ADMINISTRATIU/VA. INSTITUT CATALÃ DE LA SALUT. TEMARI VOL. II.

ADMINISTRATIU/VA. INSTITUT CATALÃ DE LA SALUT. TEMARI VOL. II.

List price: US$64.70

Currently unavailable

Add to wishlist

AbeBooks may have this title (opens in new window).

Try AbeBooks

Product details

  • Paperback | 474 pages
  • 170 x 240mm | 804g
  • Catalan
  • 8499242510
  • 9788499242514

Review Text

FECHA DE PUBLICACIÓNmiércoles, 27 de mayo de 2009PERFIL DEL CANDIDATO- Administratiu/va de l’Institut Català de la Salut
- Preparadors i acadèmies.
- Professionals de l’Institut Català de la SalutCONTENIDOEl present manual pretén ser un instrument eficaç d'aprenentatge per a la preparació de les proves selectives d'ingrés a les places vacants d'Administratiu/a de l'Institut Català de la Salut.En aquest volum es desenvolupa, de forma rigorosa i coherent amb el nivell del lloc de treball, els temes 17 a 29 recollits en el programa oficial publicat en el DOGC núm. 5369 de 29 d'abril de 2009 .Elaborats per personal docent especialitzat en aquesta disciplina, contenen:
- Referències a la normativa utilitzada
- Objectius a aconseguir amb l'estudi de cada tema
- Quadres i gràfics explicatius
- Esquemes resums finals que faciliten l'estudiDOCUMENTACIÓN- Constitució Espanyola, de 27 desembre de 1978
- Decret 205/2007, de 18 de setembre, de reestructuració parcial del Departament de Governació i Administracions Públiques
- Decret 266/2001, de 9 d’octubre, pel que s’estableixen la creació, l’organització i les funcions de les oficines d’atenció ciutadana
- Decret 312/1998, d’1 de desembre, de creació de Serveis de Prevenció de Riscos Laborals per al personal al servei de l’Administració de la Generalitat
- Decret 360/1994, de 15 de desembre, del registre d’entrada i sortida de documents de l’Administració de la Generalitat de Catalunya
- Decret 914/1969, de 8 maig, pel qual es crea l’Arxiu General de l’Administració Civil
- Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública
- Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya
- Decret 5/2006, de 17 de gener, pel que es regula l’acreditació de centres d’atenció hospitalària aguda i el procediment d’autorització d’entitats avaluadores
- http://www.gencat.cat/ics
- Llei 15/2008, de 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a 2009
- Llei 2/2008, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2009
- Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent a la salut i l’autonomia del pacient, i a la documentació clínica
- Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l’Institut Català de la Salut
- Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’Arxius i Documents de Catalunya
- Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics
- Llei 14/1986, de 25 d'abril, General de Sanitat
- Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol
- Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent a la salut i l’autonomia del pacient, i a la documentació clínica
- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú
- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals
- Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic
- Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l'autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d'informació i documentació clínica
- Llei 47/2003 de 26 de novembre, General Pressupostària
- Llei 5/2002, de 19 d'abril, de l'Agència Catalana de Protecció de Dades
- Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista
- Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica
- Llei 6/1984, de 5 de març, de la Sindicatura de Comptes
- Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic
- Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l'Institut Català de la Salut
- Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal
- Llei Orgànica 4/2001, de 12 de novembre, reguladora del Dret de Petició
- Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya
- Ordre d’1 de febrer de 1996 per la que s’aproven els Documents Contables a utilitzar per l’Administració General de l’Estat
- Ordre de 6 de maig de 1994, per la qual s'aprova el Pla General de Comptabilitat Pública, amb caràcter de Pla Comptable Marc per a totes les Administracions Públiques
- Ordre ECF/132/2008, de 3 de març, per la s'aprova el règim general a seguir en l'exercici del control financer en l'àmbit de l'Institut Català de la Salut
- Reial Decret 1415/2004, de 11 de juny, pel que s’aprova el Reglament General de Recaptació de la Seguretat Social
- Reial Decret 2064/1995, de 22 de desembre, pel que s’aprova el Reglament General sobre Cotització i Liquidació d’altres drets de la Seguretat Social
- Reial Decret 295/2009, de 6 de març, pel que es regulen les prestacions econòmiques del sistema de la Seguritat Social per maternitat, paternitat, risc durant l’embaraç i risc durant la lactància natural
- Reial Decret 84/1996, de 26 de gener, pel que s’aprova el Reglament General sobre inscripció d’empreses i afiliació, altes, baixes i variacions de dades de treballadors en la Seguretat Social
- Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social
- Reial Decret 1465/1999, de 17 de setembre, pel que s’estableixen criteris d’imatge institucional i es regula la producció documental i el material imprès de l’Administració General de l’Estat
- Reial Decret 208/1996, de 9 de febrer, pel qual es regulen els serveis d'informació administrativa i atenció al ciutadà
- Reial Decret 263/1996, de 16 de febrer, pel qual es regula la utilització de tècniques electròniques, informàtiques i telemàtiques per l'Administració General de l'Estat
- Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció
- Reial Decret 951/2005, de 29 de juliol, pel qual s'estableix el marc general per a la millora de la qualitat en l'Administració General de l'Estat
- Resolució de 27 de setembre de 1999, per la qual s'aprova el Pla especial de comptabilitat pública del Servei Català de la Salut
- Resolució PRE/1574/2003, de 15 de maig, per la qual es dóna publicitat als Estatuts de l'Agència Catalana de Certificació
- Resolució TRI/2764/2005, de 22 de setembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Pacte sobre drets de participació dels empleats i empleades públics en matèria de prevenció de riscos laborals en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (codi de conveni 7902362)RECURSOS DIDÁCTICOS - Referències legislatives a l’inici de cadascun dels temes.
- Gràfics i quadres explicatius dels conceptes teòrics.
- Continguts totalment actualitzats a la data d’edició.
- Esquemes resums finals.
- Objectius a aconseguir en cadascún dels temes.
show more