ACE Tebanyo Le Botshelo: Gr 1: Teacher's Guide

ACE Tebanyo Le Botshelo: Gr 1: Teacher's Guide

Currently unavailable

We can notify you when this item is back in stock

Add to wishlist

AbeBooks may have this title (opens in new window).

Try AbeBooks

Description

Ke tlhatlhamano e e ikanyegang le go tlhaloganyega, e lolame ka ditshwantsho tse di nonofileng. E diretswe diphaposiborutelo tse di senang didirisiwa. Go na le ditiro tse di farologaneng tse di siametseng phaposiborutelo le ka fa ntle ga phaposiborutelo. Buka ya tiro e bontsha tsebe e le nngwe ya tiro le dipoelo tse di maleba di a tlhagisiwa. Tlhatlhamano e utolola ka tlhokomelo kopano ya tebanyo le botshelo le makala a mangwe a thuto. Mosupatsela wa morutabana o tshegetsa barutabana, ka ditsiboso, mekgwa ya go tlhatlhoba le tshedimosetso ya maitshetlego. Tlhatlhamano ya tebanyo le botshelo e na le kgolagano e e tshwanang le ya dikwalo tsa padiso, e e neelanang ka bokao mo tirong.
show more

Product details

  • Paperback
  • Cape Town, South Africa
  • Tswana
  • 1868652394
  • 9781868652396