya de reestructuració parcial del Departament de Justícia
- Decret 136/2008, de 1 de juliol, de reestructuració del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
- Decret 166/2008, de 26 d'agost, de reestructuració parcial del Departament de Justícia
- Decret 197/2007, de 10 de setembre, d'estructuració de la Secretaria de Relacions amb l'Administració de Justícia, modificat per Decret 166/2008, de 26 d'agost, de reestructuració parcial del Departament de Justícia
- Decret 200/2007, de 10 de setembre, de reestructuració del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa, l'última modificació del qual s'ha produït per Decret 106/2008, de 6 de maig, de mesures per a l'eliminació de tràmits i la simplificació de procediments per a facilitar l'actividad econòmica
- Decret 219/2005, d'11 d'octubre, de reestructuració del Departament de Salut
- Decret 243/2007, de 6 de novembre, d'estructura del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació
- Decret 269/2007, d'11 de desembre, de reestructuració del Departament d'Educació
- Decret 289/2006, de 4 de juliol, de reestructuració parcial del Departament de Medi Ambient i Habitatge
- Decret 303/2004, de 25 de maig, de modificació de la denominació del Departament de Sanitat i Seguretat Social
- Decret 421/2006, de 28 de novembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya
- Decret 421/2006, de 28 de novembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya
- Decret 478/2006, de 5 de desembre, d'estructura del Departament de la Vicepresidència, modificat per Decret 634/2006, de 27 de desembre
- Decret 480/2006, de 5 de desembre, de reestructuració del Departament de Governació i Administracions Públiques, l'última modificació del qual s'ha produït per Decret 205/2007, de 18 de setembre, de reestructuració parcial del Departament de Gobernació i Administracions Públiques
- Decret 566/2006, de 19 de desembre, de reestructuració del Departament d'Economia i Finances, l'úlima modificació del qual s'ha produït pel Decret 194/2008 de 7 d'Octubre de la Comunitat Autònoma de Catalunya de reestructuració parcial del Departament d'Economia i Finances
- Decret 566/2006, de 19 de desembre, de reestructuració del Departament d'Economia i Finances, l'última modificació del qual s'ha produït per Decret 194/2008 de 7 d’octubre de la Comunitat Autònoma de Catalunya de reestructuració parcial del Departament d’Economia i Finances
- Decret 567/2006, de 19 de desembre, de reestructuració del Departament de Política Territorial i Obres Públiques
- Decret 570/2006, de 19 de desembre, d'estructuració del Departament de Treball
- Decret 572/2006, de 19 de desembre, de reestructuració parcial del Departament d'Acció Social i Ciutadania, l'última modificació del qual s'ha produït per Decret 123/2007, 29 maig, pel que es determina el règim aplicable a la solicitud i concesió de les prestacions socials de caràcter econòmic de dret subjectiu, i es concreten els requisits per al reconeixement del dret a les prestacions creades en desenvolupament de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic
- Decret 573/2006, de 19 de desembre, de reestructuració parcial del Departament de Medi Ambient i Habitatge
- Decret 659/2006, de 27 de desembre, de reestructuració del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural
- Decret 93/2008, de 29 d'abril, de reestructuració del Departament de la Presidència
- Decret Legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l'Estatut de l'Empresa Pública Catalana
- Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern
- Llei 193/1963 de 28 de desembre, sobre Bases de la Seguretat Social
- Llei 2/2008, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2009, modificada per Llei 51/2007, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2008
- Llei 2/2009, de 12 de febrer, del Consell de Garanties Estatutàries
- Llei 24/1997, de 15 de juliol, de consolidació i racionalització del sistema de Seguretat Social
- Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya
- Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics
- Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya
- Llei 14/1984, de 20 de març, de Síndic de Greuges, l'última modificació del qual s'ha produït per Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel que s'aprova el Text refos de la Llei d'urbanisme
- Llei 2/2000, de 4 de maig, del Consell del Audiovisual de Catalunya, l'última
- Llei 28/2006, de 18 de juliol, d'Agències estatals per a la millora dels serveis públics, modificada per la Llei 51/2007, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2008
- Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa
- Llei 3/1993, de 22 de març, Bàsica de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació
- Llei 30/1992 , de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú
- Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, modificada per Ordre EHA/3875/2007, de 27 de desembre, per la que es fan públics els límits dels diferents tipus de contractes a efectes de la contractació administrativa a partir de l'1 de gener de 2008
- Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
- Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern
- Llei 50/2002, de 26 de desembre, de Fundacions, modificada per Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària
- Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques
- Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut Marc del personal estatutari dels serveis de salut
- Llei 6/1984, de 5 de març, de Sindicatura de Comptes, l'última modificació del qual s'ha produït per la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives
- Llei 6/1997, de 14 d'abril, d'Organització i Funcionament de l'Administració General de l'Estat
- Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l'Institut Català de la Salut
- Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya
- Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social
- Reglament del Congrés dels Diputats, de 10 de febrer de 1982
- Reglament del Senat, Text Refós aprovat per la Mesa del Senat, escoltada la Junta de Portaveus, en la seva reunió del dia 3 maig de 1994
- Resolució TRI/4240/2006, de 27 de novembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat per al període 2007-2010

RECURSOS DIDÁCTICOS

- Referències legislatives a l'inici de cadascun dels temes.
- Gràfics i quadres explicatius dels conceptes teòrics.
- Continguts totalment actualitzats a la data d'edició.
- Esquemes resums finals.
- Objectius a aconseguir en cadascún dels temes.
show more